Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2011» και «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πρώτο από τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Οκτωβρίου 2011, και το δεύτερο από τα πιο πάνω νομοσχέδια στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2011. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΘΟΚ ποσού ύψους €6 εκατομ. για σκοπούς κάλυψης δαπανών που αφορούν τη συμπλήρωση των έργων ανέγερσης του νέου κτιρίου του Κρατικού Θεάτρου ΘΟΚ.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €3.700.000 για σκοπούς παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη της δαπάνης ολοκλήρωσης των εργασιών του ίδιου πιο πάνω έργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΘΟΚ για το 2011 είχε γίνει πρόνοια για ποσό ύψους €7 εκατομ. για σκοπούς ολοκλήρωσης του έργου του κρατικού θεάτρου, κονδύλι από το οποίο δαπανήθηκε ποσό ύψους €6.792.102. Οι ζητούμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρόσθετες πιστώσεις αφορούν την αποπεράτωση και την παράδοση του νέου κτιρίου του Κρατικού Θεάτρου ΘΟΚ, σύμφωνα με σχετική ανάλυση που εμφαίνεται σε επιστολή του επιμετρητή ποσοτήτων του έργου, ημερομηνίας 13ης Σεπτεμβρίου 2011, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή της ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011 επισήμανε ότι ήδη ο εργολάβος υπέβαλε πιστοποιητικά πληρωμής για ποσό ύψους €1,6 εκατομ. Στην ίδια επιστολή υποδεικνύεται ότι η μη πληρωμή των εν λόγω πιστοποιητικών από τον εργοδότη αποτελεί ουσιώδη παράβαση του συμβολαίου, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει στην καταβολή πολύ μεγάλων αποζημιώσεων στον εργολάβο.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους αρμοδίους, ποσό ύψους €2,3 εκατομ. μπορεί να καλυφθεί από εξοικονομήσεις άλλων κονδυλίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2011, εξού και κρίθηκε επιβεβλημένη η κατάθεση σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2011 από το Υπουργείο Οικονομικών για σκοπούς μεταφοράς των πιστώσεων αυτών. Σημειώνεται συναφώς ότι η κατάθεση του δεύτερου νομοσχεδίου προνοεί τη μεταφορά του πιο πάνω αναφερόμενου ποσού από το Άρθρο 04302+ Χορηγίες Μέσης Εκπαίδευσης (€1.300.000) και από το Άρθρο 04303+ Χορηγίες Δημοτικής Εκπαίδευσης (€1.000.000) στο Άρθρο 04014+ Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Συνεπώς, το υπόλοιπο ποσό, ύψους €3.700.000, για το οποίο επίσης γίνεται πρόνοια στο δεύτερο νομοσχέδιο, αποτελεί παραχώρηση πρόσθετων κρατικών πιστώσεων για κάλυψη των πιο πάνω αναφερόμενων δαπανών, το οποίο θα μεταφερθεί στο Άρθρο 04014+ Χορηγία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων οι παριστάμενοι κυβερνητικοί αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων είναι αναγκαία για σκοπούς συμμόρφωσης προς δεσμεύσεις που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις.

Ο γενικός διευθυντής του ΘΟΚ κατέθεσε στην επιτροπή ότι στις 5 Αυγούστου 2011 εκδηλώθηκε αδυναμία πληρωμής πιστοποιητικών πληρωμής που είχαν εκδοθεί από τον εργολάβο και συγκεκριμένα τριών πιστοποιητικών ύψους €2.225 εκατομ. Παρά το γεγονός ότι απεφεύχθη η παύση των εργασιών συμπλήρωσης του έργου, παρατηρήθηκε επιβράδυνση των εργασιών, καθ’ ην στιγμή η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ήταν η 6η Σεπτεμβρίου 2011.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατέθεσε συναφώς στην επιτροπή ότι από την ημερομηνία έκδοσης πιστοποιημένου αποδεικτικού πληρωμής και μέσα σε διάστημα είκοσι οκτώ ημερών πρέπει να καταβάλλονται τα οφειλόμενα από το κράτος στον εργολάβο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε άτυπη και όχι γραπτή συμφωνία μεταξύ ΘΟΚ και εργολάβου, ώστε να συνεχίσουν οι εργασίες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2011, με αντιστάθμισμα τη μη υποβολή εκ μέρους του εργολάβου οποιωνδήποτε σχετικών απαιτήσεων.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο μελετητής του έργου, ο οποίος παρέστη στην επιτροπή με δική του πρωτοβουλία, κατέθεσε στην επιτροπή ότι, παρά την πιο πάνω άτυπη συμφωνία, είναι ενδεχόμενο να εκδηλωθούν απαιτήσεις από υπεργολάβους, ενώ από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΘΟΚ ανέφερε ότι υπάρχουν υπερβάσεις στα συμβόλαια των υπεργολαβιών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι η καθυστέρηση στην κατάθεση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σημειώθηκε λόγω της προκύπτουσας ανάγκης ενδελεχούς εξέτασης των στοιχείων που υποβλήθηκαν από το ΘΟΚ προς δικαιολόγηση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Οι εκπρόσωποι του ΘΟΚ από την πλευρά τους ανέφεραν ότι η σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών στάλθηκε στις 7 Ιουλίου 2011 και ανέφεραν ότι περί τα τέλη του έτους 2010 είχε ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων, η οποία απορρίφθηκε. Περαιτέρω, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2011 εγκρίθηκε περί τα τέλη Μαρτίου 2011, δεν ήταν δυνατό να ζητηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις, το δε όλο θέμα αφέθηκε να επανεξεταστεί μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους.

Σημειώνεται ότι κρίθηκε αναγκαία η αναδιαμόρφωση του κειμένου του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε από νομοτεχνική και λογιστική πλευρά να αποτυπώνεται πιο καθαρά η εικόνα των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, οι οποίες θα μεταφερθούν στο άρθρο που αφορά τη χορηγία στο ΘΟΚ, ώστε με τη σειρά τους οι πιστώσεις αυτές να μεταφερθούν στο αντίστοιχο άρθρο του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το 2011. Στη βάση του αναδιαμορφωμένου κειμένου σχεδίου νόμου, το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή, η ζητούμενη έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας δαπανών θα αφορά ποσό ύψους €3.700.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους €2.300.000, θα προκύψει από εξοικονομήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεση για λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την ολομέλεια του σώματος.

 

26 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων