Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Νοεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, έτσι ώστε να καταργηθούν οι περιορισμοί στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από:

1. πολίτες που έχουν την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. πολίτες που έχουν την ιθαγένεια κράτους συμβαλλόμενου μέρους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), καθώς και

3. νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους των πιο πάνω οργανισμών και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση σε ένα τέτοιο κράτος μέλος.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο τίθενται σε πλήρη εφαρμογή τα άρθρα 45, 49, 56 και 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού παρήλθε η μεταβατική περίοδος των πέντε χρόνων που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Συνθήκη Προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την απόκτηση δευτερεύουσας κατοικίας από πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικά πρόσωπα κράτους μέλους του ΕΟΧ. Σημειώνεται ότι η προθεσμία αυτή έληξε στις 30 Απριλίου 2009. Το παρόν νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Η τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που απορρέει από τη Συνθήκη Προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εφαρμόζει ήδη τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όσον αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες.

3. Με την προτεινόμενη τροποποίηση φιλελευθεροποιείται πλήρως η αγορά κατοικίας, πέραν της μιας, απ’ όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, αίρονται οι ισχύοντες περιορισμοί και απλοποιείται η σχετική διοικητική διαδικασία.

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένονται τόσο η μείωση του σχετικού διοικητικού κόστους λόγω απλοποίησης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών όσο και αυξημένα έσοδα από την αναμενόμενη αύξηση στη ζήτηση κατοικίας από τη μερίδα αυτή των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης σε εργατικό δυναμικό στην οικοδομική βιομηχανία.

5. Ο ΕΟΧ αποτελείται από τις είκοσι επτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει επίσης την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής και επιβεβαίωσε με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011, ότι για τη μη έγκαιρη κατάργηση των εθνικών διατάξεων που παρεμποδίζουν την από τη συνθήκη κατοχυρωμένη ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων εκκρεμεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας διαδικασία παράβασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αριθμό αναφοράς 2010/2146, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2011, ενώ πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ίδιο θέμα. Για τους πιο πάνω λόγους επιβάλλεται η άμεση ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου από τη Βουλή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε και εξασφάλισε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρόσθετα στοιχεία για τις αγορές και μεταβιβάσεις ακινήτων που έγιναν από Ευρωπαίους πολίτες την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 μέχρι και σήμερα και για αλλοδαπούς την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 μέχρι την 30ή Απριλίου 2009 έγιναν 10 828 μεταβιβάσεις ακινήτων σε Ευρωπαίους πολίτες, την περίοδο από την 1η Μαΐου 2009 και μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2011 έγιναν 5 459 τέτοιες μεταβιβάσεις και συνολικά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2011 έγιναν 16 287 μεταβιβάσεις ακινήτων σε Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς να περιλαμβάνονται τα πωλητήρια έγγραφα που είναι κατατεθειμένα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που προέβησαν στις μεγαλύτερες σε αριθμό αγορές ακινήτων είναι οι Βρετανοί, με αγορές που φτάνουν τις 12 766 για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2011.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής

 

 • 29 Νοεμβρίου 2011
 •  

   

   

       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων