Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της βουλευτές κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και Γεώργιο Τάσου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2011. Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός” παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, ώστε να επεκταθεί από ένα σε τρία χρόνια η χρονική περίοδος κατά την οποία οι κάτοχοι φρεάτων που έχουν ανορύξει ή κατασκευάσει φρέαρ πριν από την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω νόμου χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη από τον καταργηθέντα περί Φρεάτων Νόμο άδεια ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για καταγραφή και αδειοδότηση των εν λόγω φρεάτων τους.

Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου από την επιτροπή ο εκ των εισηγητών της κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης υποστήριξε ότι η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθότι η αρχικά δοθείσα χρονική περίοδος για την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων αποδείχθηκε ανεπαρκής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, οι οποίες στην πορεία της υλοποίησής τους παρουσίασαν και αριθμό προβλημάτων, αλλά και η ανεπαρκής ενημέρωση για το όλο θέμα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική ανταπόκριση του κοινού στο κάλεσμα των αρμόδιων υπηρεσιών να δηλώσουν τις υπάρχουσες μη αδειούχες γεωτρήσεις τους. Συνεπώς, με τη λήξη του εν λόγω χρονικού περιθωρίου, στις 15 Νοεμβρίου 2011, αριθμός ιδιοκτητών τέτοιων γεωτρήσεων θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του υπό τροποποίηση νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αφού επισήμαναν ότι σημαντικός αριθμός των υπόγειων υδροφορέων του νησιού βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο και απειλείται με υφαλμύριση, κυρίως λόγω της υπεράντλησης, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, σε περίπτωση που η κατάστασή τους δε βελτιωθεί, η Δημοκρατία κινδυνεύει να υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπακόλουθα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι συμφώνησαν με την επέκταση του χρονικού διαστήματος υποβολής των σχετικών αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε νομοτεχνικές απόψεις επί του κειμένου της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων υποστήριξαν ότι ο λόγος που το κοινό δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στο κάλεσμα των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν ότι η διαδικασία και τα κριτήρια λήψης απόφασης για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων δεν ήταν γνωστά εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου, τόσο προφορικώς ενώπιον της επιτροπής όσο και γραπτώς με επιστολή τους, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2011, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις αρμόδιες υπηρεσίες να καθορίσουν συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα λαμβάνονται οι αποφάσεις αναφορικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης των εν λόγω γεωτρήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων, ώστε η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων να επεκταθεί κατά δεκαοκτώ μήνες, αντί κατά δύο χρόνια, όπως είχε αρχικά κατατεθεί.

Ας σημειωθεί ότι αρχικά το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος τοποθετήθηκε υπέρ της επέκτασης της εν λόγω περιόδου κατά ένα έτος, συμφώνησε ωστόσο τελικά με την επέκτασή της κατά δεκαοκτώ μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει οποιαδήποτε επιπρόσθετη παράταση.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισαν να εμμείνουν στην αρχική θέση των εισηγητών της πρότασης νόμου για επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά δύο έτη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή κατά πλειοψηφία έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

1η Νοεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων