Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στις 26 Αυγούστου 2011 από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νικόλα Παπαδόπουλο και Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 24 και την 31η Οκτωβρίου 2011.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε για περίοδο τριών ετών:

1. να ανασταλεί η επιβολή και η είσπραξη μεταβιβαστικού τέλους για την εγγραφή τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν κατά τη μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),

2. να μειωθούν κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τα μεταβιβαστικά τέλη για την εγγραφή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μεταβιβάσεις αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου οι εισηγητές της δήλωσαν ότι αυτή συνιστά πρωτοβουλία των κοινοβουλευτικών τους ομάδων στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης των αγοραπωλησιών ακινήτων, ενισχύοντας έτσι την οικοδομική βιομηχανία και κατά συνέπεια τα κρατικά έσοδα. Οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν περαιτέρω ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να διορθωθεί η στρέβλωση που επήλθε στην αγορά ακινήτων με την εισαγωγή ΦΠΑ ύψους 15% το 2004, η οποία αύξησε τις τιμές των ακινήτων χωρίς ταυτόχρονα να αναθεωρηθεί το ύψος των μεταβιβαστικών τελών ως αντιστάθμισμα, πρακτική που εφαρμόστηκε σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αναφέροντας ότι με αυτές θα επέλθει σημαντική μείωση στα κρατικά έσοδα, η οποία εκτιμάται στα 40 εκατομ. ευρώ ετησίως, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το κράτος δεν έχει οποιαδήποτε περιθώρια μείωσης των εσόδων του στην παρούσα φάση.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επίσης εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση νόμου, αναφέροντας ότι με την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου δεν είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν στον επιθυμητό βαθμό οι αγοραπωλησίες, έτσι που να αντισταθμιστεί η απώλεια των εσόδων του κράτους από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και του ΚΣΙΑ συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, εκφράζοντας μεταξύ άλλων τη θέση ότι τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να είναι μόνιμου χαρακτήρα και εισηγήθηκαν όπως το κράτος προβεί σε άμεση αναθεώρηση όλων των τελών και δικαιωμάτων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία και σε απλοποίηση του συστήματος φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών με σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2011, κατέθεσε τις απόψεις και εισηγήσεις του επί του θέματος. Στην εν λόγω επιστολή ο υπουργός κατέθεσε μεταξύ άλλων δέσμευση όπως το Υπουργείο Οικονομικών εκπονήσει μελέτη εντός τριών μηνών με εισηγήσεις για τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις των σχετικών τελών και δικαιωμάτων κατά τρόπο που να επιφέρουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος στα πλαίσια της ανάγκης για αναδιάρθρωση της φορολόγησης στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Συναφώς με τα πιο πάνω, μέλη της επιτροπής, χωρίς να διαφωνούν με την ανάγκη για μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, εξέφρασαν την άποψη ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα έπρεπε να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να μη μειώνουν τα κρατικά έσοδα. Περαιτέρω, άλλα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα έπρεπε να ισχύσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και εν πάση περιπτώσει για διάστημα μικρότερο των τριών ετών και εισηγήθηκαν όπως εξεταστούν οι ενδεχόμενες συστεμικές συνέπειες από την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις επισημάνσεις του Υπουργού Οικονομικών, εισηγήθηκαν την τροποποίηση της διάρκειας της ισχύος των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων από τρία έτη, όπως προτείνεται στην πρόταση νόμου, σε έξι μήνες, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να επανέλθει με εισηγήσεις για μεταρρύθμιση της φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά και να φανούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε η διάρκεια της ισχύος της να λήγει έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

1η Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων