Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου, στις 5 Ιουλίου και στις 11 Οκτωβρίου 2011. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ) και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA). Ο Σύνδεσμος Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου όμως απέστειλε προς τα μέλη της επιτροπής επιστολή, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2011, με την οποία ενημέρωνε ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχόλια επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων και ότι δε θα εκπροσωπηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, με την προσθήκη σε αυτόν ενός νέου άρθρου, του άρθρου 37Α, με το οποίο θα επιτρέπεται να γίνεται χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου για διενέργεια της βεβαίωσης, πιστοποίησης ή υπογραφής οποιουδήποτε εντύπου, πιστοποιητικού, πρακτικού ή άλλου εγγράφου απαιτείται από τον εν λόγω νόμο να βεβαιώνεται, να πιστοποιείται ή να υπογράφεται.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αφορούν τα ακόλουθα:

1. Με το προτεινόμενο νέο άρθρο ο Έφορος Εταιρειών υποχρεούται να εκδώσει οδηγίες για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, της έννοιας που θα έχουν οι όροι “έντυπο”, “πιστοποιητικό”, “πρακτικό” και “άλλο έγγραφο” για τους σκοπούς του ίδιου άρθρου, καθώς επίσης για τον καθορισμό των λεπτομερειών της ηλεκτρονικής μεθόδου που θα χρησιμοποιείται, περιλαμβανομένης της μορφής της υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο.

2. Στο ίδιο άρθρο καθορίζεται ότι, οποτεδήποτε γίνεται χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο, τέτοια υπογραφή θα υπέχει τη θέση χειρόγραφης υπογραφής για σκοπούς οποιασδήποτε ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας και το πρόσωπο που κάνει χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο θα θεωρείται ότι έχει γνώση του εγγράφου που υπογράφει.

3. Διευκρινίζεται περαιτέρω με το ίδιο άρθρο ότι επιτρέπεται η υποβολή της αναφερόμενης στο άρθρο 17Α του βασικού νόμου θέσμιας δήλωσης με ηλεκτρονική υπογραφή του δηλούντος και καθορίζεται η ευθύνη που υπέχει ο δηλών, σε περίπτωση που η υποβληθείσα θέσμια δήλωση δεν είναι αληθής.

4. Με την πιο πάνω τροποποίηση επιδιώκεται η απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών υπογραφής και πιστοποίησης εταιρικών εγγράφων.

5. Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στα έγγραφα εταιρειών και της εφαρμογής της σύντομα, η ηλεκτρονική υπογραφή καθίσταται αναγκαία.

6. Η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας προϋποθέτει τη μηχανογράφηση των εταιρειών, αλλαγή διαδικασιών, καθώς και τροποποίηση υφιστάμενων εγγράφων.

7. Η προτεινόμενη νομοθεσία επηρεάζει τον επιχειρηματικό κόσμο που δραστηριοποιείται σε θέματα εταιρειών.

8. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται με το νομοσχέδιο θα επιφέρουν αρχικά κάποια δαπάνη (και το κόστος πληροφόρησης), αναμένεται όμως ότι στη συνέχεια θα αποφέρουν σταδιακή αύξηση των δημόσιων εσόδων.

9. Για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου αυτού, έχει προηγηθεί κοινωνικός διάλογος με το ΣΕΛΚ και τους άλλους συνδέσμους λογιστών, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, το CIPA, το Σύνδεσμο Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το ΧΑΚ, το Σύνδεσμο Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου, το Ινστιτούτο Διευθυντών και το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011».

 

18 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων