Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 7 Ιουλίου 2011 από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 14, 17 και την 21η Νοεμβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση προσωρινής νομοθεσίας για τον ειδικό διακανονισμό εκκρεμουσών φορολογικών οφειλών μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, ρύθμιση η οποία προτείνεται να ισχύσει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Με την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν το διακανονισμό εκκρεμουσών φορολογικών οφειλών μέχρι και το φορολογικό έτος 2008 οι οποίες δε θα έχουν διακανονιστεί μέχρι την ημερομηνία ψήφισης της προτεινόμενης νομοθεσίας και οι οποίες επιβαρύνονται με τόκους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι το πιο πάνω έτος και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερκαλύπτουν το ποσό της αρχικής φορολογικής οφειλής.

Με την πρόταση νόμου, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προνοείται στη βάση ειδικά προνοούμενης μεθοδολογίας η διαγραφή μέρους των τόκων ή/και των πρόσθετων επιβαρύνσεων που επιβαρύνουν τις πιο πάνω φορολογικές οφειλές, εφόσον αυτές έχουν προηγουμένως βεβαιωθεί από τον έφορο ή με απόφαση δικαστηρίου, νοουμένου ότι θα τηρηθούν ορισμένες υποχρεώσεις από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα. Οι υποχρεώσεις αυτές συνίστανται σε πλήρη και άμεση εξόφληση των αρχικών φορολογικών οφειλών μέσα σε τασσόμενη χρονική προθεσμία και σε καταβολή επιπρόσθετου ποσού, όπως σχετικά καθορίζεται, οπότε και ο έφορος θα προχωρεί σε πλήρη διακανονισμό των εν λόγω οφειλών και σε διαγραφή των σχετικών τόκων και επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται υπό τις περιστάσεις δίκαιη, αφού στις πλείστες των περιπτώσεων οι φορολογικές αυτές υποχρεώσεις εκκρεμούν για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να διαφαίνεται προοπτική είσπραξής τους, με αποτέλεσμα το κράτος να αποστερείται κρατικά έσοδα σε συνθήκες δημοσιονομικά δύσκολες.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου ζήτησε τη νομοτεχνική διαφοροποίησή της για σκοπούς σαφήνειας και κατά τρόπο που να προβλέπεται ρητά ότι οι τόκοι και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα διαγράφονται, νοουμένου ότι το υπόχρεο πρόσωπο θα έχει πρώτα εξοφλήσει πλήρως τις βεβαιωθείσες φορολογικές του οφειλές μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, καταβάλλοντας ταυτόχρονα επιπρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των βεβαιωθεισών φορολογικών του οφειλών.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος, αναπτύσσοντας στην επιτροπή τους λόγους για τους οποίους έκρινε σκόπιμη την κατάθεση της πρότασης νόμου, ζήτησε επίσης όπως διαφοροποιηθεί η αρχική του πρόταση για λήξη της ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011. Συναφώς, λόγω του ότι μεσολάβησε αρκετό διάστημα από την κατάθεσή της στη Βουλή και τη συζήτησή της στην αρμόδια επιτροπή, ζήτησε τη διαφοροποίηση της σχετικής πρόνοιας, ώστε αυτή να λήγει την 30ή Μαρτίου 2012.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε ότι με ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν προωθείται η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης και για το λόγο αυτό σε τεχνοκρατικό επίπεδο διατηρούνται από το αρμόδιο υπουργείο αμφιβολίες κατά πόσο ενδείκνυται να θεσπιστεί η υπό αναφορά προσωρινή νομοθεσία.

Παρά ταύτα, όπως ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος σημείωσε, οι ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην κυπριακή οικονομία διαφοροποιούν την αρχική τοποθέτηση κατά τρόπο που να κρίνεται ότι μια τέτοια προσωρινή ρύθμιση θα μπορούσε να γίνει σήμερα αποδεκτή. Το μέτρο αυτό, λόγω των χρηματοδοτικών αναγκών που έχει το κράτος αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, θα μπορούσε να ήταν ιδιαίτερα ενισχυτικό.

Ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, σημειώνοντας από την πλευρά του ότι με το ισχύον φορολογικό σύστημα υφίστανται σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες είσπραξης φορολογικών οφειλών, κατέθεσε τις εκτιμήσεις του αρμόδιου τμήματος αναφορικά με τα ποσά που ενδέχεται το κράτος να εισπράξει σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου. Σχετικά ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τμήματος, οι εκκρεμούσες φορολογικές οφειλές μέχρι το έτος 2008 οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της υπό συζήτηση νομοθεσίας ανέρχονται σε €355 εκατομ. περίπου, ποσό που αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο των οφειλών, και ότι συναφώς το κράτος, σε περίπτωση ψήφισης της εν λόγω νομοθεσίας, υπολογίζεται να εισπράξει περίπου €100 εκατομ.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ αρχικά επιφυλάχθηκε να καταθέσει γραπτώς τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με ζητήματα ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας, ακολούθως με επιστολή, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Πανομοιότυπη ψηφισθείσα σε νόμο πρόταση νόμου με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Χρεών (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2007», με την οποία επιχειρείτο να ρυθμιστεί η πληρωμή οφειλόμενων τόκων και επιβαρύνσεων κατά παρόμοιο τρόπο αποτέλεσε αντικείμενο προς εξέταση από την πλήρη ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην αναφορά αρ. 2/2007, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2008, «Πρόεδρος της Δημοκρατίας v. Βουλής Αντιπροσώπων (Αρ. 2)». Η σχετική απόφαση έκρινε την εν λόγω πρόταση νόμου ως αντισυνταγματική και ασύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 28 του συντάγματος, τα οποία προβλέπουν για τη συνεισφορά στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη δύναμη εκάστου και για την ισότητα ενώπιον του νόμου, της διοίκησης, της δικαιοσύνης, καθώς και για το δικαίωμα στην ίση προστασία και μεταχείριση, αντίστοιχα.

2. Υπό το φως των πιο πάνω, η υπό συζήτηση πρόταση νόμου, εφόσον με αυτή επιχειρείται να υπάρξει το ίδιο αποτέλεσμα με την πιο πάνω αναφερόμενη πρόταση νόμου, θα πρέπει να θεωρηθεί ως αντισυνταγματική.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι για λόγους αρχής ο σύνδεσμος δεν ευνοεί τη θέσπιση ειδικών προσωρινών νομοθεσιών για τον ειδικό διακανονισμό φορολογικών οφειλών.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης ο εισηγητής της πρότασης νόμου κατέθεσε επιπρόσθετες εισηγήσεις για σκοπούς πρακτικής βελτίωσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατά τρόπο που να καλυφθούν και πρόσθετες περιπτώσεις οφειλόμενων φόρων μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, που βεβαιώνονται όμως ή υποβάλλονται ή προκύπτουν ή παρακρατούνται μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και υποβάλλοντας νέο κείμενο πρότασης νόμου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, επιφυλάχθηκε, κατά πλειοψηφία των μελών της, να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

24 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων