Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Ιωνάς Νικολάου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Λευτέρης Χριστοφόρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή η πρώτη από το βουλευτή κ. Γιώργο Βαρνάβα, εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, και η δεύτερη από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Χρίστο Μέση, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Οκτωβρίου 2011. Στις δύο συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ).

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου για προστασία της παραλίας, ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένα κενά και αδυναμίες που παρατηρούνται στην εφαρμογή του σε σχέση με τη χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων χωρίς προσφορές.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να παραταθεί το δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας τους, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, αντί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011 που ισχύει σήμερα.

Εισάγοντας την υπό αναφορά δεύτερη πρόταση νόμου στην επιτροπή ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Γιάννος Λαμάρης δήλωσε πως την κατέθεσαν στη Βουλή με στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα στα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές να εξακολουθήσουν να κατέχουν τις άδειες αυτές μέχρι τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας τους, δηλαδή να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές όσοι είχαν τις άδειες με βάση τις πρόνοιες του νόμου του 2004, ενώ για τους υπόλοιπους να ισχύουν οι προσφορές.

Ο βουλευτής κ. Γιώργος Βαρνάβα, εισάγοντας τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου που κατέθεσε στη Βουλή και ειδικότερα την πρόνοιά της με την οποία προτείνεται, μεταξύ άλλων, παράταση του δικαιώματος παραχώρησης αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές στους δικαιούχους τέτοιων αδειών, δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στο να βοηθήσει ορισμένους επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν τις εν λόγω άδειες για πάρα πολλά χρόνια και έτσι έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και οι οποίοι, σε περίπτωση που δεν παραταθεί η ισχύς του υπό αναφορά δικαιώματός τους, κινδυνεύουν να εκτοπισθούν από το επάγγελμά τους. Τα εν λόγω πρόσωπα, όπως τόνισε ο ίδιος εισηγητής, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις παραλίες άψογα για πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν δημιουργήσει μέχρι σήμερα οποιοδήποτε πρόβλημα, γι’ αυτό και πρέπει να τους παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης του υπό αναφορά δικαιώματός τους μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας η οποία επιτρέπει τη χορήγηση αδειών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες χωρίς προσφορές εκπνέει την 31η Οκτωβρίου 2011, αποφάσισε, λόγω των στενών περιθωρίων που έχει στη διάθεσή της, όπως στο παρόν στάδιο επικεντρωθεί στη συζήτηση μόνο των προνοιών της δεύτερης πρότασης νόμου και συνεχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο τη μελέτη των προνοιών της πρώτης πρότασης νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Γιώργος Βαρνάβα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχολιάζοντας τις προτεινόμενες με τις προτάσεις νόμου τροποποιήσεις, δήλωσε πως το Υπουργείο Εσωτερικών, ειδικά όσον αφορά το θέμα της παράτασης της ισχύος των αδειών για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα και το γράμμα της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, καθώς και το ενδεχόμενο καταστρατήγησης της επιδιωκόμενης στην κείμενη νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού σε περίπτωση ψήφισής της, θεωρεί πως δε θα ήταν σκόπιμη η υιοθέτησή της από τη Βουλή. Ωστόσο, θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, είναι ότι, σε περίπτωση που κριθεί από την επιτροπή ότι δικαιολογείται η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την κατοχύρωση ορισμένων επαγγελματιών οι οποίοι ήδη κατέχουν άδειες παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, η σχετική τροποποίηση πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά σε όσους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών χωρίς προσφορές από το 1996 και παράλληλα να αποφευχθεί η απόδοση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού ή σε συνεργάτες/συνεταίρους τους. Η πιο πάνω θέση του Υπουργείου Εσωτερικών κατατέθηκε στη Βουλή γραπτώς το Δεκέμβρη του 2010 και είναι η ίδια και σήμερα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που επιφυλάχθηκε να στείλει και γραπτή γνωμάτευση, σχολιάζοντας την προτεινόμενη με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τροποποίηση, επισήμανε ότι αυτή ενδέχεται να προσκρούει στην αρχή της ισότητας, η οποία διασφαλίζεται από το άρθρο 28 του συντάγματος, γιατί αυτή δημιουργεί δικαιούχους δύο κατηγοριών. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση ενδέχεται να προσκρούει στο άρθρο 25 του συντάγματος, που διασφαλίζει το δικαίωμα εργασίας, αφού αυτή περιορίζει το δικαίωμα της εργασίας σε πρόσωπα μετά την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, και παράλληλα προσκρούει και με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, καθώς και με το νόμο πλαίσιο που ψήφισε η Βουλή για την Ελευθερία Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Υπηρεσιών [Νόμος αρ. 76(Ι) του 2010] και άλλους συναφείς νόμους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσε ότι το γραφείο αυτό συντονίζει την εφαρμογή στην Κύπρο της Οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Στα πλαίσια αυτά έγινε άσκηση ελέγχου, εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου (screening exercise) για το νόμο για την προστασία της παραλίας, ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ούτε μεταξύ των προσόντων αυτών που τις παρέχουν, με τρόπο που να παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφθηκε την Κύπρο τον περασμένο Μάρτιο και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για τις παραλίες. Για τις πιο πάνω διαπιστώσεις του κλιμακίου αυτού ενημερώθηκε σχετικά και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ επιφυλάχθηκε να στείλει γραπτώς απόψεις, αλλά τόνισε την ανάγκη αποφυγής ρυθμίσεων που να επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, έναν τομέα στον οποίο καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για ενδυνάμωσή του. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά την υιοθέτηση ευρωπαϊκών Οδηγιών και διευκρίνισε ότι για την ανανέωση του εξοπλισμού στις παραλίες απαιτούνται περίπου 6-12 μήνες και το κόστος για την αγορά του εξοπλισμού αυτού είναι μεγάλο, γι’ αυτό και απαιτείται αρκετός χρόνος για την απόσβεσή του.

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΑ δήλωσαν ότι θα στείλουν γραπτώς τις απόψεις τους.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου διαφώνησε με την προτεινόμενη με τις προτάσεις νόμου τροποποίηση, γιατί, όπως υποστήριξε, για την εξυπηρέτηση των εν λόγω επαγγελματιών έχει ήδη δοθεί από το 1996 αριθμός παρατάσεων στο δικαίωμα παραχώρησης άδειας για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες από αυτούς χωρίς την προκήρυξη προσφορών. Συναφώς, υποστήριξε πως δεν πρέπει να ψηφιστεί η πρόταση νόμου, έτσι ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ των προσώπων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες, στη βάση των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα, η πρόταση νόμου πιθανό να προσκρούει και στη νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησε με την ανάγκη παράτασης των αδειών που ισχύουν από το 2004 για σκοπούς απόσβεσης των επενδύσεων, αλλά τόνισε ότι πρέπει να καθοριστούν κριτήρια και προσφορές γι’ αυτό το σκοπό.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια) τόνισαν την ανάγκη κατοχύρωσης μέχρι τη συνταξιοδότησή τους όλων όσοι ασχολούνται στους τομείς αυτούς, γιατί αυτοί δημιούργησαν τις σχετικές υποδομές και διευκολύνσεις χρόνια πριν.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, οι επαγγελματίες αυτοί πρέπει να βοηθηθούν να αποσβέσουν τις επενδύσεις που έκαμαν και παράλληλα πρέπει να διαφυλαχθεί το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στις παραλίες και να μην προκληθεί αναστάτωση.

Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών απέστειλε στις 5 Σεπτεμβρίου 2011 στην επιτροπή στοιχεία για τους σημερινούς δικαιούχους παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων στους παραλιακούς δήμους και κοινότητες. Η επιτροπή ζήτησε στοιχεία από την πιο πάνω επιτροπή για τους ισολογισμούς των παράλιων δήμων και κοινοτήτων που παρέχουν οι ίδιοι διευκολύνσεις στις παραλίες.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου, τάχθηκαν υπέρ της ψήφισής της από τη Βουλή και τόνισαν ότι η Οδηγία για τις υπηρεσίες θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για την άσκηση των επαγγελμάτων.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΞΕ διαφώνησε με την κατάργηση της ρύθμισης όσον αφορά υφιστάμενους αδειούχους-νομικά πρόσωπα στα πλαίσια της διαδικασίας των προσφορών και κατ’ εξαίρεση από αυτή, γεγονός που θα εμποδίζει τα ξενοδοχεία να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους που διαμένουν σ’ αυτά. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη κατοχύρωσης και των νομικών προσώπων όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, γιατί αντίθετη ρύθμιση θα συνιστούσε δυσμενή και άδικη μεταχείριση. Οι απόψεις του ΠΑΣΥΞΕ περιέχονται σε υπόμνημα του συνδέσμου που κατατέθηκε στην επιτροπή, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2011.

Ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΚ τόνισε την ανάγκη ίσης μεταχείρισης φυσικών και νομικών προσώπων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες και την παροχή προτεραιότητας στα παράλια ξενοδοχεία. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και διευκολύνσεων στις παραλίες.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης της δεύτερης πρότασης νόμου, έγιναν εισηγήσεις για παράταση της προθεσμίας μέχρι τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο του 2012 ή και για μεγαλύτερη περίοδο, που αποτέλεσαν τη βάση για προβληματισμό μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά γύρω από τη δεύτερη πρόταση νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

25 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων