Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Σεπτεμβρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο) Νόμου, ώστε να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που προέκυψαν μετά από την αξιολόγηση της νομοθεσίας για το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στην οποία είχε προβεί η ΕΚΤ.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες ώστε:

1. να διευκρινιστεί ότι οι εξουσίες λήψης αποφάσεων του συμβουλίου του ΧΑΚ αφορούν μόνο τεχνικά ζητήματα, τα οποία θα καθορίζονται εντός του πλαισίου εκκαθάρισης και διακανονισμού που προβλέπει η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία,

2. να διευκρινιστεί ότι ο περιορισμός της έκτασης των εξουσιών του συμβουλίου του ΧΑΚ σε τεχνικά μόνο ζητήματα αποσκοπεί στην αποτροπή του κινδύνου παρεμβάσεων σε ζητήματα που άπτονται του κοινοτικού κεκτημένου και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και

3. να αρθεί οποιαδήποτε άλλη αμφιβολία μπορεί να παραμένει αναφορικά με την έκταση της ευθύνης του ΧΑΚ έναντι των πελατών του, σε σχέση με τη διαχείριση του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών και την ορθή καταχώριση των οικείων στοιχείων ή/και πράξεων.

Στο πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έτυχε διαβούλευσης τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τις πρόνοιές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

27 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων