Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, τα οποία συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), με εξαίρεση τους δεύτερους στο παράρτημα κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 19(3) και 192 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, τα οποία έγιναν αποδεκτά τόσο από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και από τη συντεχνία των υπαλλήλων του.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας [Κλ. Α13(ii)], Λειτουργού Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Α΄ [Κλ. Α11(ii)] και Λειτουργού Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Κλ. Α8-Α10 και Α11) στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για το 2011.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Προϊστάμενου Τομέα [Κλ. Α14(ii)], Ανώτερου Λειτουργού [Κλ. Α13(ii)] και Λειτουργού Α΄ [Κλ. Α11(ii)] στο ΧΑΚ, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό του ΧΑΚ για το 2011 στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της οργανικής διάρθρωσης του ΧΑΚ και με στόχο την αποτελεσματικότερη στελέχωση των διευθύνσεών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα των θέσεων του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο κρατικό τομέα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η θέση Προϊστάμενου Τομέα καθορίστηκε για την πρώτη και μόνο πλήρωσή της ως θέση προαγωγής, σύμφωνα με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευράς.

Συγκεκριμένα, με βάση την εν λόγω συμφωνία, στις περιπτώσεις που δημιουργείται για πρώτη φορά θέση στην Κλίμακα Α14(ii), η θέση αυτή για την πρώτη μόνο πλήρωσή της καθορίζεται ως θέση προαγωγής και στη συνέχεια με νέο σχέδιο υπηρεσίας μετατρέπεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Μηχανικού Πτητικών Μέσων Α΄ και Μηχανικού Πτητικών Μέσων στο Τμήμα Δασών, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Βουλή το 2009, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης της νεοσύστατης Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η έγκριση των προτεινόμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους και να μη δημιουργηθούν προβλήματα ασφάλειας των πτητικών επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών, αφού μέχρι σήμερα η συντήρηση γίνεται με αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες, γεγονός που δεν εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή και το ενδιαφέρον για την απρόσκοπτη λειτουργία των αεροσκαφών. Επιπρόσθετα, είναι πιθανό τα αεροσκάφη να καθηλωθούν, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν εργασίες συντήρησης των δύο τύπων αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Χημικού [Κλ. Α14(ii)] στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε η θέση αυτή να μετατραπεί από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω θέση δημιουργήθηκε το 2009 με συμπληρωματικό προϋπολογισμό στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το 2010 η Βουλή ενέκρινε σχέδιο υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση για την οποία, σύμφωνα με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία για τις θέσεις αυτού του επιπέδου, καθορίστηκε για την πρώτη και μόνο πλήρωσή της να είναι θέση προαγωγής και μετά την πρώτη πλήρωσή της να μετατραπεί σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής. Σημειώνεται ότι η πρώτη πλήρωση της εν λόγω θέσης έγινε τον Αύγουστο του 2010 με την προαγωγή μιας Ανώτερης Χημικού [Κλ. Α13(ii)] στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί, για να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού, Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Πρώτου Αρχιτέκτονα, Ανώτερου Αρχιτέκτονα, Πρώτου Επιμετρητή Ποσοτήτων, Ανώτερου Επιμετρητή Ποσοτήτων και Αρχιεπιστάτη στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν, για να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων