Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 31 Οκτωβρίου 2011.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων και της διεύθυνσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να μην υποχρεούται η Αρχή να καταθέτει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας οποιοδήποτε ποσό υπό μορφή μερίσματος.

Με την ίδια πρόταση νόμου προτείνεται επίσης η κατάργηση της ισχύουσας διάταξης σύμφωνα με την οποία η ΑΗΚ καταθέτει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ποσό μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των συσσωρευμένων πλεονασμάτων μετά τη φορολογία στο τέλος του οικονομικού έτους που προηγείται του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, ώστε το ποσό που καταθέτει η Cyta στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας υπό μορφή μερίσματος, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να μη δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία κατά το προηγούμενο έτος. Συναφώς, προτείνεται να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι και προϋποθέσεις που αφορούν την κατάσταση ρευστότητας της Αρχής, τη διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων και την αναπλήρωση του ελλείμματος στα ταμεία συντάξεων για σκοπούς προσδιορισμού του ποσού που θα καταβάλλεται.

Με την ίδια πρόταση νόμου προτείνεται επίσης η κατάργηση της ισχύουσας διάταξης σύμφωνα με την οποία η Cyta καταθέτει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ποσό μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των συσσωρευμένων πλεονασμάτων μετά τη φορολογία κατά το τέλος του οικονομικού έτους που προηγείται του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου οι εισηγητές τους δήλωσαν, μεταξύ άλλων, ότι η μερισματική πολιτική της κυβέρνησης δεν ασκείται με ορθολογιστικό τρόπο και επενεργεί εις βάρος του αναπτυξιακού προγράμματος των οργανισμών. Οι ανησυχίες αυτές, όπως ανέφεραν, έχουν ενταθεί μετά από τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί, συναφώς, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στοχεύουν στο να θωρακίσουν και να στηρίξουν τους οργανισμούς αυτούς και στο να αποτρέψουν την εκάστοτε κυβέρνηση από του να αντλεί χρήματα, για να καλύψει οποιαδήποτε δημοσιονομικά ελλείμματα.

Περαιτέρω, οι ίδιοι βουλευτές ανέφεραν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αντιμετωπισθούν τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα ταμεία συντάξεων του προσωπικού, αφού τα οποιαδήποτε πλεονασματικά ποσά θα διατίθενται προς τη σωστή κατεύθυνση. Συναφώς σημείωσαν ότι οι εν λόγω οργανισμοί, με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος δεν πρέπει και δε δικαιούνται σε καμία περίπτωση να συσσωρεύουν κέρδη.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το κράτος, ως ιδιοκτήτης των οργανισμών δικαιωματικά εισπράττει το μέρισμα που του αναλογεί, σύμφωνα με ορθολογιστικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται σαφώς στις σχετικές νομοθεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, πριν την καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος στο κράτος, λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η κατάσταση ρευστότητας των επηρεαζόμενων οργανισμών, η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων και των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και το ύψος των ποσών που οφείλουν να καταβάλουν οι οργανισμοί αυτοί για συμπλήρωση του ελλείμματος των αντίστοιχων ταμείων συντάξεων.

Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι καμία υπεύθυνη κυβέρνηση και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να προβεί σε κατάχρηση του δικαιώματος που της παρέχεται από τις σχετικές νομοθεσίες.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία διέπει την καταβολή μερίσματος εκ μέρους της ΑΗΚ, υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες διασφαλίζουν ότι η μερισματική πολιτική γίνεται με ορθολογιστικό τρόπο, ενώ ανέφερε ότι η τελευταία φορά που η ΑΗΚ κατέβαλε μερίσματα στο κράτος ήταν το έτος 2006.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyta δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόνοια για κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής ποσού μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των συσσωρευμένων πλεονασμάτων και ζήτησε όπως εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες καθορίζουν ότι η καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος που αποτελεί μέρος των πλεονασμάτων της Αρχής γίνεται αφού πρώτα διαπιστωθεί ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος της ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά εισηγήθηκε όπως το ποσοστό το οποίο θα υποχρεούται να καταθέτει η Cyta στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας υπό μορφή μερίσματος να μη δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%), αντί του πενήντα τοις εκατόν (50%) που προτείνεται στην σχετική πρόταση νόμου.

Ο εκπρόσωπος της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ δήλωσε ότι πρέπει να ισχύει διαχρονικά η μερισματική πολιτική σε σχέση με τους οργανισμούς αυτούς και ότι οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο του κράτους χωρίς να δημιουργούν πλεονάσματα. Περαιτέρω δήλωσε ότι, συμφωνεί με τη διαγραφή της διάταξης για την υποχρέωση καταβολής στο κράτος ποσού μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των αποθεματικών των οργανισμών, γεγονός που αποτελεί πάγια θέση της εν λόγω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής μερίσματος, ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις, χωρίς να παρίσταται ανάγκη για τον εκ των προτέρων καθορισμό του καταβλητέου εκ μέρους των οργανισμών αυτών ποσοστού μερίσματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε νόμους όπως αυτές έχουν τελικά νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

1η Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων