Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και την 21η Οκτωβρίου 2011 και στις 4 και 17 Νοεμβρίου 2011. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξέτασε επίσης και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της παρελθούσης Βουλής σε μια συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2011, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η εξέτασή του, λόγω της αυτοδιάλυσης της Βουλής για τους σκοπούς διεξαγωγής των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρέστησαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies), της Υπάτης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Future Worlds Center.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κατατέθηκε ή αποστάλθηκε στην επιτροπή μεγάλος αριθμός υπομνημάτων με τις θέσεις των αρμόδιων φορέων και οργανώσεων γύρω από το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στο αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε μέλους της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με άλλο συναφές νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο και του οποίου η εξέταση συνεχίζεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως για την υιοθέτηση των κοινοτικών κανόνων και διαδικασιών για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο μεταφέρεται στο ημεδαπό δίκαιο η πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινοτικούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών».

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο προνοεί, ανάμεσα σε άλλα, και τα ακόλουθα:

1. Ρυθμίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης επιστροφής για παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας (που θα καλείται “ο αλλοδαπός”).

2. Απαιτεί τη χορήγηση προθεσμίας για την τυχόν οικειοθελή αναχώρηση του αλλοδαπού.

3. Ρυθμίζει τα της αναγκαστικής απομάκρυνσης του αλλοδαπού από τη Δημοκρατία, αν αυτός δεν έχει αναχωρήσει οικειοθελώς, καθώς και τις περιπτώσεις της αναβολής της απομάκρυνσής του.

4. Προβλέπει ιδιαίτερο χειρισμό για τους ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς.

5. Ρυθμίζει τα της απαγόρευσης εισόδου του αλλοδαπού στη Δημοκρατία.

6. Προβλέπει διαδικασίες υπέρ της καλόπιστης και διαφανούς μεταχείρισης του αλλοδαπού.

7. Επιβάλλει την τήρηση ορισμένων ανθρωπιστικών αρχών κατά την εφαρμογή του.

8. Διέπει την κράτηση αλλοδαπών, με ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος, που συμπληρώνει τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, ρυθμίζει παράλληλα τα ακόλουθα:

1. Χορηγεί υπό προϋποθέσεις δωρεάν νομική αρωγή σε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος ασκεί, δυνάμει του άρθρου 146 του συντάγματος, προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά απόφασης απομάκρυνσης ή απόφασης απαγόρευσης εισόδου, η οποία αφορά και εκδίδεται σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Κεφ. 105).

2. Προσαρμόζει τις διαδικασίες του βασικού νόμου ως προς τη χορηγηθείσα νομική αρωγή.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Με αυτό θεσπίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα που καθιερώνουν το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας των προσφύγων.

2. Με τις προτεινόμενες εξειδικευμένες διαδικασίες αντικαθίστανται ήδη υφιστάμενες γενικότερες ρυθμίσεις.

3. Για τη σύνταξη του νομοσχεδίου έγινε διάλογος, που διήρκεσε περίπου ένα χρόνο, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την αστυνομία, το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ ζητήθηκαν και οι απόψεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, της ΚΙΣΑ και του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου.

4. Ορισμένες από τις απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ενσωματώθηκαν ήδη στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, ενώ κάποιες άλλες δεν κρίθηκε αναγκαίο να ενσωματωθούν.

5. Για την εφαρμογή των προνοιών της προτεινόμενης νομοθεσίας, μέσω της παροχής δωρεάν κυρίως αρωγής, θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση, που δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς.

6. Η προτεινόμενη νομοθεσία έπρεπε να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2010, ενώ το άρθρο 13, παράγραφος (4), της Οδηγίας, που αφορά τη νομική αρωγή, πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2011. Σημειώνεται ότι το παρόν νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 17 Φεβρουαρίου 2011.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της παρελθούσης Βουλής σε μια συνεδρία της, το Μάρτιο του 2011, ακολούθησε η αυτοδιάλυση της Βουλής τον Απρίλιο του 2011 και η επιτροπή με την παρούσα σύνθεσή της ζήτησε γραπτώς τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να προχωρήσει με την περαιτέρω εξέταση του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2011, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αυτό αφορά κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είχε κυρίως εμπλοκή για την τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής Νόμου. Περαιτέρω, στην ίδια επιστολή προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου (6) του άρθρου 18Π του νομοσχεδίου, ώστε η αρμοδιότητα για την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών να ανατεθεί στον Υπουργό Εσωτερικών αντί στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως [άρθρο 18Π(6)].

Το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2011, ζήτησε να μην προχωρήσει στο στάδιο εκείνο η εξέταση του νομοσχεδίου, μέχρι να κοστολογηθεί η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. Με βάση την ίδια επιστολή, το 2010 το κόστος αυτό κατά μέσο όρο ανερχόταν σε €2.000 για κάθε περίπτωση παροχής δωρεάν νομικής αρωγής. Το 2010 πραγματοποιήθηκαν 3 500 τέτοιες απελάσεις και γι’ αυτό, με βάση τα πιο πάνω, το κόστος για το 2011 υπολογιζόταν ότι θα ξεπερνούσε τα €7 εκατομ. Το ίδιο υπουργείο με νεότερη επιστολή του, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2011, σημειώνει την ανάγκη προώθησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ζητούν ανάμεσα σ’ άλλα να προστεθούν στον ορισμό “ασυνόδευτοι ανήλικοι” τα μονομελή νοικοκυριά, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι και τα άτομα με αναπηρίες, να διευκρινισθεί ότι δεν κρατούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, αλλά ότι τους προσφέρεται κατάλυμα, να διευκρινιστούν οι λόγοι φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικοί και άλλοι, που δικαιολογούν τη χορήγηση αυτόνομης άδειας διαμονής ή παραμονής στη Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή της παρελθούσας Βουλής, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011, εκφράζει τη θέση ότι το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής, με βάση το άρθρο 146 του συντάγματος, δεν πρέπει να ερμηνεύεται στο νομοσχέδιο αυτό [άρθρο 18ΠΣΤ(3)] και ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δήλωσε στην επιτροπή ότι υπέβαλε ήδη απόψεις για το υπό αναφορά νομοσχέδιο τόσο στο στάδιο της αρχικής διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου, την 1η Ιουνίου 2010, όσο και μεταγενέστερα, καταθέτοντας απόψεις στην επιτροπή, στις 14 Μαρτίου 2011. Η ίδια πρόσθεσε ότι κάποιες απόψεις της υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, ενώ άλλες όχι.

Ειδικότερα, η ίδια επίτροπος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν ενσωματώθηκε σωστά η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο νομοσχέδιο υπάρχει διασπορά εξουσιών σε διάφορες αρμόδιες αρχές, γεγονός που δε δημιουργεί ασφάλεια δικαίου, προτείνονται νέες ρυθμίσεις για την απέλαση και κράτηση αλλοδαπών, χωρίς να καταργούνται ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις, γεγονός που δε δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και ιδιαίτερα για τα ανήλικα παιδιά δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο τι είναι “το βέλτιστον συμφέρον του παιδιού”, το οποίο έπρεπε να αποφασίζεται από πολυθεματική ομάδα. Επίσης, η επίτροπος επισήμανε ότι δεν απαγορεύεται ρητά η κράτηση και η φυλάκιση ανήλικων παιδιών, όπως προνοεί ο περί Προσφύγων Νόμος, δε διασαφηνίζεται ακόμη ποιες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις, ώστε να μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και ποιες είναι πράξεις της κυβερνήσεως. Περαιτέρω, η ίδια επίτροπος δήλωσε ότι διαφωνεί κάθετα με την παραχώρηση αρμοδιότητας στον επίτροπο να βοηθά το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε περιπτώσεις έκδοσης απόφασης εναντίον ασυνόδευτου ανήλικου, εξουσία που πρέπει να χορηγηθεί στο διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, υπηρεσίες που ενεργούν ήδη ως κηδεμόνες του ασυνόδευτου παιδιού. Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει να χορηγηθεί στην Υπηρεσία Ασύλου η εξουσία εξακρίβωσης ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος επιστρέφει στην οικογένειά του.

Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τοποθετούμενη στα πιο πάνω, δήλωσε ότι ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος αναμένεται σύντομα να αναθεωρηθεί, για να υιοθετηθούν και άλλες επιπρόσθετες ευρωπαϊκές Οδηγίες, και γι’ αυτό θα αναθεωρηθεί συνολικά η νομοθεσία αργότερα. Όσον αφορά τη διασπορά των αρμοδιοτήτων, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το θέμα είναι πολιτικό. Επίσης, κάποιες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου προσβάλλονται με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και κάποιες άλλες όχι, ανάλογα με τη φύση τους.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε συναφώς ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνουν ρυθμίσεις με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία και αποφεύχθηκαν ρυθμίσεις που δεν ήταν στο πνεύμα της Οδηγίας αυτής. Πρόσθεσε ακόμη ότι δε διαγράφηκαν κάποια άρθρα σε αυτό το στάδιο και ότι αυτό θα γίνει αργότερα και για το σκοπό αυτό στο νομοσχέδιο προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι πρόνοιές του εφαρμόζονται ανεξάρτητα από άλλες διατάξεις του νόμου και των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτόν. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη να μην προστεθούν στο νομοσχέδιο αυτό ρυθμίσεις που δε θα συνάδουν με την Οδηγία ή που θα καθιστούν αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο με την προσθήκη προνοιών με τις οποίες θα επιβαρύνεται οικονομικά το κράτος. Ο ίδιος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο νομοτεχνικά ορθό και μέσα στο πνεύμα της Οδηγίας.

Περαιτέρω, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σε δύο επιστολές του, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2011 και 16 Νοεμβρίου 2011, τονίζει την ανάγκη το υπό αναφορά νομοσχέδιο να ψηφιστεί από τη Βουλή τάχιστα και να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία κινδυνεύει να καταδικαστεί σε πρόστιμο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίσει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας προσφυγή για παράβαση της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, με πιθανότητα επιβολής προστίμου αρκετών χιλιάδων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη εναντίον της Δημοκρατίας για την παράβαση αρ. 2011/41, για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ενσωμάτωσε την πιο πάνω Οδηγία μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2010 και ως αποτέλεσμα αυτού η μεταφορά της πιο πάνω Οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Η εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε γραπτό υπόμνημα προς την επιτροπή, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2011, κατέθεσε μεγάλο αριθμό εισηγήσεων, καθώς και τις απόψεις της για το υπό αναφορά νομοσχέδιο τόσο για γενικότερα όσο και για ειδικότερα ζητήματα. Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος εισηγήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, την αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μη απέλαση των αιτητών ασύλου για τους οποίους δε λήφθηκε απόφαση στο τελικό στάδιο στο Ανώτατο Δικαστήριο ή για όσους από αυτούς δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ή βρίσκονται υπό διαμετακόμιση. Επίσης εισηγήθηκε να καθοριστεί καλύτερα ο όρος “βέλτιστον συμφέρον του παιδιού”, να ρυθμιστεί η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να χορηγεί αυτόνομη άδεια διαμονής και “για λόγους διεθνούς προστασίας”, πέραν των λόγων φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς κ.λπ., να εκδίδεται ξεχωριστή απόφαση επιστροφής για κάθε αιτητή, να δίδονται οι αποφάσεις επιστροφής και απομάκρυνσης στους αλλοδαπούς σε γλώσσα που κατανοούν και να παρέχεται νομική βοήθεια σε όλους των οποίων απορρίπτεται η αίτηση. Επίσης εισηγήθηκε την κράτηση ανηλίκων μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τοποθετούμενος, από νομική άποψη, στις πιο πάνω εισηγήσεις, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιέχονται μόνο όσες διατάξεις απαιτεί η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, ενώ υπάρχουν συναφείς ρυθμίσεις και σε άλλους νόμους, όπως π.χ. στον περί Προσφύγων Νόμο, και σε διεθνείς συμβάσεις. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο όρος “βέλτιστον συμφέρον του παιδιού” δε χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση, αφού ούτε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τον συγκεκριμενοποιεί, και ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με την Οδηγία του 2008. Οι λόγοι “διεθνούς προστασίας” περιλαμβάνουν το άσυλο και τη συμπληρωματική προστασία και τυχόν τροποποίηση για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει στον περί Προσφύγων Νόμο. Η έκδοση της απόφασης σε γλώσσα κατανοητή στον αιτητή θα δημιουργήσει πρόσθετο κόστος και, αν αυτό υιοθετηθεί από τη Βουλή, θα καταστήσει το νομοσχέδιο αντισυνταγματικό.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, το Υπουργείο Εσωτερικών στις 5 Οκτωβρίου 2011 απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Τροποποιείται το άρθρο 180Γ του νομοσχεδίου, για να συνάδει με πρόσφατη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ερμηνεύει την Οδηγία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται σε κράτος μέλος να επιβάλει σε παρανόμως διαμένοντα αλλοδαπό ποινή φυλάκισης για το γεγονός και μόνο ότι δε συμμορφώθηκε με διαταγή απομάκρυνσής του από την επικράτεια του κράτους μέλους.

2. Τροποποιείται το άρθρο 18Π, εδάφιο (6), του νομοσχεδίου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών να αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα τη θεσμοθέτηση και λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής σε παρανόμως διαμένοντες αλλοδαπούς, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε με βάση την αρχική εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με νεότερη επιστολή του ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2011, εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 18ΠΣΤ του νομοσχεδίου, ώστε να παραπέμπει στο άρθρο 146 του συντάγματος, όπως εισηγείται το Ανώτατο Δικαστήριο στην επιστολή του. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2011 επισύναψε σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις οποίες η νομιμότητα της κράτησης ελέγχεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 146 του συντάγματος, ενώ η διάρκεια της κράτησης ελέγχεται μέσω αίτησης “habeas corpus”.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο εξετάστηκε από την επιτροπή σε πρώτο στάδιο κατ’ άρθρον, στην παρουσία όλων όσοι προσκλήθηκαν ενώπιόν της, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους και να λάβουν τις αντίστοιχες διευκρινίσεις από τους αρμόδιους φορείς, και στη συνέχεια, σε δεύτερο στάδιο, στην παρουσία μόνο των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, της διευθύντριας του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε κατά πλειοψηφία το κείμενο του υπό αναφορά αναθεωρημένου νομοσχεδίου με βάση τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 180Π, εδάφιο (4), αφαιρείται η φράση “και άλλους λόγους”, όσον αφορά την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρήσει αυτόνομη άδεια διαμονής ή άλλης παραμονής, για λόγους φιλευσπλαχνίας κ.λπ.

2. Ο διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ζητά τη βοήθεια του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και όχι του Επιτρόπου για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού πριν αποφασίσει για την έκδοση απόφασης επιστροφής εναντίον ασυνόδευτου ανηλίκου, διαδικασία που εφαρμόζεται ήδη από τις υπηρεσίες αυτές, ή πριν από την απομάκρυνσή του από το έδαφος της Δημοκρατίας.

3. Στο άρθρο 18ΠΣΤ, εδάφιο (1), διαγράφεται η λέξη “απλώς”, όσον αφορά την εξουσία του Υπουργού Εσωτερικών να θέτει υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, και προστίθεται η λέξη “μόνο”, για να διευκρινίζεται η διαδικασία επιστροφής.

4. Διαγράφεται το Παράρτημα Χ, στα αγγλικά, ύστερα από υπόδειξη της διευθύντριας του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Υπό το φως των πιο πάνω η επιτροπή διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά με βάση τα πιο πάνω.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Φειδίας Σαρίκας και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρης Συλλούρης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να τονίσει τα ακόλουθα:

1. Την ανάγκη ολόκληρη η νομοθεσία που αφορά τους αλλοδαπούς να επανεξετασθεί συνολικά, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

2. Την ανάγκη ύπαρξης περισσότερης και καλύτερης διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο στάδιο της διαμόρφωσης τέτοιων νομοσχεδίων, γεγονός που θα υποβοηθεί περισσότερο την επιτροπή στο έργο της.

 

 

22 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων