Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Πανίκκος Σταυριανός
Ανδρέας Κυπριανού Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Μάριος Μαυρίδης Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρείς συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2010 και στις 28 Ιουνίου και την 1η Νοεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η νυν Επίτροπος Διοικήσεως και λειτουργοί του Γραφείου της, η τέως Επίτροπος Διοικήσεως και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία η εξουσία του Επιτρόπου Διοικήσεως να ετοιμάζει αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που δεν εμπίπτουν σε ανάλογες εξουσίες του δυνάμει άλλων νόμων που αφορούν την πρόληψη των βασανιστηρίων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας:

1. Η μετονομασία του Επιτρόπου Διοικήσεως σε Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Διοικήσεως και σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων για τα οποία δεν ασκεί ήδη ανάλογες εξουσίες δυνάμει άλλων ειδικών νόμων, οι οποίοι τον καθιστούν εθνικό σώμα πρόληψης βασανιστηρίων και επίτροπο καταπολέμησης των διακρίσεων για την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι πρόσθετες αυτές αρμοδιότητες έχουν στόχο την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διατήρηση ή επέκταση της προστασίας τους στη Δημοκρατία και την τήρηση των θεμελιωδών αρχών των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις διάφορες υπηρεσίες και αφορούν ειδικότερα τις ακόλουθες εξουσίες:

α. Την αυτεπάγγελτη εξέταση και ετοιμασία εκθέσεων με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία γενικά ή για ειδικά θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων ή οποιαδήποτε κατάσταση παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

β. Την αυτεπάγγελτη ετοιμασία εκθέσεων με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση παραπόνου για παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη για υποβολή εισηγήσεων ή προτάσεων για προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία.

γ. Τη διατήρηση επαφών και διαβουλεύσεων με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, με οργανωμένα σύνολα και με άλλες αρχές και επιτρόπους ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία.

δ. Την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις εθνικών οργανισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων που εκάστοτε διοργανώνονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με επιτρόπους ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλους ανάλογους θεσμούς των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με οργανισμούς προώθησης και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων άλλων χωρών.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διαβιβάζουν τις απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να τις συμβουλεύει αναλόγως όπου κρίνει σκόπιμο.

3. Οι πιο πάνω αναφερόμενες απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως θα δύνανται να αφορούν πρακτικά μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διατήρηση και την επέκταση της προστασίας τους και τήρηση θεμελιωδών αρχών τους από τις διάφορες υπηρεσίες.

4. Η διασαφήνιση στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία ότι η άσκηση των πιο πάνω αναφερόμενων εξουσιών του Επιτρόπου Διοικήσεως δε θα μπορεί να επηρεάσει ή να περιορίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων, το ρόλο, τις συναφείς δικαιοδοσίες και επιτελούμενες εργασίες και τη δράση του σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ώστε μεταξύ άλλων να συμβουλεύει για την εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη αποφάσεων υπό το φως της εκάστοτε νομολογίας των δικαστηρίων που καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και κάθε σύμβασης ανθρώπινων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι κατά το σύνταγμα ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης και ο νομικός εκπρόσωπος στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και δικαστικών σωμάτων.

5. Η παροχή από τις διάφορες υπηρεσίες κάθε συνδρομής στο έργο που θα επιτελεί ο Επίτροπος Διοικήσεως σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της βασικής νομοθεσίας.

6. Οι εκθέσεις που θα ετοιμάζει ο Επίτροπος Διοικήσεως αυτεπάγγελτα σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι απόψεις, οι εισηγήσεις και οι προτάσεις των εκθέσεων.

7. Ο Επίτροπος Διοικήσεως θα δύναται να αποφασίζει τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε έκθεσης υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία ή τις υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι απόψεις, οι εισηγήσεις και οι προτάσεις των εκθέσεών του με την προϋπόθεση ότι δε θα προβαίνει στη δημοσιοποίησή τους προτού παρέλθουν τρεις βδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

8. Στο συνοπτικό σημείωμα που υποβάλλει δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας κάθε μήνα ο Επίτροπος Διοικήσεως στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα γίνεται συνοπτική αναφορά και σε κάθε έκθεση που ο Επίτροπος Διοικήσεως ετοίμασε αυτεπάγγελτα για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

9. Στην ετήσια έκθεση που υποβάλλει ο Επίτροπος Διοικήσεως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με αντίγραφο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του θα περιλαμβάνονται και οι απόψεις, οι εισηγήσεις και οι προτάσεις του σε εκθέσεις που ετοίμασε αυτεπάγγελτα για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Επίτροπος Διοικήσεως λειτουργεί ως ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός ανθρώπινων δικαιωμάτων που ικανοποιεί πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές των Αρχών των Παρισίων σχετικά με το καθεστώς, τις δομές, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες τέτοιων οργανισμών προώθησης και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συναφώς, επειδή καλύπτει, σε συνδυασμό με άλλους ειδικούς νόμους που τον καθιστούν εθνικό σώμα πρόληψης βασανιστηρίων και επίτροπο καταπολέμησης των διακρίσεων, ένα ευρύτατο φάσμα αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και εξέτασης παραπόνων για παραβίασή τους, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις θα διασαφηνίσουν πλήρως σε διεθνές επίπεδο τις αρμοδιότητες που σήμερα ασκεί ο Επίτροπος Διοικήσεως και σε άλλα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η τέως Επίτροπος Διοικήσεως, η οποία παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής και η οποία κατά το χρόνο εκείνο κατείχε το αξίωμα του Επιτρόπου Διοικήσεως, συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, με το οποίο ανατίθενται στον Επίτροπο Διοικήσεως οι αρμοδιότητες και εξουσίες του ανεξάρτητου Εθνικού Οργανισμού για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ), γιατί, όπως η ίδια ανέφερε, ένας σημαντικός αριθμός εκθέσεων με εισηγήσεις σε σχέση με άλλα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν ήδη ετοιμαστεί από τον Επίτροπο Διοικήσεως δυνάμει του άρθρου 5 του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, που του παρέχει εξουσία να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα υποθέσεων γενικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τέως Επίτροπος Διοικήσεως με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή, εξέφρασε τον προβληματισμό και τη διαφωνία της, γιατί το νομοσχέδιο επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε μια σειρά άρθρων του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου και ειδικότερα όσον αφορά τις εξουσίες του κατά τη διενέργεια αυτεπάγγελτων παρεμβάσεων και την υποβολή των σχετικών εισηγήσεών του σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παράλληλα, πέραν των επιφυλάξεων που η ίδια εξέφρασε στην πιο πάνω επιστολή, υπέβαλε στην επιτροπή ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διαγραφή από την προτεινόμενη σ’ αυτό μετονομασία του Επιτρόπου Διοικήσεως σε Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της λέξης «Προστασίας», γιατί, όπως η ίδια υποστήριξε, η εν λόγω λέξη είναι περιττή.

2. Τη διαγραφή της προτεινόμενης πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία ο Επίτροπος Διοικήσεως θα δύναται να προβαίνει στη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε αυτεπάγγελτης έκθεσής του που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες μετά από την παρέλευση τριών εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της στις υπό αναφορά υπηρεσίες, γιατί, όπως η ίδια υποστήριξε, η εν λόγω πρόνοια αποτελεί υπερβολική δέσμευση για τον Επίτροπο Διοικήσεως, τονίζοντας ότι ο Επίτροπος Διοικήσεως πρέπει να αφεθεί να κρίνει από μόνος του το χρόνο που θα δημοσιοποιήσει μια έκθεση που ενδεχομένως ενδιαφέρει το κοινό.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με την εισήγηση που υπέβαλε στην επιτροπή η τέως Επίτροπος Διοικήσεως σε σχέση με τη μετονομασία του Επιτρόπου Διοικήσεως. Όσον αφορά την εισήγηση της τέως Επιτρόπου Διοικήσεως για τη διαγραφή της προτεινόμενης πρόνοιας του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία ο Επίτροπος Διοικήσεως θα δύναται να προβαίνει στη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε αυτεπάγγελτης έκθεσής του που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες μετά από την παρέλευση τριών εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της στις υπό αναφορά υπηρεσίες, δήλωσε πως στο παρόν στάδιο δεν ήταν σε θέση να εκφράσει τις τελικές θέσεις του υπουργείου της επί του θέματος αυτού.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με την εισήγηση που υπέβαλε στην επιτροπή η τέως Επίτροπος Διοικήσεως σε σχέση με τη μετονομασία του Επιτρόπου Διοικήσεως. Περαιτέρω, η ίδια, σχολιάζοντας τη διαφωνία της τέως Επιτρόπου Διοικήσεως ως προς το χρόνο που θα δύναται, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο Επίτροπος Διοικήσεως να δημοσιοποιεί τις εκθέσεις του, δήλωσε ότι με την εν λόγω πρόνοια παρέχεται χρόνος στις αρμόδιες υπηρεσίες να δράσουν, προτού δοθεί δημοσιοποίηση στο θέμα και ενδεχομένως αρχίσουν οποιεσδήποτε αντιδράσεις του κοινού, και υποστήριξε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να παραμείνει.

Σημειώνεται ότι, επειδή η συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου δεν ολοκληρώθηκε από την επιτροπή στα πλαίσια της απελθούσας Βουλής, η συζήτησή του συνεχίστηκε στην παρούσα βουλευτική περίοδο με τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, η νυν Επίτροπος Διοικήσεως κ. Ελίζα Σαββίδου, με γραπτή επιστολή που κατέθεσε στην επιτροπή, εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιες του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει στην εν λόγω επιστολή ότι θα ήταν προτιμότερο να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ σε άλλο φορέα και όχι στην Επίτροπο Διοικήσεως για τους πιο κάτω λόγους:

1. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ στο Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως με τη μετονομασία του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως σε Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως προτείνεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες, τους οποίους ο εν λόγω θεσμός υπηρετεί με την έναρξη της λειτουργίας του από το 1991.

2. Η υιοθέτηση του προτεινόμενου νόμου θα οδηγήσει σε πιθανή στρέβλωση της εικόνας του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως, γιατί αλλοιώνει σημαντικά το κυριότερο χαρακτηριστικό του θεσμού, δηλαδή την εξέταση ατομικών παραπόνων πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας διοίκησης.

3. Η ύπαρξη ενός οργανισμού ο οποίος συγκεντρώνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων διάφορων φορέων μπορεί να στερήσει τη δυνατότητα του πολίτη να απευθύνεται σε διάφορους ανεξάρτητους οργανισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων που τον αφορά. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέταση του παραπόνου αποκλειστικά από το όργανο αυτό, αφού η απόφασή του θα είναι οριστική για τον πολίτη.

4. Αντίθετα, η ύπαρξη ξεχωριστών μηχανισμών που θα λειτουργούν παράλληλα θα παρέχει την ευκαιρία στον πολίτη να αποτείνεται σε αυτούς για εξέταση του παραπόνου του, στα πλαίσια των εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων του καθενός εξ’ αυτών, και θα προσφέρει αυξημένες δικαιοκρατικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και κατά συνέπεια θα ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα μιας κοινωνίας.

5. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν διευρυνθεί με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως, με αποτέλεσμα από το 2004 να λειτουργούν στο Γραφείο του δύο ανεξάρτητες αρχές, η Αρχή της Ισότητας και η Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, για την εφαρμογή σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ενώ από το 2009 καθορίστηκε με σχετικό κυρωτικό νόμο ο Επίτροπος Διοικήσεως ως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων.

6. Όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως καλείται σήμερα να διεκπεραιώσει ένα ευρύτερο φάσμα αρμοδιοτήτων από αυτό που προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο του 1991. Ο όγκος των παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο του όσο και στις δύο ανεξάρτητες αρχές αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από το περιεχόμενο των παραπόνων που υποβάλλονται στο εν λόγω Γραφείο διαφαίνεται ότι ο πολυσύνθετος ρόλος του Επιτρόπου Διοικήσεως δεν έχει γίνει ευρέως κατανοητός από τους πολίτες.

7. Το προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως παραμένει το ίδιο σε αριθμό, παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων του τα τελευταία χρόνια. Με την προτεινόμενη ανάθεση των αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ στον Επίτροπο Διοικήσεως το Γραφείο του Επιτρόπου θα κληθεί να διεκπεραιώσει περαιτέρω ένα ευρύτερο πλαίσιο αρμοδιοτήτων από αυτές που του έχουν ήδη ανατεθεί. Συναφώς, υπό τις σημερινές συνθήκες στελέχωσης του Γραφείου και την έλλειψη προοπτικής για την περαιτέρω ενίσχυση της στελέχωσής του η διεκπεραίωση των σημαντικών αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ δε θα είναι εφικτή.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαφώνησε με την εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως για ανάθεση των αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ σε άλλο φορέα, αφού, όπως η ίδια τόνισε, σχετικές εκθέσεις με θέματα που αφορούν το πρώην ΕΘΝΟΠΑΔ ετοιμάζονται αυτεπάγγελτα από το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που εξέφρασε ενώπιόν της η Επίτροπος Διοικήσεως, κάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να επανεξετάσει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου με την Επίτροπο Διοικήσεως και με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε μεταγενέστερο στάδιο, ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι, έπειτα από διαβούλευση που είχε με την Επίτροπο Διοικήσεως και εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τροποποίησε το κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των συμφωνημένων θέσεων των εμπλεκομένων πλευρών.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατέθεσε διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή με το οποίο επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου:

1. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία ο Επίτροπος Διοικήσεως εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις εθνικών οργανισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων που εκάστοτε διοργανώνονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο Επίτροπος Διοικήσεως αντί να εκπροσωπεί τη Δημοκρατία στις πιο πάνω συναντήσεις ή εκδηλώσεις να παρίσταται σ’ αυτές.

2. Διεγράφη η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζουν τις απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να τις συμβουλεύσει αναλόγως όπου κρίνει σκόπιμο.

3. Διεγράφη η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία ο Επίτροπος Διοικήσεως δύναται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε έκθεσης υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία ή τις υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις των εκθέσεών του, με την προϋπόθεση ότι δε θα προβαίνει στη δημοσιοποίησή τους, προτού παρέλθουν τρεις βδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

Η Επίτροπος Διοικήσεως και οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε από την εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

8 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων