Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 19 και 26 Σεπτεμβρίου 2011. Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους €10 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η μεταφορά ποσού ύψους €10 εκατομ. από ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους €70.000.010 από το κεφάλαιο του Υπουργείου Οικονομικών, και ειδικότερα από το άρθρο που αφορά την ειδική χορηγία για την αγορά/ανέγερση κατοικίας, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τη μεταφορά αυτή σκοπείται η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για σκοπούς κάλυψης των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω παραχώρησης έκτακτου βοηθήματος στα νοικοκυριά εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα και νοικοκυριά με μακροχρόνια ανέργους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2011, αποφάσισε την έγκριση σειράς αντισταθμιστικών μέτρων λόγω της επιβολής από τη 10η Ιανουαρίου 2011 συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 5% σε τρόφιμα και φάρμακα συνολικού ύψους €20.100.000, αφού η αύξηση αυτή κρίνεται ότι επηρεάζει ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ανάμεσα στα μέτρα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνεται το σχέδιο για στήριξη εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα ή και μακροχρόνια ανέργων, που στην πλειοψηφία τους ενδεχομένως να μη λαμβάνουν αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τη χορήγηση εφάπαξ ειδικής χορηγίας ως ακολούθως:

Κατηγορία νοικοκυριών Ποσό

(Ανώτατο ποσό για κάθε τύπο νοικοκυριού μαζί με τα εξαρτώμενα τέκνα €900)

Ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
Μονήρης/Μονογονιός εργαζόμενος με χαμηλά εισοδήματα €150 €100
Δύο εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα €150 + €100 €100
Ένας εργαζόμενος με χαμηλά εισοδήματα + ένας μακροχρόνια άνεργος ή οικοκυρά €150 + €200 €100
Μονήρης/Μονογονιός μακροχρόνια άνεργος €200 €100
Δύο μακροχρόνια άνεργοι ή ένας μακροχρόνια άνεργος + μία οικοκυρά €200 + €200 €100

Η δημοσιονομική επίπτωση από την εφαρμογή του μέτρου αυτού υπολογίζεται σε €10 εκατομ. περίπου παρά το γεγονός ότι, όπως έχει σχετικά κατατεθεί, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στον ακριβή εντοπισμό των επηρεαζομένων και κατʼ επέκταση στον ακριβή υπολογισμό της συνεπαγόμενης δημοσιονομικής δαπάνης.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής γραπτά στοιχεία, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος έπρεπε να είχε αρχίσει από τον Αύγουστο του 2011, ενώ για τις περιπτώσεις νοικοκυριών με μακροχρόνια ανέργους που αποδεδειγμένα θα συνεχίσουν να είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και που στα νοικοκυριά αυτά δε θα υπάρχει άλλο εργαζόμενο άτομο θα υπάρξει η δυνατότητα παραχώρησης μίας ακόμη εφάπαξ οικονομικής βοήθειας πριν το τέλος του έτους 2011.

Περαιτέρω, όπως κατατέθηκε, η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και η καταβολή του σχετικού επιδόματος αρχικά είχε κριθεί ότι έπρεπε να γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών από ισάξιες αποδεκτές εξοικονομήσεις. Στη συνέχεια όμως αποφασίστηκε ότι ο καταλληλότερος φορέας υλοποίησης του μέτρου αυτού είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνεπώς πρέπει να γίνει μεταφορά των σχετικών πιστώσεων σε άρθρα του προϋπολογισμού του 2011 που αφορούν το εν λόγω υπουργείο.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι έχουν ήδη υποβληθεί οι αιτήσεις σχετικά με την παραχώρηση του πιο πάνω επιδόματος. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ανέρχεται σε 46 700, από τις οποίες 41 100 έχουν ήδη τύχει επεξεργασίας, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους έκτακτα επιδόματα ύψους €350.000, ποσό το οποίο προέρχεται από εξοικονομήσεις.

Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι, ως αντιστάθμισμα της για πρώτη φορά επιβολής ΦΠΑ με συντελεστή 5% στα τρόφιμα και φάρμακα από τη 10η Ιανουαρίου 2011, η κυβέρνηση με απόφασή της προχώρησε σε παραχώρηση και άλλων αντισταθμιστικών επιδομάτων, ειδικότερα στους αναπήρους, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος και στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ δήλωσε ότι δικαιούχοι είναι επίσης μη Κύπριοι πολίτες, κατά κανόνα κοινοτικοί εργαζόμενοι στην Κύπρο. Το υπό συζήτηση επίδομα αφορά ειδικότερα τους εργαζομένους με χαμηλά εισοδήματα ή τους μακροχρόνια ανέργους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος ως μακροχρόνια άνεργος, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα για διάστημα που να υπερβαίνει τους έξι συνεχόμενους μήνες, ενώ, για να θεωρηθεί δικαιούχος κοινοτικός εργαζόμενος στην Κύπρο, πρέπει να έχει πέντε τουλάχιστο χρόνια διαμονή στην Κύπρο, έτσι που να ικανοποιείται το κριτήριο της εντοπιότητας.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων ως ακολούθως:

1. Τις συνολικές εισπράξεις από την επιβολή ΦΠΑ στα τρόφιμα και φάρμακα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011. Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιφυλάχθηκε να καταθέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σε εύθετο χρόνο, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι οι σχετικές εισπράξεις δεν αφορούν ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο και ότι λόγω υποτονικότητας στην ανάπτυξη και την ιδιωτική κατανάλωση τα σχετικά έσοδα για την περίοδο αυτή θα είναι μειωμένα.

2. Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου των παρουσιαζομένων ως ανέργων ή ως μακροχρόνια ανέργων, το οποίο ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να καταθέσει στην επιτροπή, όπως και αναφορικά με τους διάφορους αποτρεπτικούς μηχανισμούς κατάχρησης του συστήματος.

3. Το σύνολο των συνολικών πραγματικών δαπανών στο τέλος του έτους 2007 αναφορικά με κοινωνικές παροχές, το αντίστοιχο πραγματικό συνολικό ποσό δαπανών για τον ίδιο σκοπό στο τέλος του έτους 2010, όπως και το σύνολο των ψηφισθέντων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011 πιστώσεων αναφορικά με την καταβολή κοινωνικών παροχών.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία κατατέθηκαν στην επιτροπή με επιστολές του Υπουργείου Οικονομικών, με ημερομηνίες 13 και 22 Σεπτεμβρίου 2011, καθώς και με σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο ίδιος αρμόδιος, απαντώντας σε τεθείσα ενώπιόν του ερώτηση κατά πόσο υπήρχε δυνατότητα περαιτέρω στόχευσης των κοινωνικών παροχών μέσα από τις συγκεκριμένες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πιστώσεις, ανέφερε ότι το αρμόδιο υπουργείο μελετά επί συστηματικής βάσης την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και ότι προτίθεται να υποβάλει τελικές προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Συναφώς, ανέφερε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε δυνατότητα εξοικονόμησης των αναγκαίων πιστώσεων από κονδύλια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων