Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €24.465.359 από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και η παραχώρησή τους ως έκτακτης χορηγίας στην ΑΗΚ για κάλυψη της δαπάνης του κόστους ενοικίασης και εγκατάστασης των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξασφάλισε η Αρχή για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012, ανάγκη που προέκυψε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο Βασιλικό από την έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, με βάση τη σχετική νομοθεσία, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέδωσε στις 13 Ιουλίου 2011 διάταγμα με το οποίο εντέλλεται η ΡΑΕΚ να επιληφθεί της διαδικασίας για διασφάλιση της απαιτούμενης παραγωγής ενέργειας με τα ακόλουθα μέσα:

1. Τον καθορισμό και την προσαρμογή της διαδικασίας προσφορών που προβλέπεται στους οικείους νόμους και αναφέρεται σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός.

2. Την αναγκαία παραγωγή ηλεκτρισμού για προμήθεια δυναμικότητας μέχρι 400MW ή μεγαλύτερη ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν.

3. Τον καθορισμό τρόπων και όρων διάθεσης της παραγωγής ηλεκτρισμού με οποιοδήποτε τέτοιο τρόπο και όρο κριθεί από τη ΡΑΕΚ ότι είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ΡΑΕΚ με απόφασή της ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2011, δυνάμει του πιο πάνω διατάγματος, αποφάσισε όπως η ΑΗΚ αναλάβει τα ακόλουθα:

1. Να προβεί στη διαδικασία προσφορών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Να καθορίσει, με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή, τα κριτήρια αξιολόγησης επιλογής κατά προτεραιότητα, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στη ΡΑΕΚ για έγκριση πριν από τη διαδικασία αξιολόγησης.

3. Να συμμετάσχει εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για σκοπούς διαφάνειας.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, θα τελεί υπό τη συνεχή εποπτεία της ΡΑΕΚ και οι προτάσεις που θα κριθεί από την ΑΗΚ ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις θα υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕΚ, η οποία θα κρίνει, με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή, ότι μεταξύ άλλων διασφαλίζεται η ταχύτητα, η ασφάλεια, η συνέχεια, η ποιότητα, η αξιοπιστία παροχής, η προστασία του περιβάλλοντος και το συνολικό κόστος.

Συναφώς, ενεργώντας εντός των πιο πάνω πλαισίων, η ΑΗΚ προέβη στη σύναψη συμφωνιών ενοικίασης γεννητριών με τις εταιρείες “Energy International” (συνολικής δυναμικότητας 95MW) και “Damco και Terna” (συνολικής δυναμικότητας 71,6MW).

Με βάση την έκθεση που ετοιμάστηκε από την ΑΗΚ και υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις στην ΑΗΚ για την περίοδο 11 Ιουλίου 2011 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 από το συμβάν της 11ης Ιουλίου στη ναυτική βάση στο Μαρί, οι οικονομικές επιπτώσεις στους καθαρούς εισοδηματικούς πόρους της ΑΗΚ για την υπό επισκόπηση περίοδο αναφορικά με το κόστος ενοικίασης και εγκατάστασης των προσωρινών μονάδων παραγωγής ανέρχονται στα €24.465.359.

Διευκρινίζεται ότι το κόστος των προσωρινών μονάδων παραγωγής συνολικής δυναμικότητας 166,6MW αναλύεται σε κόστος ενοικίασης, ύψους €23.001.872 (που αποτελείται από σταθερό κόστος €21.282.090 και μεταβλητό κόστος €1.719.782), και σε κόστος εγκατάστασης και αποσυναρμολόγησης των προσωρινών μονάδων παραγωγής, ύψους €1.463.487.

Σημειώνεται επίσης ότι το ύψος της προτεινόμενης χορηγίας προς την ΑΗΚ συμπεριλήφθηκε από την κυβέρνηση στην αίτηση που υπέβαλε το Γραφείο Προγραμματισμού στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγχρηματοδότηση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του την 31η Αυγούστου 2011, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στη ναυτική βάση στο Μαρί προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Βασιλικό, ο οποίος κάλυπτε το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να διαθέσει το απαραίτητο ποσό προς κάλυψη του κόστους των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξασφάλισε η ΑΗΚ, ύψους €24.465.359, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012 και επιπρόσθετου ποσού ύψους €24.465.359 για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2012 έως την 31η Αυγούστου 2012, αν χρειαστεί, ώστε να μη μετακυλίσει η ΑΗΚ το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Να εξουσιοδοτήσει το γενικό διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού να περιλάβει τα πιο πάνω ποσά στην αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Αλληλεγγύης ή άλλα διαθέσιμα ταμεία) για εξασφάλιση σχετικής βοήθειας.

3. Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως, σε περίπτωση κατά την οποία η ζητούμενη χορηγία ερμηνευθεί ως κρατική ενίσχυση, ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρήσει την κρατική χορηγία ως συμβατή με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της έκτακτης ανάγκης.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ δήλωσε ότι η παραχώρηση των πρόσθετων πιστώσεων είναι απαραίτητη, καθότι η Αρχή έχει ήδη καταβάλει μεγάλα ποσά για την ενοικίαση των προσωρινών μονάδων παραγωγής ενέργειας προς κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί και ως εκ τούτου έχει επηρεαστεί σημαντικά η ρευστότητά της. Περαιτέρω ανέφερε ότι, στην περίπτωση που το κράτος δεν παραχωρήσει τις ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις, τότε αναπόφευκτα το αυξημένο κόστος παραγωγής ενέργειας θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Αρχή βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις με εργολάβους και προμηθευτές και επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς το ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας “τέσσερα” και “πέντε” στο Βασιλικό, οι οποίες υπέστησαν τεράστιες ζημιές από την έκρηξη, πιθανότατα να έχουν αποκατασταθεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου 2012, οπότε και θα επανέλθουν σε λειτουργία.

Ο εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ δήλωσε ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 πρέπει αναντίλεκτα η Κυπριακή Δημοκρατία, ενόψει και της αυξημένης ζήτησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, να έχει στη διάθεσή της την ενεργειακή επάρκεια που απαιτείται για κάλυψη των αναγκών του τόπου. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η ΡΑΕΚ έχει παραχωρήσει χρονικό περιθώριο στην ΑΗΚ μέσα στο οποίο θα πρέπει η Αρχή να ενημερώσει οριστικά και τελεσίδικα τη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη δυνατότητα αποκατάστασης των μονάδων “τέσσερα” και “πέντε” στο Βασιλικό μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. Αν η ΑΗΚ, αφού ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις με τους εργολάβους, εξακολουθεί να μην είναι σε θέση μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας να απαντήσει κατά πόσο οι μονάδες αυτές θα είναι έτοιμες για λειτουργία μέχρι τις αρχές Ιουλίου 2012, τότε υποχρεωτικά η ενεργειακή επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να καλυφθεί με άλλους τρόπους.

Ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής, υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέματος, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη διαφαινόμενη έλλειψη συγκροτημένης ενεργειακής πολιτικής από πλευράς της κυβέρνησης και ζήτησαν όπως κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τα θέματα ενέργειας πριν από την εξέταση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2012.

Συναφώς, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι αναμφίβολα υπάρχει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης και διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο θα είναι σε θέση σύντομα να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό γύρω από το όλο ζήτημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων