Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Τάσος Μητσόπουλος Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 29ης Νοεμβρίου 2010 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως ως της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ποινικοποιεί ορισμένες συμπεριφορές ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Ποινικοποιούνται ορισμένες ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές και καθορίζονται σχετικές ποινές. Ειδικότερα, καθορίζονται ως αδικήματα ορισμένες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις προερχόμενες από αισθήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας που καθορίζονται συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο, όπως η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς και η δημόσια επιδοκιμασία ή η υποτίμηση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου η οποία στρέφεται κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω των πιο πάνω αναφερόμενων διακρίσεων.

2. Ποινικοποιείται η ηθική αυτουργία, η συνεργία και η προτροπή στην τέλεση των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες συνιστούν αδικήματα.

3. Θεμελιώνεται η ποινική ευθύνη νομικών προσώπων για τη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων, όταν αυτά διαπράττονται προς όφελος του νομικού προσώπου, και καθορίζονται σχετικές κυρώσεις.

4. Επεκτείνεται η δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων, ώστε να μπορούν να εκδικάζουν τα αδικήματα που προβλέπονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο και στις περιπτώσεις που οι σχετικές πράξεις τελούνται μέσω συστήματος πληροφορικής.

5. Παρέχεται διακριτική ευχέρεια στο δικαστήριο κατά την επιβολή και την επιμέτρηση της ποινής για οποιοδήποτε αδίκημα να λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντικούς παράγοντες ρατσιστικά ή ξενοφοβικά κίνητρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, παρά το ότι υπάρχει ήδη νομοθεσία που θεσπίζει ποινική ευθύνη για συγκεκριμένα αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επεκτείνει το νομικό πλαίσιο και σε άλλα αδικήματα και περιλαμβάνει πρόνοιες που δεν υφίσταντο μέχρι τώρα, όπως η ευθύνη νομικών προσώπων και ο καθορισμός των ρατσιστικών και ξενοφοβικών κινήτρων ως επιβαρυντικών παραγόντων κατά την επιβολή και επιμέτρηση της ποινής για άλλα αδικήματα.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Ο καθορισμός ρατσιστικών και ξενοφοβικών κινήτρων ως επιβαρυντικών παραγόντων κατά την επιβολή και επιμέτρηση ποινής άλλων αδικημάτων.

2. Η διερεύνηση από την αστυνομία των προβλεπόμενων ποινικών αδικημάτων ανεξάρτητα από την υποβολή σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας και συγκεκριμένα η συμπερίληψη ή μη ρητής διάταξης σύμφωνα με την οποία τέτοια διερεύνηση θα διενεργείται αυτεπάγγελτα.

3. Η ποινικοποίηση της ηθικής αυτουργίας και συνεργίας όσον αφορά τα καθοριζόμενα από το νομοσχέδιο αδικήματα στην έκταση που επιβάλλεται με την πιο πάνω Απόφαση Πλαίσιο.

4. Η επέκταση της δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων αναφορικά με την εκδίκαση των καθοριζόμενων με το νομοσχέδιο αδικημάτων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιόν της και ειδικότερα του προβληματισμού επί των πιο πάνω ζητημάτων, η επιτροπή ζήτησε και πήρε διευκρινίσεις και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους αναφορικά με το ουσιαστικό περιεχόμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων για τα εν λόγω ζητήματα σε συσχετισμό με το περιεχόμενο και την έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στη Δημοκρατία διά των σχετικών διατάξεων της Απόφασης Πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που της δόθηκαν, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις και σχόλια των μελών της, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την αναθεώρηση του κειμένου του νομοσχεδίου με σκοπό την ορθότερη και πιο πιστή μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη των διατάξεων της Απόφασης Πλαίσιο. Ως εκ τούτου, ανταποκρινόμενη σε σχετική παράκληση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο στη βάση των πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2011».

 

 

 

 

4 Οκτωβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων