Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2011. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κέντρου Αίματος και της Νοσοκομειακής Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αιμοδοσίας Νόμου για την περαιτέρω εναρμόνισή του με την εκτελεστική Οδηγία 2011/38/ΕΕ της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τις ανώτατες τιμές pH για προϊόντα συμπύκνωσης αιμοπεταλίων κατά τη λήξη της διάρκειας της ζωής τους στο πλαίσιο των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των συστατικών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, επειδή η εκτελεστική Οδηγία 2011/38/ΕΕ δεν παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες όσον αφορά τις ανώτατες τιμές pH για τα προϊόντα συμπύκνωσης αιμοπεταλίων κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής τους, η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αρθεί η ανώτατη τιμή pH (7,4) για όλα τα προϊόντα συμπύκνωσης αιμοπεταλίων που περιέχονται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 2004/33/ΕΚ και να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις στο αντίστοιχο Παράρτημα ΙV της βασικής νομοθεσίας για την αιμοδοσία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και την πρακτική εμπειρία, τιμές pH υψηλότερες από το 7,4 δεν επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των αποθηκευμένων αιμοπεταλίων, αλλά, αντίθετα, επίπεδα pH κάτω του 6,4 έχουν ως αποτέλεσμα τη βλάβη των αιμοπεταλίων και συνεπώς την απόρριψη και απώλεια αιμοπεταλίων που υπερβαίνουν την ανώτατη τιμή pH.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, εκτιμάται ότι η διατήρηση των αιμοπεταλίων σε επίπεδα pH άνω του 6,4 χωρίς τον καθορισμό ανώτατης τιμής θα απαμβλύνει την ανάγκη για περισσότερη παραγωγή και θα επιφέρει μείωση στο κόστος επεξεργασίας.

Επισημαίνεται ότι, παρ’ όλο που η χρονική δέσμευση των κρατών μελών για συμμόρφωσή τους με την εν λόγω Οδηγία ήταν η 30ή Ιουνίου 2011, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι λόγω της μη έγκαιρης συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την υιοθέτηση της προαναφερθείσας Οδηγίας έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη Δημοκρατία σχετική προειδοποιητική επιστολή.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας ανέφεραν στην επιτροπή ότι ενημερώθηκαν οι κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι επίσης συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

10 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων