Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου.

Με τους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμών, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να αναθεωρηθούν τα τέλη που επιβάλλονται με βάση τους εν λόγω κανονισμούς και επιπρόσθετα να μετατραπούν τα καθοριζόμενα σε αυτούς ποσά των τελών που επιβάλλονται, δυνάμει των προνοιών τους, από λίρες σε ευρώ.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προβλέπονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Αύξηση του κατώτατου ορίου τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου δύναται να επιβάλλει αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών από £5 σε €20.

2. Αύξηση του τέλους που καταβάλλεται για ανανέωση άδειας για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή για τη διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών σε οχετό οικοδομής, ιδιωτικό υπόνομο οικοδομής ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων ή για την εγκατάσταση υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής από £5 σε €20.

3. Αύξηση του τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου επιβάλλει για τη σύνδεση υποστατικού με το δημόσιο υπόνομο, για καθεμιά σύνδεση με το δημόσιο υπόνομο οικοδομής ή με το δημόσιο υπόνομο από £10 σε €20.

4. Διαμόρφωση της πρόνοιάς τους που προβλέπει την επιβολή τέλους με βάση την κατανάλωση νερού. Ειδικότερα:

α. παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο να επιβάλλει σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που προμηθεύεται νερό από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας του δήμου Παραλιμνίου ή από οποιοδήποτε συμβούλιο υδατοπρομήθειας και το οποίο εξυπηρετείται από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου τέλος που υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση νερού από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο υποστατικού ανά περιόδους τις οποίες το ίδιο θα καθορίζει, όποτε το συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, αντί κάθε τρεις μήνες, που προβλέπεται σήμερα,

β. προβλέπεται όπως το τέλος που δύναται το συμβούλιο να επιβάλλει, σε περίπτωση που το υποστατικό προμηθεύεται, είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα, νερό από άλλη πηγή εκτός από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας του δήμου Παραλιμνίου ή από οποιαδήποτε αρχή υδατοπρομήθειας, το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το συμβούλιο για κάθε κυβικό μέτρο των λυμάτων ή των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών τα οποία απορρίπτονται στον υπόνομο οικοδομής, καταβάλλεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από το συμβούλιο γι’ αυτό το σκοπό κατά το χρόνο ή τους χρόνους, στον τόπο ή στους τόπους και με τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίζει το συμβούλιο με γνωστοποίησή του η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες.

5. Αύξηση του ανώτατου ποσού της χρηματικής ποινής η οποία δύναται να επιβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη των εν λόγω κανονισμών από £200 σε €350.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου επισήμανε στην επιτροπή πως η παροχή δυνατότητας στο συμβούλιο να επιβάλλει τέλος με βάση την κατανάλωση νερού, όποτε το ίδιο κρίνει σκόπιμο, αντί κάθε τρίμηνο, όπως προβλέπεται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς, θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου, αφού ο περιορισμός στον υπολογισμό του εν λόγω τέλους κάθε τρεις μήνες πιθανόν να μη συνάδει με τις περιόδους που η τοπική υδατοπρομήθεια επιβάλλει τέλος χρήσης για λογαριασμό του συμβουλίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι προτεινόμενες με τους κανονισμούς αυξήσεις των τελών που επιβάλλονται από το συμβούλιο κρίθηκαν επιβεβλημένες λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος το οποίο έχει παρέλθει από την τελευταία αναθεώρησή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις τόσο του κατώτατου ορίου τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου δύναται να επιβάλλει αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών όσο και του τέλους που καταβάλλεται για ανανέωση οποιασδήποτε άδειας η οποία χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών είναι ιδιαίτερα υψηλές, γι’ αυτό και αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή τη μείωσή τους από €20 σε €10.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

22 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων