Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκδόσεως Φυγοδίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 6 του περί Εκδόσεως Φυγοδίκων Νόμου, ώστε να συνάδει με το άρθρο 11 του συντάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την πέμπτη τροποποίηση του συντάγματος [Νόμος 127(I) του 2006], σύμφωνα με το οποίο η σύλληψη ή η κράτηση πολίτη της Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση ή την παράδοσή του σύμφωνα με διεθνή σύμβαση που δεσμεύει τη Δημοκρατία είναι δυνατή αναφορικά με γεγονότα που συνέβησαν ή πράξεις που τελέστηκαν μετά τη δημοσίευση του πιο πάνω νόμου.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “κράτος συνάψαν συνθήκην εκδόσεως μετά της Δημοκρατίας”, ώστε να περιλαμβάνει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εγκαθιδρύθηκε με την υπογραφή της Τελικής Πράξης, στις 17 Ιουλίου 1998, στη Ρώμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, έπειτα από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η σύλληψη προσώπου για σκοπούς έκδοσής του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι δυνατή χωρίς τη σχετική τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις στη βάση του Καταστατικού της Ρώμης, που έχει κυρωθεί με νόμο από την Κυπριακή Δημοκρατία [Νόμος 8(III) του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε], για σύλληψη και παράδοση προσώπων, σε περίπτωση που αυτά εντοπιστούν στη Δημοκρατία, καθώς και λόγω πρόσφατης Ρηματικής Διακοίνωσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

 

14 Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων