Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 27 Οκτωβρίου 2011 από τον πρόεδρό της βουλευτή κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, την 21η, στις 28 και 30 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ) και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 314Β του ποινικού κώδικα, ώστε οι διατάξεις του άρθρου 314Α, με τις οποίες στοιχειοθετείται το αδίκημα της τοκογλυφίας, να μην εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις δανείων.

Ειδικότερα, προτείνεται όπως, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρούνται των πιο πάνω διατάξεων και περιπτώσεις δανείων, όταν:

1. ο δανειστής και ο χρεώστης είναι νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα,

2. το κεφάλαιο από το οποίο παρέχεται το δάνειο προέρχεται από το εξωτερικό,

3. το δάνειο εκταμιεύεται στο εξωτερικό.

Επεξηγώντας τους σκοπούς της πρότασης νόμου, ο εισηγητής της επισήμανε καταρχάς ότι από την εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας, που ψηφίστηκε πρόσφατα με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της τοκογλυφίας, προέκυψαν προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία κάποιων εταιρειών, εμποδίζοντας επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες ενέχονται και κυπριακές εταιρείες και αφορούν δανεισμό. Συγκεκριμένα, αν από τέτοιο δανεισμό προκύπτει οικονομικό όφελος που υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το νόμο, διαπράττεται το αδίκημα της τοκογλυφίας. Στην ουσία όμως στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για τοκογλυφία αλλά για επενδύσεις υψηλού κινδύνου για τις οποίες επιβάλλεται επιτόκιο υψηλότερο του επιτοκίου αναφοράς. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στο να εξυπηρετηθεί η συνέχιση παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξαιρώντας από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, και ορισμένες περιπτώσεις δανείων.

Επεξηγώντας περαιτέρω τις προτεινόμενες εξαιρέσεις, ο ίδιος διευκρίνισε ότι αυτές αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις συναλλαγών που σχετίζονται με δανεισμό:

1. Η πρώτη περίπτωση αφορά το δανεισμό μιας εταιρείας από άλλη οι μέτοχοι των οποίων συνδέονται μεταξύ τους.

2. Η δεύτερη περίπτωση αφορά εταιρείες στο εξωτερικό που δανείζουν κυπριακές εταιρείες, με σκοπό να εισρεύσουν και να επενδυθούν κεφάλαιά τους στην Κύπρο.

3. Η τρίτη περίπτωση αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει κυρίως εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι οι περισσότερες από αυτές είναι εταιρείες με ξένους κυρίως μετόχους οι οποίες θέλουν να εκταμιεύσουν δάνειο στο εξωτερικό.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η πλειοψηφία των παρευρισκομένων συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Ωστόσο, κατατέθηκαν ορισμένες εισηγήσεις για επιμέρους τροποποιήσεις των προτεινόμενων εξαιρέσεων ως ακολούθως:

1. Να μη στοιχειοθετείται το αδίκημα της τοκογλυφίας, στην περίπτωση δανείου κατά την οποία ο δανειστής και ο χρεώστης είναι νομικά πρόσωπα τα οποία για σκοπούς εφαρμογής του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.

2. Να καθοριστεί όριο τόσο στο ποσό του δανείου όσο και στην ελάχιστη εκταμίευσή του όσον αφορά την περίπτωση δανείου κατά την οποία το κεφάλαιο από το οποίο παρέχεται το δάνειο προέρχεται από το εξωτερικό και την περίπτωση δανείου που εκταμιεύεται στο εξωτερικό.

3. Η περίπτωση δανείου που εκταμιεύεται στο εξωτερικό να αφορά μόνο δάνειο προς νομικό πρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας εξέφρασε καταρχάς επιφυλάξεις, διατυπώνοντας την άποψη ότι η επιβολή περισσότερων της μιας εξαιρέσεων θα καταστήσει ενδεχομένως δυσκολότερη και πιο χρονοβόρα την απόδειξη τέτοιων αδικημάτων. Περαιτέρω, κατέθεσε στην επιτροπή στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις από τη μέχρι στιγμής εφαρμογή της νομοθεσίας για την τοκογλυφία. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο σε επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας, που κοινοποιήθηκε στην επιτροπή, για το πιο πάνω θέμα αναφέρεται ότι, υπό το φως των επισημάνσεων τόσο της επιτροπής όσο και όλων των κυβερνητικών αρμοδίων και άλλων εμπλεκομένων ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση θα προκύψουν οφέλη για τη Δημοκρατία, η αστυνομία δε φέρει ένσταση στην προώθησή της.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι δεν είναι επιθυμητό η νομοθεσία που ψηφίστηκε σε σχέση με την τοκογλυφία να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τις συναλλαγές που γίνονται ως αποτέλεσμα της θέσης της Κύπρου ως κέντρου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ίδια δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πιο πάνω εισηγήσεις για τροποποιήσεις στην προτεινόμενη νομοθεσία και εισηγήθηκε όπως διασφαλιστεί ότι η περίπτωση δανείου κατά την οποία το κεφάλαιο από το οποίο παρέχεται το δάνειο προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το εξωτερικό θα αφορά δάνειο προς νομικό πρόσωπο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με όλες τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε σε αυτό

να διαλαμβάνεται ότι, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρούνται της στοιχειοθέτησης του αδικήματος της τοκογλυφίας και οι ακόλουθες περιπτώσεις δανείων:

1. Η περίπτωση δανείου κατά την οποία ο δανειστής και ο χρεώστης είναι νομικά πρόσωπα τα οποία για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα.

2. Η περίπτωση δανείου προς νομικό πρόσωπο κατά την οποία το κεφάλαιο από το οποίο παρέχεται το δάνειο προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το εξωτερικό, νοουμένου ότι το ποσό του δανείου υπερβαίνει το €1 εκατομ. και η ελάχιστη εκταμίευση είναι €500.000.

3. Η περίπτωση δανείου προς νομικό πρόσωπο που εκταμιεύεται στο εξωτερικό, νοουμένου ότι το ποσό του δανείου υπερβαίνει το €1 εκατομ. και η ελάχιστη εκταμίευση είναι €500.000.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων