Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Οκτωβρίου 2011. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι ο καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων βάσει του άρθρου 24 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η ΕΠΑ δύναται να απαλλάσσει ή/και μειώνει το ύψος του διοικητικού προστίμου που θα επιβαλλόταν σε μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων. Οι εν λόγω κανονισμοί ενισχύουν τη διαδικασία για εφαρμογή και επιβολή συγκεκριμένων πτυχών του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου στην αγορά, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της ΕΠΑ, με συνεπακόλουθο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, στην επιτροπή κατατέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Στον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο [Νόμος 13(I) του 2008] υπάρχει πρόνοια η οποία δίνει στην ΕΠΑ τη δυνατότητα να απαλλάσσει ή/και να μειώνει το πρόστιμο που θα επιβαλλόταν σε μια επιχείρηση η οποία συνεργάζεται και παραθέτει στοιχεία τα οποία υποβοηθούν το έργο της ΕΠΑ για αποκάλυψη παράνομων συμπράξεων.

2. Οι κανονισμοί επιχειρούν να κωδικοποιήσουν τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του ύψους του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται από την ΕΠΑ σε μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων. Η πολιτική άσκησης επιείκειας, στη βάση του επισυναπτόμενου προσχεδίου κανονισμών, βασίζεται στην υπόθεση ότι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε μυστικές, παράνομες συμπράξεις επιθυμούν να δώσουν τέλος στη συμμετοχή τους σε αυτές και να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στην ΕΠΑ για την ύπαρξη και λειτουργία αυτών των μυστικών συμπράξεων, αλλά φοβούνται την επιβολή κυρώσεων εναντίον τους. Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την επιεική αντιμετώπιση αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πρόθυμες να τερματίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτής της μορφής παράνομες πρακτικές και να συνεργαστούν με την ΕΠΑ, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην έναρξη διαδικασίας έρευνας ή στον εντοπισμό και απόδειξη μιας “αντι-ανταγωνιστικής” συμπεριφοράς με τη χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου ή τη μείωση του διοικητικού προστίμου που πιθανόν να επιβληθεί σε αυτές.

3. Η πρακτική για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανάγκης για υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η υιοθέτηση ίδιων ή παρόμοιων κανονισμών επιείκειας, σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2006.

4. Οι μυστικές συμπράξεις είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγιή λειτουργία της αγοράς, αφού περιορίζουν ή ακόμα αποκλείουν την ύπαρξη ανταγωνισμού, είναι όμως ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν και να αποδειχθεί η λειτουργία τους ελλείψει στοιχείων. Συνακόλουθα, η συνεργασία των επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την επιτυχή δράση ενάντια στις μυστικές συμπράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πολιτική απαλλαγής από την επιβολή προστίμων ή μείωσής τους σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ) από το 1996. Έκτοτε ο αριθμός υποθέσεων συμπράξεων που εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήθηκε κατακόρυφα.

5. Δεν υπάρχει μεταβατική ρύθμιση και οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση θα ήταν καθ’ υπέρβασιν του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.

6. Η Κύπρος μπορεί να υλοποιήσει τις πρόνοιες των κανονισμών, αφού η αρμόδια αρχή διαθέτει την αναγκαία υποδομή για εφαρμογή τους. Με την εισαγωγή των κανονισμών αναμένεται να δημιουργηθούν επιπρόσθετες διαδικασίες οι οποίες θα συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου χωρίς οποιεσδήποτε γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις.

7. Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις ή συνέπειες στους πολίτες, τις αρχές, τις οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας από τη θέσπιση των κανονισμών. Τουναντίον, αναμένεται να υπάρξει οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να συνεργαστούν με την ΕΠΑ.

8. Της ετοιμασίας των κανονισμών προηγήθηκε δημόσιος διάλογος με εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι η ΕΠΑ και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

9. Δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις για την υιοθέτηση των κανονισμών, αλλά προτείνεται όπως αυτοί ενταχθούν στην εθνική νομοθεσία το συντομότερο.

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε όπως γίνουν κάποιες αλλαγές νομοτεχνικού περιεχομένου επί του κειμένου. Επίσης, εισηγήθηκε όπως αντικατασταθεί η παράγραφος (3) του Κανονισμού 23 από νέο κείμενο το οποίο κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής και στο οποίο η διατύπωση είναι πιο σαφής. Τέλος, δήλωσε ότι από τον ίδιο κανονισμό θα πρέπει να διαγραφεί η παράγραφος (5), της οποίας το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο με της παραγράφου (3) του εν λόγω κανονισμού.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

25 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων