Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Άριστος Δαμιανού Ζαχαρίας Κουλίας

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου και στις 10 Νοεμβρίου 2011. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) και εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 5(2) και 6 του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου, είναι η ρύθμιση της σύστασης, της στελέχωσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), καθώς και άλλων θεμάτων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του έργου των υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε περίπτωση που κηρυχθεί στη Δημοκρατία κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, με βάση τις διατάξεις του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου προβλέπεται η λήψη διάφορων μέτρων από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Άμυνας για σκοπούς ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε εχθρικών ενεργειών σε βάρος της.

Συναφώς, με βάση τις εν λόγω διατάξεις της βασικής νομοθεσίας εκδόθηκαν οι περί Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία) Κανονισμοί του 2001 και εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών υπό την ονομασία ΚΡΟΝΟΣ, με το οποίο καθορίζονται οι βασικές αρχές με τις οποίες καταρτίζονται από τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ σχέδια τα οποία τίθενται σε εφαρμογή με την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου κηρύχθηκαν σε υπηρεσίες ΠΣΕΑ είκοσι δύο υπηρεσίες από υπουργεία, κρατικούς οργανισμούς, ημικρατικούς οργανισμούς και ανεξάρτητες υπηρεσίες.

Πέραν των πιο πάνω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών Νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς μεταξύ άλλων και για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα πιο κάτω:

1. Την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών ΠΣΕΑ.

2. Την ένταξη οποιωνδήποτε πολιτών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ΠΣΕΑ και την εκπαίδευση των προσώπων που εντάσσονται και συμμετέχουν σε αυτές.

3. Τον καθορισμό των δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων των προσώπων που συμμετέχουν στις υπηρεσίες ΠΣΕΑ και των πειθαρχικών μέτρων που λαμβάνονται εναντίον τους σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανονισμών, των διαταγμάτων ή των οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Τη διαφώτιση των πολιτών της Δημοκρατίας αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών ΠΣΕΑ και την ασφάλειά τους σε περίπτωση εχθρικών ενεργειών.

5. Την πληρωμή αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προήλθε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας στις υπηρεσίες ΠΣΕΑ.

6. Τις υποχρεώσεις προσώπων που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε περιοχές που λαμβάνονται μέτρα άμυνας από τις δυνάμεις ασφαλείας ή τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ.

Υπό το φως των πιο πάνω, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας στην επιτροπή, το Υπουργείο Άμυνας, με στόχο τη ρύθμιση των πιο πάνω θεμάτων, σε συνεργασία με την ΚΥΠΣΕΑ, αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις των εμπλεκόμενων υπουργείων/υπηρεσιών ΠΣΕΑ, ετοίμασε τους υπό συζήτηση κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί, αφού έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκαν στη Βουλή για έγκριση.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο Υπουργός Άμυνας θα ασκεί γενική εποπτεία και έλεγχο στις υπηρεσίες ΠΣΕΑ και θα έχει την ευθύνη συντονισμού και παροχής κατευθύνσεων σε αυτές με την έκδοση σχετικών οδηγιών για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων χρήζουν καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών ΠΣΕΑ.

3. Σε κάθε υπηρεσία ΠΣΕΑ θα ιδρύεται τμήμα με σκοπό το συντονισμό του έργου της και τη διεκπεραίωση των θεμάτων που της ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου και των υπό συζήτηση κανονισμών, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε περίπτωση που η Δημοκρατία κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η συγκρότηση κάθε τμήματος θα διαμορφώνεται ανάλογα με το έργο που η οικεία υπηρεσία ΠΣΕΑ έχει να επιτελέσει. Περαιτέρω, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των εν λόγω τμημάτων.

4. Το προσωπικό ΠΣΕΑ θα αποτελείται από μέλη του οργανικού προσωπικού της υπηρεσίας ΠΣΕΑ, από εφέδρους της Εθνικής Φρουράς ή από πρόσωπα που έχουν υποχρέωση εφεδρείας στην Πολιτική Άμυνα και θα τυγχάνουν προς τούτο προσωρινής αναστολής από την υποχρέωσή τους ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος κρίνεται κατάλληλος λόγω ειδικής μόρφωσης, προσόντων ή πείρας.

5. Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι ευθύνες του προσωπικού ΠΣΕΑ.

6. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού ΠΣΕΑ θα καταρτίζεται με βάση σχετικές οδηγίες του Υπουργού Άμυνας από τις οικείες υπηρεσίες ΠΣΕΑ σε συνεργασία με την ΚΥΠΣΕΑ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης του προσωπικού ΠΣΕΑ δε θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εβδομήντα δύο ωρών κατ’ έτος.

7. Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε περίπτωση κήρυξης της Δημοκρατίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα δύναται, έπειτα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει διάταγμα πολιτικής επιστράτευσης, με το οποίο να καλεί σε υπηρεσία όλο το προσωπικό ΠΣΕΑ ή μέρος αυτού.

8. Ο Υπουργός Εσωτερικών μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου θα εκδίδει και θα κοινοποιεί στο προσωπικό ΠΣΕΑ ατομική πρόσκληση πολιτικής επιστράτευσης για σκοπούς εκπαίδευσης και ειδική γνωστοποίηση πολιτικής επιστράτευσης για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας που προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

9. Οι εξαρτώμενοι προσώπου που ανήκει στο προσωπικό ΠΣΕΑ το οποίο πεθαίνει μετά από τραυματισμό του ή εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του καθήκοντος ή της υπηρεσίας του κάτω από περιστάσεις που μπορεί να αποδοθούν ειδικά στη φύση του καθήκοντος ή της υπηρεσίας του ή πεθαίνει από ασθένεια από την οποία προσβλήθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή της υπηρεσίας του και η οποία οφείλεται άμεσα σε πράξη ή ενέργεια συνυφασμένη με το καθήκον ή την υπηρεσία του θα λαμβάνουν σύνταξη ή χορήγημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της υπό αναφορά πρόνοιας ο όρος “εξαρτώμενος” περιλαμβάνει σύζυγο, τέκνο, τέκνο γεννηθέν εκτός γάμου, καθώς και τους γονείς του αποβιώσαντος οι οποίοι ήταν εξαρτώμενοι από τις απολαβές του κατά το χρόνο του θανάτου του ή θα ήταν εξαρτώμενοι κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων, αν ο αποβιώσας βρισκόταν στη ζωή, και, στις περιπτώσεις που ήταν άγαμος και εγκατέλειψε αδελφούς και αδελφές που ήταν εξαρτώμενοί του, περιλαμβάνονται και οι εν λόγω αδελφοί και αδελφές.

10. Μέλος του προσωπικού ΠΣΕΑ που έχει καταστεί ανίκανο να ασκεί τη συνήθη εργασία του ή οποιαδήποτε άλλη εργασία ένεκα τραυμάτων που υπέστη ή ασθένειας από την οποία προσβλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιουδήποτε καθήκοντος ή υπηρεσίας τού ανατέθηκε από την οικεία υπηρεσία ΠΣΕΑ, με βάση τη βασική νομοθεσία ή τους προτεινόμενους κανονισμούς, θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, και, σε περίπτωση θανάτου του, θα λαμβάνουν οι εξαρτώμενοί του, σύνταξη ή χορήγημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

11. Κάθε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή που πλήττεται ή απειλείται από εχθρική επιδρομή και στην περιοχή αυτή έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προσωπικού ΠΣΕΑ που εκτελεί τα καθήκοντά του και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα ήταν δυνατό να παρεμποδίσει την εκτέλεση των καθηκόντων του ή να παραβλάψει με οποιοδήποτε τρόπο το έργο των υπηρεσιών ΠΣΕΑ.

12. Το προσωπικό ΠΣΕΑ, όταν θα καλείται για υπηρεσία ή εκπαίδευση, θα έχει τα αντίστοιχα ωφελήματα που έχουν οι έφεδροι της Εθνικής Φρουράς.

13. Σε περίπτωση που στη Δημοκρατία κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιδρύεται, με μέριμνα του Υπουργού Εσωτερικών, Συντονιστική Επιτροπή Διαφώτισης με σκοπό το συντονισμό των εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών φορέων σε θέματα διαφώτισης και ενημέρωσης της διεθνούς και εγχώριας κοινής γνώμης. Ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα εκδίδει οδηγίες ως προς τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Διαφώτισης.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιές τους. Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση που μέλος του προσωπικού ΠΣΕΑ έχει καταστεί ανάπηρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή πεθαίνει για λόγους που οφείλονται στην άσκηση των καθηκόντων του, οι εξαρτώμενοί του θα λαμβάνουν σύνταξη ή χορήγημα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί, όπως υποστήριξαν, με τις πρόνοιες αυτές ενδέχεται πρόσωπο να λαμβάνει πέραν της μιας σύνταξης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επιφυλάξεις που εξέφρασαν μέλη της επιτροπής, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναδιατύπωσαν τις υπό αναφορά πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, έτσι ώστε να προβλέπονται οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

1. Οι εξαρτώμενοι προσώπου που ανήκει στο προσωπικό ΠΣΕΑ το οποίο πεθαίνει μετά από τραυματισμό του ή εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του ή της εκτέλεσης υπηρεσίας που προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς και κάτω από περιστάσεις που μπορεί να αποδοθούν στη φύση της εν λόγω εκπαίδευσης ή της υπηρεσίας του ή πεθαίνει από ασθένεια από την οποία προσβλήθηκε κατά την εκπαίδευσή του ή την εκτέλεση της υπηρεσίας του και η οποία οφείλεται άμεσα σε ενέργεια συνυφασμένη με την εν λόγω εκπαίδευση ή την υπηρεσία του θα λαμβάνουν αποζημίωση το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι εξαρτώμενος προσώπου που εμπίπτει στις πιο πάνω περιπτώσεις θα δικαιούται αποζημίωση, δυνάμει της πρόνοιας αυτής, εφόσον δεν του έχει καταβληθεί αποζημίωση για τους ίδιους λόγους δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού βρίσκεται σε ισχύ στη Δημοκρατία.

2. Μέλος του προσωπικού ΠΣΕΑ που έχει καταστεί ανίκανο να ασκεί τη συνήθη εργασία του ή οποιαδήποτε άλλη εργασία ένεκα τραυμάτων που υπέστη ή ασθένειας από την οποία προσβλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εκπαίδευσης ή υπηρεσίας που του ανατέθηκε από την οικεία υπηρεσία ΠΣΕΑ, δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας ή των προτεινόμενων κανονισμών, θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του, και, σε περίπτωση θανάτου του που οφείλεται στα εν λόγω τραύματα ή στην εν λόγω ασθένειά του, θα λαμβάνουν οι εξαρτώμενοί του, αποζημίωση το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, προβλέπεται πως, σε περίπτωση θανάτου μέλους του προσωπικού ΠΣΕΑ, σύμφωνα με την προτεινόμενη αυτή ρύθμιση, το πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποζημίωση δυνάμει αυτής δε θα δικαιούται αποζημίωση με βάση την προηγούμενη πιο πάνω αναφερόμενη ρύθμιση.

Προβλέπεται επίσης ότι εξαρτώμενος προσώπου θα δικαιούται αποζημίωση, δυνάμει της πρόνοιας αυτής, εφόσον δεν του έχει καταβληθεί αποζημίωση για τους ίδιους λόγους δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού βρίσκεται σε ισχύ στη Δημοκρατία.

3. Για τους σκοπούς των δύο πιο πάνω αναφερόμενων προνοιών, ο όρος “εξαρτώμενος” περιλαμβάνει σύζυγο, τέκνο, τέκνο γεννηθέν εκτός γάμου, καθώς και τους γονείς του αποβιώσαντος οι οποίοι ήταν εξαρτώμενοι από τις απολαβές του κατά το χρόνο του θανάτου του ή θα ήταν εξαρτώμενοι κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων, αν ο αποβιώσας βρισκόταν στη ζωή, και, στις περιπτώσεις που ήταν άγαμος και εγκατέλειψε αδελφούς και αδελφές που ήταν εξαρτώμενοί του, περιλαμβάνονται και οι εν λόγω αδελφοί και αδελφές.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του διαμορφωμένου κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή Ζαχαρία Κουλία, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

14 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων