Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και του Συμβουλίου Γεωπόνων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το ΚΕΒΕ και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 22 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, με τους κανονισμούς καθορίζονται τα τέλη που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τέλη που αφορούν την έγκριση, την ανανέωση έγκρισης και την τροποποίηση έγκρισης δραστικής ουσίας, καθώς επίσης τέλη για τη χορήγηση, την ανανέωση, την παράταση και την τροποποίηση διάφορων τύπων αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, το εν λόγω νομοσχέδιο, επειδή αφορούσε μεταξύ άλλων την παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης των υπό αναφορά κανονισμών, έχει ήδη ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος σε νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο με την εισήγηση να περιληφθεί πρόνοια για την κατάργηση των περί Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμών. Σύμφωνα με τους αρμοδίους, η εν λόγω πρόνοια εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε από την αρχή στους υπό εξέταση κανονισμούς, ενώ η προτεινόμενη κατάργηση κρίνεται αναγκαία, καθότι οι υπό εξέταση κανονισμοί αντικαθιστούν το περιεχόμενο των περί Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμών και, επιπρόσθετα, οι τελευταίοι εκδίδονταν δυνάμει του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου, ο οποίος καταργήθηκε με την έναρξη της ισχύος του προαναφερθέντος περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

18 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων