Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2011. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπόρων Ζώων και Κρεάτων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Αγροτική”. Το Γραφείο Προγραμματισμού, η ΟΕΒ, η ΠΟΒΕΚ, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων, η οργάνωση “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου” και οι αγροτικές οργανώσεις “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι πρώτοι από τους οποίους εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, οι δεύτεροι δυνάμει του άρθρου 24 του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου και οι τρίτοι δυνάμει του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνονται ρυθμίσεις, ώστε να καθοριστεί ότι οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, με σκοπό τη χορήγηση αδειών που απαιτούνται δυνάμει των βασικών κανονισμών, πρέπει να εξετάζονται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ας σημειωθεί ότι σχετικές με τις προτεινόμενες πρόνοιες είναι και οι διατάξεις του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος αποτελεί οριζόντια νομοθεσία και ο οποίος επίσης θεσπίστηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης εναρμόνισης του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου με την πιο πάνω αναφερθείσα Οδηγία. Περαιτέρω, στον εν λόγω νόμο προνοείται ότι, σε περίπτωση που αίτηση δεν απαντηθεί εντός του πιο πάνω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί αυτόματα στον αιτητή. Ωστόσο, στον ίδιο νόμο και σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο παρέχεται δυνατότητα στις ειδικότερες νομοθεσίες να παρεκκλίνουν από την πιο πάνω ρύθμιση και να προβλέπουν διαφορετικό καθεστώς, όταν αυτό δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος.

Συναφώς, στη βάση της εν λόγω δυνατότητας παρέκκλισης που παρέχεται από τις διατάξεις του πιο πάνω οριζόντιου νόμου, στους κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια, ώστε, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις εν λόγω αιτήσεις δεν απαντηθεί εντός του χρονικού διαστήματος των τριών μηνών, δε θεωρείται ότι η σχετική άδεια έχει παραχωρηθεί αυτόματα. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς, η πιο πάνω πρόνοια κρίνεται αναγκαία για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, στους τρίτους κανονισμούς προτείνονται ορισμένες πρόσθετες τροποποιήσεις για σκοπούς απλοποίησης ορισμένων γραφειοκρατικών διαδικασιών και πλήρους εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με τα νομοσχέδια «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Λειτουργία Κρεοπωλείων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011», «Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή για νομικούς λόγους η έγκριση των προνοιών των νομοσχεδίων έπρεπε να προηγηθεί της έγκρισης των κανονισμών, τα νομοσχέδια έχουν ήδη ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος σε νόμους.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, την επιτροπή απασχόλησε εισήγηση που τέθηκε γραπτώς ενώπιόν της από βουλευτή μη μέλος της αναφορικά με την τροποποίηση των υποχρεώσεων των ζωολογικών κήπων. Ωστόσο, η επιτροπή αποφάσισε να μην υιοθετήσει την εν λόγω εισήγηση, καθότι πιστεύει ότι αυτή αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος των πρώτων κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Λειτουργία Κρεοπωλείων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

27 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων