Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ομορρύθμων και    Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Οκτωβρίου 2011. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Η ΟΕΒ, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου και ο σύνδεσμος “Cyprus Association of Directors”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, με σκοπό να ενσωματωθούν σε αυτόν διατάξεις που αφορούν στις υποχρεώσεις που φέρουν αναφορικά με την τήρηση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης συμβούλων οι συνεταιρισμοί των οποίων ο μόνος ή όλοι οι γενικοί συνέταιροι έχουν τη νομική μορφή εταιρείας ή συνεταιρισμού που καθορίζεται στο νομοσχέδιο.

Οι διατάξεις που ενσωματώνονται στο βασικό νόμο επιτυγχάνουν την εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/46/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Τέταρτη Οδηγία (78/660/ΕΟΚ) και την Έβδομη Οδηγία (83/349/ΕΟΚ) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και με την Ενδέκατη Οδηγία (89/666/ΕΟΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το νομοσχέδιο συντάχθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία διενήργησε και το σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο.

2. Οι επηρεαζόμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν γραπτώς επί του κειμένου του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν οι απόψεις του ΚΕΒΕ, του ΣΕΛΚ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του ΣΑΛΚ, του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του οργανισμού “Institute of Directors-Cyprus Branch” και του συνδέσμου “Cyprus Association of Directors”.

3. Οι επισημάνσεις/παρατηρήσεις των πιο πάνω εμπλεκόμενων φορέων λήφθηκαν υπόψη στα πλαίσια του νομοτεχνικού ελέγχου.

4. Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά κυρίως μικρές έως πολύ μικρές επιχειρήσεις.

5. Θα υπάρξει υψηλότερο κόστος για τις νέες επιχειρήσεις, γιατί τώρα θα απαιτούνται η τήρηση από όλες τις ομόρρυθμες/ετερόρρυθμες εταιρείες εξελεγμένων λογαριασμών, καθώς και η εξασφάλιση υπηρεσιών ελεγκτή.

6. Με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νομοσχεδίου θα υπάρξει αύξηση των δημόσιων εσόδων μέσω του τέλους που θα καταβάλλεται για την καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Κανένας από τους παρευρισκομένους δε διαφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

17 Οκτωβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων