Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και του Συμβουλίου Γεωπόνων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το ΚΕΒΕ και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κατάργηση του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου και η θέσπιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε μεταξύ άλλων να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο σκοπείται η επέκταση των εξουσιών των επιθεωρητών, η διεύρυνση των απαγορεύσεων που σχετίζονται με τη διακίνηση, την αποθήκευση και την κατοχή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε όσους παρανομούν.

Πιο συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την ίδρυση δεκαμελούς συμβουλίου, το οποίο θα καλείται Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων και το οποίο ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

2. Τη σύνθεση, τη ρύθμιση της λειτουργίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του συμβουλίου.

3. Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

4. Την υποχρέωση έκδοσης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, καθώς επίσης τον καθορισμό των απαιτήσεων της αρμόδιας αρχής για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.

5. Την απαγόρευση της εισαγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης, της κατοχής, της παρασκευής προς διάθεση στην αγορά, της διάθεσης στην αγορά, της διαφήμισης ή της χρήσης στην Κυπριακή Δημοκρατία φυτοπροστατευτικού προϊόντος για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια ή του οποίου η άδεια έχει ανακληθεί, καθώς επίσης τον αριθμό άλλων απαγορεύσεων που σχετίζονται με την ετικέτα, τις οδηγίες χρήσης, τη συσκευασία και τη διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

6. Την παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ορίζει αρχιεπιθεωρητή και επιθεωρητές για την εφαρμογή των διατάξεων του υπό εξέταση νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων, καθώς και τον καθορισμό των εξουσιών των εν λόγω επιθεωρητών.

7. Τις διευκολύνσεις που πρέπει να παρέχονται στους επιθεωρητές από κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε διεργασία ή δραστηριότητα σχετική με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικές ή συνεργιστικές ουσίες.

8. Τη διαδικασία διενέργειας δειγματοληψίας από τους επιθεωρητές για σκοπούς ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

9. Τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, παραβάσεις του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του προαναφερθέντος ευρωπαϊκού Κανονισμού και να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

10. Τον καθορισμό των αδικημάτων και των ποινών που δύνανται να επιβληθούν στους ενόχους.

11. Την παραχώρηση δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος από πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον σε σχέση με αποφάσεις της αρμόδιας αρχής.

12. Την παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση επιμέρους συναφών θεμάτων και στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση σχετικών τεχνικών ζητημάτων.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή για νομικούς λόγους πρέπει να προηγηθεί η έγκριση των προτεινόμενων προνοιών του νομοσχεδίου, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Σημειώνεται επίσης ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2011, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, των ζώων και του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο στο παρόν στάδιο δε διαθέτει επαρκή αριθμό κατάλληλα καταρτισμένου και έμπειρου προσωπικού για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από τον πιο πάνω αναφερθέντα ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη νέα νομοθεσία θα καταστεί δυνατή και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την παράνομη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διακινούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, αφού συμφώνησε με τις προτεινόμενες πρόνοιες, εξέφρασε την προσδοκία ότι η νέα νομοθεσία θα καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των αρμοδίων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης των υπό αναφορά προϊόντων, καθώς, όπως σημείωσε, με την υφιστάμενη κατάσταση απειλούνται οι εξαγωγές των μελών του συνδέσμου.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου αναφορικά με την εξουσία που παραχωρείται σε επιθεωρητή να δίνει οδηγίες, ώστε το αγροτεμάχιο στο οποίο εισέρχεται για σκοπούς δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης ή ελέγχου που θα διενεργήσει στα πλαίσια των καθηκόντων του να παραμείνει χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν ανησυχία για την περίπτωση κατά την οποία ο επιθεωρητής θα δώσει τέτοιες οδηγίες αναφορικά με γεωργικές καλλιέργειες των οποίων η βιωσιμότητα θα πληγεί χωρίς την απαραίτητη και έγκαιρη φροντίδα του παραγωγού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους αρμόδιους φορείς όπως μελετήσουν περαιτέρω το όλο ζήτημα και επανέλθουν καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις για το όλο θέμα. Συνεπακόλουθα, το αρμόδιο υπουργείο, υλοποιώντας τις υποδείξεις της επιτροπής και κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε σε αυτή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου. Με το εν λόγω κείμενο γίνεται εισήγηση για ορισμένες νομοτεχνικές διορθώσεις και για την προσθήκη ειδικής διάταξης, ώστε, στην περίπτωση που οι πιο πάνω οδηγίες του επιθεωρητή αφορούν αγροτεμάχιο, να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα της καλλιέργειας σε αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει την πιο πάνω εισήγηση της εκτελεστικής εξουσίας κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι οι οδηγίες του επιθεωρητή δε θα θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας στο αγροτεμάχιο. Συναφώς, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων