Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων, ώστε αφενός να μη διεξαχθεί γραπτή εξέταση κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2011 από την ειδική επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται η νομοθεσία για τη δημόσια υπηρεσία και αφετέρου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που πέτυχαν στην εξέταση του έτους 2010 να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε κενή θέση ενδεχομένως να προκηρυχθεί κατά το έτος 2011 και κατά το έτος 2012 με το πιστοποιητικό επιτυχίας που κατέχουν, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει και για τα δύο αυτά έτη.

Όπως είναι γνωστό, νομοσχέδιο για τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων για σκοπούς μη διεξαγωγής γραπτής εξέτασης κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2011 από την ειδική επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία είχε υποβληθεί στην ολομέλεια του σώματος στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 και απορρίφθηκε. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2011, η επανακατάθεση του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας βουλευτικής συνόδου δικαιολογείται στη βάση των πιο κάτω νέων στοιχείων:

1. Με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 προωθείται η κατάργηση πέραν των 1 000 κενών θέσεων στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

2. Εφόσον κατά το έτος 2012 προκύψουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσες ανάγκες για πρόσθετο προσωπικό, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια αυτές να αντιμετωπιστούν με απασχόληση εργοδοτούμενων υπαλλήλων καθορισμένης διάρκειας, όπου αυτό είναι επιτρεπτό, ή με αγορά υπηρεσιών.

3. Αν απαιτηθεί σε κάποιες υπηρεσίες αποπαγοποίηση θέσεων πρώτου διορισμού, θα ισχύσει διαδικασία η οποία προϋποθέτει ούτως ή άλλως την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά θέματος από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου και η προώθησή του για ψήφιση σε νόμο επιβάλλεται στη βάση της ειλημμένης δέσμευσης του Υπουργού Οικονομικών για συνέχιση της ίδιας περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής σε σχέση με την πρόσληψη νέων δημόσιων υπαλλήλων, η οποία ισχύει για τα έτη 2011 και 2012 με σχετική ένθεση αυστηρής σημείωσης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, κατά το έτος 2011 προκηρύχθηκαν μόνο είκοσι επτά θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και ταυτόχρονα δεν προωθήθηκε η αποπαγοποίηση καμίας θέσης. Συναφώς, επαναβεβαίωσαν ότι, όπου προκύπτει απόλυτη ανάγκη για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, θα προωθείται η μίσθωση υπηρεσιών ή η κάλυψη των αναγκών με εργοδοτουμένους καθορισμένης διάρκειας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν και πάλι επιφυλάξεις, όπως και σε προηγούμενο στάδιο, ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αφού, σε περίπτωση ψήφισης σχετικής νομοθεσίας, οποιοιδήποτε νέοι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στη δημόσια υπηρεσία, τη στιγμή που άλλοι υποψήφιοι, οι οποίοι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις κατά το έτος 2010, θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τις όποιες θέσεις είναι ενδεχόμενο να προκηρυχθούν κατά το έτος 2011 και κατά το έτος 2012, έστω και σε περιορισμένο αριθμό. Συναφώς, πρότειναν τη διαγραφή της πρόνοιας με βάση την οποία οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη το τελευταίο εξάμηνο του 2010 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε κενή θέση τυχόν δημοσιευθεί τόσο κατά το έτος 2011 όσο και κατά το έτος 2012, αφού το πιστοποιητικό επιτυχίας με το οποίο εφοδιάστηκαν θα θεωρείται ότι ισχύει και για τα δύο αυτά έτη.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι η εν λόγω πρόνοια δεν κρίνεται σκόπιμο να διαγραφεί, αναφέροντας ότι η αποπαγοποίηση θέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξή τους, θα πρέπει να εγκρίνεται πρώτα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και συνεπώς εναπόκειται σε αυτή να εγκρίνει ή να αρνηθεί τη ζητούμενη αποπαγοποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρʼ όλο που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, δήλωσαν ότι προϋπόθεση για τη συγκατάθεσή τους για ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο αποτελεί η δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών ότι δε θα προχωρήσει σε πλήρωση νέων θέσεων με τον προϋπολογισμό του 2012 και ότι στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η πλήρωση θέσεων θα ζητηθεί εκ των προτέρων η έγκριση της Βουλής.

Παρʼ όλα αυτά, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 όπως κατατέθηκε στη Βουλή δεν αντικατοπτρίζεται η πιο πάνω θέση, αφού η προτεινόμενη αναστολή πλήρωσης θέσεων δεν είναι απόλυτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο αριθμού προσλήψεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος, χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση της Βουλής.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

18 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων