Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης “Intrastat” μέσω του δικτύου TAXISNET από υποκείμενα στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σκοπός του συστήματος “Intrastat” είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλουν τα εγγεγραμμένα στο μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα για αφίξεις ή αποστολές αγαθών εντός της Κοινότητας των οποίων η αξία υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους συγκεκριμένα στατιστικά κατώφλια.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει τη γρήγορη και ασφαλή υποβολή των δηλώσεων, θα μειώσει τα διοικητικά έξοδα τόσο του κράτους όσο και των υπόχρεων προσώπων για υποβολή της δήλωσης, θα εκσυγχρονίσει το σύστημα και θα μειώσει το διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων.

Όπως κατατέθηκε στην επιτροπή, τα υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα που είναι υπόχρεα να υποβάλλουν δηλώσεις “Intrastat” δραστηριοποιούνται στον τομέα του ενδοκοινοτικού εμπορίου και είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία και την ηλεκτρονική επικοινωνία και για το λόγο αυτό δεν αναμένεται να προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία εκ μέρους τους για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία ΦΠΑ, κατά το έτος 2010 υποβλήθηκαν συνολικά 6 500 δηλώσεις “Intrastat”, εκ των οποίων οι 946 υποβλήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως η τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2012, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος στα υπόχρεα για υποβολή δήλωσης πρόσωπα να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και στο αρμόδιο κρατικό τμήμα για την προετοιμασία του ηλεκτρονικού συστήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η έναρξη της ισχύος αυτού.

11 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων