Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Τροφίμων και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των κανονισμών σκοπείται η τροποποίηση των πιο πάνω βασικών κανονισμών, ώστε:

1. να καταργηθεί το Πρώτο Παράρτημα, στο οποίο καθορίζεται ο τύπος της αίτησης για καταχώριση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων στο μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων, το οποίο τηρείται από το διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, και

2. να εισαχθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αίτηση αυτή θα παραχωρείται στον ενδιαφερόμενο από τον εν λόγω διευθυντή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η προτεινόμενη τροποποίηση, με την οποία παρέχεται στο διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας η δυνατότητα να επανακαθορίζει τον τύπο της υπό αναφορά αίτησης όποτε το κρίνει σκόπιμο, στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αναθεώρηση του σχετικού εντύπου, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της χρονικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για σκοπούς ενημέρωσής της.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

29 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων