Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Τάσου Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Πολιτιστικές Υπηρεσίες), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 9 του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, είναι κυρίως η ρύθμιση της λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Ειδικότερα, στα πλαίσια της ρύθμισης της λειτουργίας της καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της και προβλέπονται τρόποι εμπλουτισμού της συλλογής της και προώθησης του βιβλίου μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων βιβλίων.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών, ζήτησε από τους αρμοδίους να ενημερωθεί πληρέστερα για τις πρόνοιές τους, καθώς και για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε να τύχει σύντομης ενημέρωσης για τους προγραμματισμούς που υπάρχουν από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου σε σχέση με τη στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, καθώς και με την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμισή της.

Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, η επιτροπή θεωρεί ότι αυτά θα πρέπει να τύχουν πιο αναλυτικής εξέτασης στα πλαίσια εγγραφής και συζήτησης συγκεκριμένου αυτεπάγγελτου θέματος το οποίο θα αφορά την αναβάθμιση της λειτουργίας της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Η επιτροπή, αφού μελέτησε με προσοχή το κείμενο των πιο πάνω κανονισμών, έκρινε σκόπιμο να επιφέρει σε αυτό μία μικρή βελτίωση στο μέρος που αναφέρεται στη διαδικασία δανεισμού βιβλίων για σκοπούς διευκόλυνσης της εγγραφής νέων μελών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

10 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων