Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 17 και 24 Οκτωβρίου 2011. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) και ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο της συμφωνίας παροχής εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατόν (80%) για σκοπούς σύναψης τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος με την FBME Bank Ltd ύψους €30.000.000.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο της συμφωνίας παροχής εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατόν (80%) για σκοπούς σύναψης τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος με τη Eurobank EFG Cyprus Ltd ύψους €10.000.000.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο της συμφωνίας παροχής εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την ΑΗΚ σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατόν (80%) για σκοπούς σύναψης τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος με την Alpha Bank Cyprus Ltd ύψους €10.000.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στα πλαίσια αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας της ΑΗΚ, το οποίο έχει προκληθεί από τη συσσώρευση των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί την 11η Ιουλίου 2011, κρίθηκε αναγκαία η εξασφάλιση πρόσθετων τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος ύψους μέχρι €100 εκατομ., για την εξασφάλιση των οποίων η ΑΗΚ προκήρυξε διαγωνισμό, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κοινοτικές Οδηγίες και κανονισμούς, καθώς και στον περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πιο πάνω προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να τηρούνται πλήρως, ώστε η παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων να μη θεωρείται κρατική ενίσχυση. Σε περίπτωση που έστω και μία προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, η κυβερνητική εγγύηση θα συνιστά κρατική ενίσχυση, για την οποία, για να χορηγηθεί σε μόνιμη βάση, πρέπει πρώτα να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος ακολούθως πρέπει να το διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋποθέσεις για εξασφάλιση παραχώρησης εγγύησης για τη σύναψη τραπεζικών διευκολύνσεων παρατραβήγματος, οι οποίες πρέπει να πληρούνται από την ΑΗΚ σωρευτικά, ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση των σχετικών κυβερνητικών εγγυήσεων, κατά τρόπο που να μη συνιστούν κρατική ενίσχυση, είναι οι ακόλουθες:

1. Ο δανειολήπτης να μην αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες.

2. Η έκταση της εγγύησης να είναι καθορισμένη και μετρήσιμη.

3. Η εγγύηση να μην καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του ογδόντα τοις εκατόν (80%) του οφειλόμενου δανείου.

4. Να καταβάλλεται η τιμή που προβλέπει η αγορά για την εγγύηση.

Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων και υποβολής ερωτήσεων από τα μέλη της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2011, κατέθεσε τα ακόλουθα:

1. Συνοπτικό κατάλογο όλων των κυβερνητικών εγγυήσεων για την περίοδο 2008-2010.

2. Αναλυτικές καταστάσεις όλων των κρατικών εγγυήσεων που εκκρεμούσαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.

3. Αναλυτικό κατάλογο των δανείων της ΑΗΚ που φέρουν κυβερνητική εγγύηση, για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο με σειρά αποφάσεών του έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, συνολικού ύψους €300 εκατομ.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των πιστωτικών διευκολύνσεων που έχει συνάψει η ΑΗΚ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €210 εκατομ. και δε φέρει κυβερνητικές εγγυήσεις.

Περαιτέρω, η ΑΗΚ με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2011, κατέθεσε τα ακόλουθα ζητηθέντα από μέλη της επιτροπής στοιχεία:

1. Το σύνολο του δανεισμού της ΑΗΚ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €474 εκατομ. (εξωτερικός δανεισμός την 31η Αυγούστου 2011 ποσού ύψους €384 εκατομ. και εσωτερικός δανεισμός ποσού ύψους €90 εκατομ.).

2. Η ΑΗΚ έχει στη διάθεσή της τραπεζικές διευκολύνσεις ποσού ύψους 200 εκατομ. χωρίς κυβερνητικές εγγυήσεις. Στις 13 Οκτωβρίου 2011 το ποσό των τραπεζικών διευκολύνσεων που είχε χρησιμοποιηθεί ανερχόταν σε ποσό ύψους €172 εκατομ.

3. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το συμβάν της 11ης Ιουλίου 2011 στη ναυτική Βάση στο Μαρί και τις οικονομικές επιπτώσεις, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού καλύπτονται πλήρως από ασφαλιστικά συμβόλαια, με αφαιρετέο ποσό ύψους €1,1 εκατομ. Η εκτίμηση των ζημιών δεν έχει ολοκληρωθεί και η αποκατάστασή τους θα γίνει σταδιακά σε βάθος χρόνου. Η ΑΗΚ έχει διορίσει επιτροπή με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου και του νομικού συμβούλου της ΑΗΚ για παρακολούθηση και συντονισμό του όλου θέματος.

4. Σχετικά με τη μείωση των καθαρών εισοδηματικών πόρων συνεπεία του ίδιου πιο πάνω γεγονότος, με βάση σχετικό διάταγμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπως και σχετικής απόφασης της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ προχώρησε σε αγορά ενέργειας από τρίτους και σε ενοικίαση προσωρινών μονάδων για χρονική περίοδο που εκτείνεται μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ΡΑΕΚ, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΑΗΚ, ενέκρινε τα ακόλουθα:

α. Αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του “αυξημένου κόστους καυσίμου” λόγω χρήσης μονάδων χαμηλής απόδοσης και του “αυξημένου κόστους λόγω αγοράς ενέργειας από τρίτους”, συνολικού ύψους €53,3 εκατομ., με την επιβολή έκτακτης αύξησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (πριν από το ΦΠΑ) ύψους 6,96% για περίοδο δέκα μηνών.

β. Αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση κόστους ενοικίασης των προσωρινών μονάδων ύψους €24,5 εκατομ.

Σημειώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση ποσού ύψους €29,6 εκατομ. για “απώλεια καθαρών εσόδων λόγω μείωσης πωλήσεων” και ποσού ύψους €1 εκατομ. για “αφαιρετέα ποσά ασφαλιστικών καλύψεων”.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η ΑΗΚ ετοιμάζει νέα έκθεση για την αποτύπωση της μείωσης των καθαρών εισοδηματικών πόρων της για τους επόμενους έξι μήνες, δηλαδή για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2012 μέχρι την 31η Αυγούστου 2012, η οποία θα υποβληθεί στη ΡΑΕΚ για έγκριση και έκδοση νέας ρυθμιστικής απόφασης, ενώ με απόφασή του, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2011, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάληψη του κόστους ενοικίασης από την ΑΗΚ των προσωρινών μονάδων παραγωγής ρεύματος ύψους €49 εκατομ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και για περίοδο δώδεκα μηνών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, οι παριστάμενοι κυβερνητικοί αρμόδιοι τόνισαν την ανάγκη ψήφισής τους σε νόμους το ταχύτερο, ώστε να παραχωρηθούν αμέσως οι εγγυήσεις τραπεζικών διευκολύνσεων ύψους €50 εκατομ., και ανέφεραν συναφώς ότι ο ετεροχρονισμός που παρατηρείται στην ανάκτηση του ποσού ύψους €53,3 εκατομ. με την επιβολή της έκτακτης αύξησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και στη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην καταβολή του ποσού ύψους €24,5 εκατομ. από την κυβέρνηση, ως ανάκτησης του κόστους ενοικίασης προσωρινών μονάδων, έχουν δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας στην ΑΗΚ. Συναφώς, τα τραπεζικά παρατραβήγματα ύψους €50 εκατομ. είναι αναγκαία, για να μπορεί η ΑΗΚ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν ότι σχετικό νομοσχέδιο αναφορικά με την ανάληψη υποχρέωσης από το κράτος για ανάκτηση του κόστους ενοικίασης προσωρινών μονάδων από την ΑΗΚ ποσού ύψους €24,5 εκατομ. αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι ίδιοι αρμόδιοι δήλωσαν επίσης στην επιτροπή ότι η χρήση των ζητούμενων τραπεζικών διευκολύνσεων εκ μέρους της ΑΗΚ θα γίνεται ανάλογα με τις ταμειακές ανάγκες του οργανισμού και ότι αρχικά θα γίνει χρήση των παραχωρούμενων διευκολύνσεων με το πιο χαμηλό επιτόκιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

 

 

25 Οκτωβρίου 2011

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2011.

2. Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.

3. Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.

 

25 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων