Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 25 και 28 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν πρόνοιες για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) κατά τη διάθεση αγαθών που αρχικά τέθηκαν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία με ατέλεια που είχε παραχωρηθεί σε δικαιούχο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή και είσπραξη τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης για αγαθά τα οποία αρχικά τίθενται σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία με ατέλεια, για τα οποία όμως δεν προβλέπεται η είσπραξη ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία επιβάλλεται ΦΠΑ:

1. επί της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας,

2. επί της απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας,

3. επί της εισαγωγής οποιωνδήποτε αγαθών από τόπο εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως έχει σχετικά κατατεθεί, με βάση το ισχύον καθεστώς δε δημιουργείται γενεσιουργός αιτία για είσπραξη του ΦΠΑ κατά το χρόνο διάθεσης των αγαθών που τέθηκαν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία με ατέλεια, όπως ισχύει για την είσπραξη του τελωνειακού δασμού και του φόρου κατανάλωσης. Συνεπώς, για την είσπραξη του ΦΠΑ κατά το χρόνο διάθεσης των εν λόγω αγαθών, όπως ισχύει στις περιπτώσεις του τελωνειακού δασμού και του φόρου κατανάλωσης, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθεί η εξουσία στον έφορο ΦΠΑ να θέτει ως προϋπόθεση για τη διάθεση των αγαθών από το δικαιούχο πρόσωπο την καταβολή του ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πρόσωπα που δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο διάθεσης των αγαθών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, είναι οι διπλωμάτες, οι προξενικοί υπάλληλοι, οι διπλωματικές αποστολές, οι διεθνείς οργανισμοί, τα μέλη των οργανισμών αυτών, καθώς και τα εγκαταστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία γραφεία διεθνών οργανισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων