Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 27 Οκτωβρίου, στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. To Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Η μείωση του αριθμού των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από έντεκα σε πέντε.

2. Η τροποποίηση της διάταξής της σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ιατρός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση που επιδείξει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το ιατρικό επάγγελμα, ώστε να υπόκειται στην εν λόγω δίωξη και σε περίπτωση που επιδείξει την πιο πάνω συμπεριφορά στα πλαίσια της ιδιότητάς του ως ιατρού.

3. Η επέκταση της πειθαρχικής ευθύνης που υπέχουν οι ιατροί, μεταξύ άλλων, και σε ιατρούς που μετέχουν σε εταιρείες ιατρών ή που συνεργάζονται με αυτές ή που εργοδοτούνται από αυτές.

4. Η αύξηση του προστίμου που δύναται να επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως πειθαρχική ποινή σε ιατρούς από πεντακόσιες λίρες Κύπρου (£500) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

5. Ο επανακαθορισμός του τρόπου συμμετοχής των τοπικών ιατρικών συλλόγων στο Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος στη βάση των υφιστάμενων δεδομένων αναφορικά με τον πραγματικό αριθμό ιατρών ανά επαρχία.

6. Η τροποποίηση της σχετικής διάταξής της που προβλέπει την αναβολή της γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας των μελών του, ώστε μετά την παρέλευση τριάντα λεπτών από την καθορισμένη ώρα σύγκλησης της συνέλευσης να θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία τα παρόντα μέλη.

Εισάγοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή της.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση νόμου εξετάστηκε από κοινού με άλλη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε επίσης στη Βουλή από την επιτροπή, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την παροχή δυνατότητας σε ιατρούς για σύσταση εταιρειών ιατρών, της οποίας η μελέτη δεν ολοκληρώθηκε από την επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, δήλωσαν στην επιτροπή ότι το υπουργείο τους δεν ενίσταται στην προώθηση για ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, με εξαίρεση όμως τις πρόνοιές της που αφορούν τις εταιρείες ιατρών, επειδή διαφωνεί με τις πρόνοιες της αναφερόμενης πιο πάνω πρότασης νόμου, που προβλέπει την παροχή σε ιατρούς της δυνατότητας σύστασης εταιρειών, με σκοπό την εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω:

1. Να προωθήσει για ψήφιση στο παρόν στάδιο μόνο τις πρόνοιες της πρότασης νόμου που δεν αφορούν τις εταιρείες ιατρών.

2. Να αυξήσει το προτεινόμενο πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή σε ιατρούς από το Πειθαρχικό Συμβούλιο από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), με στόχο να καταστεί αποτρεπτική η διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011».

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων