Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Περδίκης
Νικόλας Παπαδόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου, είναι η εφαρμογή διαφόρων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις εξαγωγές, τη διαμεσολάβηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς υιοθετούνται ορισμένες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, η Κοινή Θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2003 για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα, η Κοινή Δράση 2000/401/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000 σχετικά με τον έλεγχο της τεχνικής βοήθειας που αφορά ορισμένες στρατιωτικές τελικές χρήσεις και ο Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Φεβρουαρίου 2009.

Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί αυτοί στοχεύουν στην εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας διεθνούς υποχρέωσης και/ή δέσμευσης της Δημοκρατίας που αναλήφθηκε από τη Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο μέρος διεθνών καθεστώτων ή οργανισμών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν τον έλεγχο της εξαγωγής, της διαμεσολάβησης και της παροχής τεχνικής βοήθειας αναφορικά με στρατιωτικό εξοπλισμό και θα αντικαταστήσουν το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισμού) Διάταγμα του 2005 (ΚΔΠ 257/2005), με το οποίο ελέγχεται σήμερα η εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των κανονισμών καθορίζονται κυρίως ο τρόπος υποβολής αίτησης για άδεια εξαγωγής ή διαμεσολάβησης ή παροχής τεχνικής βοήθειας αναφορικά με στρατιωτικό εξοπλισμό, τα κριτήρια εξέτασης της αίτησης, το σχετικό έντυπο για την έκδοση τέτοιας άδειας, οι υποχρεώσεις του εξαγωγέα, διαμεσολαβητή και παροχέα τεχνικής βοήθειας, καθώς και οι τελωνειακές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής, με σκοπό να συνδράμει την αρμόδια αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Τέλος, περιλαμβάνονται πρόνοιες που καθορίζουν τα αδικήματα, τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής έναντι άλλων κρατών μελών, καθώς και την εξουσία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έκδοση διαταγμάτων.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις:

1. στρατιωτικού εξοπλισμού των ένοπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μόνιμης εξαγωγής σε τρίτες χώρες και

2. εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που ανήκει σε αποστολές διεθνών οργανισμών ή κρατών μελών ή τρίτων χωρών που βρίσκονται προσωρινά ή μόνιμα στην Κύπρο, είτε στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών είτε με τη ρητή συναίνεση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η πρόνοια που αφορά τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής, για να συνδράμει την αρμόδια αρχή στην εξέταση των αιτήσεων για άδεια εξαγωγής ή διαμεσολάβησης ή παροχής τεχνικής βοήθειας αναφορικά με στρατιωτικό εξοπλισμό, η οποία συγκαλείται από την αρμόδια αρχή, που είναι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και απαρτίζεται από λειτουργούς του εν λόγω υπουργείου και από εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών της Δημοκρατίας.

Σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα εκφράστηκε η άποψη από εκπροσώπους ορισμένων τμημάτων ότι δεν έχουν πάντοτε άμεση εμπλοκή όλα τα κυβερνητικά τμήματα που καθορίζονται στη σχετική πρόνοια των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν όπως η εν λόγω πρόνοια τροποποιηθεί κατά τρόπο, ώστε, όταν συγκαλείται η συμβουλευτική επιτροπή, να παρέχεται η δυνατότητα αυτή να απαρτίζεται από λειτουργούς και εκπροσώπους των κυβερνητικών τμημάτων που σχετίζονται με το υπό εξέταση κάθε φορά θέμα. Σημειώνεται ότι η επιτροπή συμφώνησε με την εν λόγω εισήγηση.

2. Ο κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο άδεια εξαγωγής, διαμεσολάβησης ή παροχής τεχνικής βοήθειας χορηγείται μόνο βάσει της εκ των προτέρων αξιόπιστης γνώσης της τελικής χρήσης στη χώρα του τελικού προορισμού και απαιτείται εν γένει ενδελεχής εξέταση του πιστοποιητικού του τελικού χρήστη ή των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης ή και κάποια μορφή επίσημης εξουσιοδότησης από τη χώρα του τελικού προορισμού. Η επιτροπή εξέφρασε τον προβληματισμό ότι τα πιο πάνω χρήζουν διασαφήνισης, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως διαμορφωθεί το κείμενο του πιο πάνω κανονισμού, ώστε να γίνει πιο κατανοητός ο σκοπός του.

3. Οι πρόνοιες των κανονισμών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής έναντι των άλλων κρατών μελών και ειδικότερα η υποχρέωσή της όπως, προτού χορηγήσει άδεια για στρατιωτικό εξοπλισμό, προβεί σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος που αρνήθηκε τη χορήγηση της άδειας ή που εμπλέκεται στη συναλλαγή ή επηρεάζεται από τη συναλλαγή και όπως τηρεί ως εμπιστευτικά τα στοιχεία αναφορικά με τις απορρίψεις αδειών και τις διαβουλεύσεις.

Συγκεκριμένα, υπήρξε εισήγηση από μέλη της επιτροπής ότι πρέπει να εισαχθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αποκάλυψη εμπιστευτικών στοιχείων θα συνιστά ποινικό αδίκημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιφέρει στο κείμενο των κανονισμών ορισμένες τροποποιήσεις στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων, προβληματισμών και εισηγήσεων της επιτροπής.

Ανταποκρινόμενη στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τα αναφερθέντα πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών περαιτέρω τροποποιήσεις νομοτεχνικής φύσεως, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των διατάξεών τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων