Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου, καθώς και στις 10, 17 και 24 Νοεμβρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωπόνων του ίδιου υπουργείου, ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Επιπρόσθετα, προτείνονται διατάξεις που αφορούν την παραχώρηση δυνατότητας στο Συμβούλιο Γεωπόνων να διορίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, έρευνας και επιθεώρησης, όταν υπάρχουν εύλογες υποψίες για παράβαση του υπό τροποποίηση νόμου αναφορικά με την άσκηση της γεωπονίας.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “άσκηση γεωπονίας” για τον καθορισμό των υπηρεσιών που παρέχουν οι εγγεγραμμένοι γεωπόνοι.

2. Την παραχώρηση εξουσιοδότησης στο Συμβούλιο Γεωπόνων, ώστε να εκπροσωπεί τα μέλη του σε σώματα, επιτροπές ή άλλους φορείς ή και να λειτουργεί ως σύμβουλος του κράτους για θέματα που άπτονται της γεωπονικής επιστήμης και της αγροτικής ανάπτυξης.

3. Την τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων για εγγραφή προσώπου ως γεωπόνου στη Δημοκρατία, καθώς επίσης τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του υπό τροποποίηση νόμου οι οποίες αφορούν την εγγραφή πολιτών κρατών μελών ως γεωπόνων, ώστε αυτές να συνάδουν με τον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο, ο οποίος αποτελεί οριζόντια νομοθεσία και ο οποίος επίσης θεσπίστηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης εναρμόνισης του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου με την πιο πάνω αναφερθείσα Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

4. Την υποχρέωση του Συμβουλίου Γεωπόνων να απαντά σε αίτηση για εγγραφή προσώπου ως γεωπόνου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω εγγραφή θα γίνεται αυτόματα, όπως προνοείται και στον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο, ο οποίος επίσης αποτελεί οριζόντια νομοθεσία και ο οποίος θεσπίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την προαναφερθείσα Οδηγία 2006/123/ΕΚ.

5. Την παραχώρηση εξουσίας στο Συμβούλιο Γεωπόνων να εκδίδει, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς για τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση κριτηρίων για την εγγραφή των γεωπόνων κατά ειδικότητα ή και την επιβολή περιορισμών στην άσκηση της γεωπονίας ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής Γεωπόνων Κανονισμοί του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές προς τους κανονισμούς πρόνοιες, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωπόνων, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, υιοθετώντας τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, παραχωρείται στο εν λόγω συμβούλιο η δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, ενώ επιπρόσθετα επιτυγχάνεται αυξημένος βαθμός διαφάνειας αναφορικά με τα κριτήρια και τους περιορισμούς που σχετίζονται με την εγγραφή γεωπόνων στη Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων συμφώνησε με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων παρατηρήσεων που έθεσαν ενώπιον της επιτροπής, διαφώνησαν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τον ορισμό του όρου “άσκηση γεωπονίας”, καθότι, σύμφωνα με τους ίδιους, εμπεριέχει ασάφειες και παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώματα παροχής ορισμένων υπηρεσιών στους γεωπόνους, ενώ αυτές μπορεί να παρασχεθούν και από άλλους επαγγελματίες συναφών κλάδων. Ειδικότερα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τον αποκλεισμό των αποφοίτων ορισμένων κλάδων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη δυνατότητα εγγραφής τους ως γεωπόνων, στους οποίους θα μπορούσε τουλάχιστον να παραχωρηθεί το δικαίωμα παροχής περιορισμένου αριθμού εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Τέλος, οι εν λόγω εκπρόσωποι διαφώνησαν έντονα με την προτεινόμενη διαγραφή της απαίτησης για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου γεωπόνος να εγγραφεί ως τέτοιος και να ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

Υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεων, η επιτροπή κάλεσε το Συμβούλιο Γεωπόνων όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μελετήσουν εκ νέου τις σχετικές πρόνοιες και υποβάλουν σε αυτή γραπτές εισηγήσεις για την επίλυση των πιο πάνω ζητημάτων.

Το Συμβούλιο Γεωπόνων με γραπτή επιστολή του, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, μεταξύ άλλων θεμάτων, επισήμανε ότι η εγγραφή αποφοίτων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Συμβούλιο Γεωπόνων είναι αδύνατη, καθότι τα εν λόγω ιδρύματα δεν πληρούν τις σχετικές διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στην ίδια επιστολή, το ενδεχόμενο τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας κατά τρόπο που να μην τους αποκλείει εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα της Ελλάδας, αλλά και το αντίστοιχο σώμα εγγραφής γεωπόνων της ίδιας χώρας, η οποία χορηγεί τους εν λόγω τίτλους σπουδών, αποδέχεται τη διάκριση αυτή και δεν εγγράφει ως γεωπόνους τους εν λόγω απόφοιτους. Περαιτέρω, στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά σε σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά και στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο Γεωπόνων δε δύναται να εγγράψει στο Μητρώο Γεωπόνων τους απόφοιτους των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκτός αν αυτοί αποκτήσουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου.

Στην ίδια επιστολή το Συμβούλιο Γεωπόνων αναφέρει ότι η απόφαση για απάλειψη της απαίτησης για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας λήφθηκε για σκοπούς εναρμόνισης του υπό τροποποίηση νόμου με τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε προγενέστερα, αποτελεί οριζόντια εναρμονιστική νομοθεσία και προνοεί ότι οποιαδήποτε συστήματα χορήγησης άδειας στη Δημοκρατία δεν πρέπει να στηρίζονται σε κριτήρια τα οποία εισάγουν διακρίσεις.

Στα πλαίσια της συνέχισης της εξέτασης του θέματος ενώπιον της επιτροπής ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων επισήμανε ότι η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, όπως είναι αυτό του γεωπόνου, διέπεται από τον περί της Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο. Συναφώς, σε σχέση με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με την απαίτηση για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, επισήμανε ότι οι διατάξεις του εν λόγω νόμου προνοούν ότι οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στη Δημοκρατία πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος σε αυτήν και ως επακόλουθο αυτής της διάταξης αριθμός νομοθεσιών που υφίστανται στο κυπριακό δίκαιο περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί γραπτώς σε σχέση με το θέμα της απαίτησης για γνώση της ελληνικής γλώσσας, αφού μελετήσει ενδελεχέστερα τους δύο προαναφερόμενους νόμους.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η ίδια εκπρόσωπος με γραπτή επιστολή της, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2011, συμφώνησε ότι οι διατάξεις του περί της Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου προνοούν ότι οι δικαιούχοι αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος. Σε σχέση με τις ανησυχίες του συμβουλίου για την εφαρμογή του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, η ίδια επισημαίνει ότι ο νόμος αυτός περιλαμβάνει ρητή διάταξη σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου έρχονται σε σύγκρουση με διάταξη άλλου νόμου ή κοινοτικής πράξης, μεταξύ άλλων και του περί της Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, που ρυθμίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας σε ειδικούς τομείς ή ειδικά επαγγέλματα, τότε η διάταξη του τελευταίου υπερισχύει του πρώτου και εφαρμόζεται σε αυτούς τους ειδικούς τομείς ή τα ειδικά επαγγέλματα. Ως εκ τούτου, όπως καταλήγει, η απαίτηση για γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου δε συγκρούεται με το κοινοτικό κεκτημένο και δεν είναι ανάγκη να διαγραφεί, αλλά, όπως εισηγείται, να διαφοροποιηθεί, κατά τρόπο που να μη γίνεται ρητή αναφορά σε καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων, ώστε, προκειμένου να εγγραφεί γεωπόνος στη Δημοκρατία, να αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή των απαιτούμενων γλωσσικών γνώσεων για την άσκηση της γεωπονίας στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

5 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων