Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες (Κυπριακή Βιβλιοθήκη) - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες (Κυπριακή Βιβλιοθήκη) καθόσον αφορά τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της θέσης Διευθυντή, για να συμβάλει στην αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, όπως οι σκοποί αυτοί καθορίζονται στον περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

21η Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων