Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια «Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011» και «Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Υγείας μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου και στις 24 Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των ειδικευόμενων ιατρών. To Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, ώστε να συσταθεί Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης για σκοπούς εφαρμογής της διμερούς συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου καθιδρύεται Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον καθορισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρέχεται στις αναγνωρισμένες κλινικές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου. Το εν λόγω συμβούλιο θα είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει προκαταρκτικά σε σχέση με την καταλληλότητα των κλινικών για την ειδίκευση ιατρών, να αξιολογεί την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης στις κλινικές, να αποφασίζει για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των διευθυντών των κλινικών αναφορικά με την εκπαίδευση των ειδικευομένων, να προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό Υγείας σε περίπτωση πλημμελούς εκπαίδευσης των ειδικευομένων και να έχει οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του προτεινόμενου νόμου. Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζεται η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου αυτού.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, ώστε:

1. να αναθεωρηθεί το καθοριζόμενο σε αυτόν τέλος το οποίο καταβάλλεται για την εγγραφή στο ιατρικό μητρώο από είκοσι λίρες (£20) σε τριακόσια ευρώ (€300), καθώς και να μετατραπεί το εν λόγω ποσό από λίρες σε ευρώ,

2. να αναθεωρηθεί το καθοριζόμενο σε αυτόν τέλος το οποίο καταβάλλεται για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στο εν λόγω μητρώο σε οποιοδήποτε ιατρό το όνομα του οποίου δε φαίνεται στο αντίγραφο του μητρώου που είναι δημοσιευμένο, ώστε να αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι αυτός είναι εγγεγραμμένος ιατρός, από πέντε λίρες (£5) σε πενήντα ευρώ (€50), καθώς και να μετατραπεί το εν λόγω ποσό από λίρες σε ευρώ,

3. να καταβάλλεται από τους ενδιαφερομένους τέλος ύψους διακοσίων ευρώ (€200) για την αναγνώριση της ειδικότητάς τους και

4. να εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες σχετικά με τη δημιουργία ταμείου του Ιατρικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η σύσταση ενός ανεξάρτητου σώματος με τις αρμοδιότητες που προβλέπει το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής εκπαίδευσης στους ειδικευόμενους ιατρούς, η οποία θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τα συμφωνηθέντα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα αυτό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη με το δεύτερο νομοσχέδιο αύξηση των τελών που καταβάλλονται για εγγραφή στο ιατρικό μητρώο και για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής σε ιατρό που δεν κατονομάζεται στο δημοσιευμένο μητρώο, καθώς και η εισαγωγή νέου τέλους κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να ανακτάται το διοικητικό κόστος που επωμίζεται το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου για τις διαδικασίες που ακολουθεί. Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με τη δημιουργία ταμείου θα παρέχεται στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου η δυνατότητα να έχει δικούς του πόρους, τους οποίους θα αξιοποιεί όπως αυτό κρίνει σκόπιμο.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το Υπουργείο Υγείας όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμορφώσει το κείμενο αυτού με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασαφηνίζονται περαιτέρω ορισμένες πρόνοιές του.

Ανταποκρινόμενο στην παράκληση της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στην επιτροπή, σε μεταγενέστερο στάδιο, αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου, με το οποίο επήλθαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Εισήχθηκε σε αυτό πρόνοια η οποία καθορίζει ότι το Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

2. Διαμορφώθηκε η πρόνοια του νομοσχεδίου που καθορίζει ότι το εν λόγω συμβούλιο θα δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό Υγείας, σε περίπτωση πλημμελούς εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών, τη διακοπή της παροχής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένη κλινική, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε τέτοια περίπτωση θα λαμβάνονται προηγουμένως μέτρα για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην κλινική αυτή.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου εισηγήθηκαν την τροποποίηση του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ιατρικής Εκπαίδευσης εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ως μέλος του, ο οποίος όμως δε θα είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι διατύπωσαν διαφωνίες και επιφυλάξεις αναφορικά με το προβλεπόμενο στο δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο ύψος των τελών που επιβάλλονται για την εγγραφή των ιατρών στο ιατρικό μητρώο, καθώς και για την αναγνώριση της ειδικότητάς τους και εισηγήθηκαν όπως αυτά μειωθούν κατά εκατόν ευρώ (€100), αντίστοιχα. Επιπλέον, οι ίδιοι εισηγήθηκαν την περαιτέρω τροποποίηση του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε να καταβάλλεται τέλος ύψους διακοσίων ευρώ (€200) στην περίπτωση που εξετάζεται από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου η αναγνώριση ειδικότητας χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγνώριση του πρώτου πτυχίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε μόνο την εισήγηση που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου για το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο και διαμόρφωσε ανάλογα το αναθεωρημένο κείμενο αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, καθώς και του δεύτερου νομοσχεδίου και, αφού ενσωμάτωσε τις πρόνοιές τους σε ενιαίο κείμενο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε ενιαίο κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

 

29 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων