Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 28 και 30 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού ΠΕΠ [Κλ. Α8-9(i)] και Βοηθού Λειτουργού ΠΕΠ [Κλ. Α2-5-7(ii)], καθώς και ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Προϊστάμενου ΠΕΠ [Κλ. Α11(ii)], που δημιουργήθηκε έναντι κατάργησης της θέσης Ανώτερου Λειτουργού ΠΕΠ [Κλ. Α10(i)] με τον περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2011 Νόμο του 2011 [Ν.19(ΙΙ) του 2011].

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε ότι αναφορικά με τη νέα θέση Προϊστάμενου ΠΕΠ πρέπει να γίνει διόρθωση στο κείμενο των κανονισμών, ώστε αντί του καθορισμού της ως θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής αυτή να καθοριστεί ως θέση με σύμβαση. Όπως ανέφερε η ίδια, η διόρθωση αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε να συνάδει με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού, που προβλέπει ότι ο γενικός διευθυντής νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένου του ανώτατου εκτελεστικού λειτουργού του νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, όπως στην προκειμένη περίπτωση, διορίζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

Επιπρόσθετα, καθόσον αφορά τη θέση Προϊστάμενου ΠΕΠ, επισημάνθηκε από μέλη της επιτροπής ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, ο καταρτισμός του σχεδίου υπηρεσίας για την υπό αναφορά θέση διέπεται από τον εν λόγω ειδικό νόμο, γι’ αυτό και πρέπει στους σχετικούς κανονισμούς για τη θέση αυτή να γίνεται αναφορά στον ειδικό αυτό νόμο και όχι αναφορά στον οικείο νόμο, δηλαδή τον περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, με βάση τον οποίο εκδίδονται τα σχέδια υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού ΠΕΠ και της θέσης Βοηθού Λειτουργού ΠΕΠ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η πιο πάνω διάκριση στους σχετικούς κανονισμούς για τα σχέδια υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων, κάτι που δεν είναι εφικτό στο ενιαίο για όλες τις θέσεις κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή ότι το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου ΠΕΠ δύναται να εκδοθεί δυνάμει του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, στο παρόν στάδιο η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος τους υπό συζήτηση κανονισμούς απαλείφοντας από το κείμενό τους το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου ΠΕΠ, για το οποίο θα αναμένει σε μεταγενέστερο στάδιο την κατάθεση στη Βουλή ξεχωριστών κανονισμών, οι οποίοι θα εκδίδονται δυνάμει του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

30 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων