Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”. Η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για την απονομή του οικολογικού σήματος με νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel).

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζονται:

1. η αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού,

2. η ίδρυση και οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΑΟΣ), της οποίας η σύνθεση και οι αρμοδιότητες διατηρούνται ως είχαν με τον υπό κατάργηση νόμο,

3. οι αρμοδιότητες επιθεωρητών για τη διεξαγωγή ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και του υπό αναφορά νομοσχεδίου,

4. ο καθορισμός τελών για υποβολή αίτησης για απονομή σήματος ή/και ετήσιου τέλους χρήσης αυτού και

5. η επιβολή ποινών για τυχόν παραβάσεις των προνοιών του κανονισμού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 τέθηκε σε ισχύ, να θεσπίσει κανόνες για την εφαρμογή του, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 Οκτωβρίου 2011.

Ας σημειωθεί ότι για την απονομή του σήματος μπορεί να υποβάλλονται αιτήσεις στον αρμόδιο φορέα από παραγωγούς, κατασκευαστές, εισαγωγείς, πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα λιανικής και χονδρικής πώλησης προϊόντων, καθώς και από φορείς παροχής υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο παράγεται το προϊόν ή σε ένα από τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται υπό αυτή τη μορφή σε διάφορα κράτη μέλη ή διατίθεται στην αγορά για πρώτη φορά από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, σκοπός του συστήματος είναι η προώθηση προϊόντων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και η παροχή στους καταναλωτές επακριβών, μη παραπλανητικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα εν λόγω προϊόντα. Η συμμετοχή στο σύστημα είναι εθελοντική και μέχρι στιγμής έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο “Ecolabel” τρεις επιχειρήσεις με τρία προϊόντα και βρίσκονται υπό αξιολόγηση άλλες τρεις αιτήσεις για τρία νέα προϊόντα.

Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή για τη σύμφωνη γνώμη του τμήματός της να περιληφθεί στο εν λόγω νομοσχέδιο εισήγηση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε εκπρόσωποι του τελευταίου να περιληφθούν στα μέλη της ΣΕΑΟΣ, με ταυτόχρονη ανάλογη διαμόρφωση των διατάξεων του νομοσχεδίου για τα θέματα απαρτίας της εν λόγω επιτροπής.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, η τελευταία εισηγήθηκε σχετικές τροποποιήσεις των διατάξεών του, ώστε κατά τις συνεδρίες της ΣΕΑΟΣ να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής προσώπων με εξειδικευμένες γνώσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης που είναι δυνατό να κριθεί χρήσιμη ή αναγκαία για τη διεκπεραίωση του έργου της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες εισηγήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της επιτροπής, καθώς και για ανάλογη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μελετήσουν εκ νέου το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και, αφού προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, να κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής το αναθεωρημένο κείμενο για λήψη τελικών αποφάσεων.

Συναφώς, οι πιο πάνω εκπρόσωποι, υλοποιώντας τις οδηγίες της επιτροπής, μελέτησαν εκ νέου το νομοσχέδιο και, αφού διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενό του, ενσωματώνοντας σε αυτό τις πιο πάνω εισηγήσεις, το κατέθεσαν στην επιτροπή για λήψη απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων