Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Χρήστος Στυλιανίδης Αθηνά Κυριακίδου
Αβέρωφ Νεοφύτου Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η θέσπιση του θεσμού του Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, η θητεία του οποίου θα εκπνεύσει την 31η Ιανουαρίου 2013.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το διορισμό, με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα για τη χρονική περίοδο που αρχίζει την 3η Οκτωβρίου 2011 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2013, ο οποίος θα είναι υπόλογος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2. Την ευθύνη του υφυπουργού για τη συνεχή πληροφόρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, καθώς και τη σχετική ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων οποτεδήποτε του ζητηθεί.

3. Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του υφυπουργού, οι οποίες περιλαμβάνουν την πολιτική εποπτεία της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διενέργεια επαφών με τους θεσμούς και τα όργανα αυτά, καθώς και την παρουσία του ως παρατηρητή στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του.

4. Την υποχρέωση υποβολής έκθεσης πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με κοινοποίηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν από τη λήξη του διορισμού του.

5. Τη δυνατότητα διορισμού στη θέση αυτή δημόσιου υπαλλήλου και ειδικότερα πρόνοια ότι σε περίπτωση τέτοιου διορισμού ο υφυπουργός δε θα υπόκειται στις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου κατά τη διάρκεια του διορισμού του.

6. Τους όρους εργασίας και τις απολαβές, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα τα οποία θα δικαιούται ο υφυπουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις μέχρι τώρα εμπειρίες της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει άμεση ανάγκη για μια σειρά διευθετήσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ώστε ο όλος μηχανισμός για την προετοιμασία και διεξαγωγή της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών μετέφερε την άποψη του υπουργείου του ότι η ανάθεση της συνολικής πολιτικής εποπτείας της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξιωματούχο ο οποίος θα έχει αποκλειστική ευθύνη για την επαρκή ενημέρωση και το συντονισμό των υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του όλου έργου. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις ειδικές υποχρεώσεις που απαιτεί η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο και ειδικότερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και σε άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να επηρεάζει τις εξουσίες των υπουργών δυνάμει του συντάγματος. Ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω ότι η ανάγκη δημιουργίας του υπό συζήτηση θεσμού προέκυψε από την απαίτηση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της προεδρίας δεσμεύει το κράτος, κάτι που προϋποθέτει πολιτική και όχι τεχνοκρατική εκπροσώπηση. Ο ίδιος σημείωσε περαιτέρω ότι οποιεσδήποτε εκκρεμότητες παραμείνουν μετά τη λήξη του προτεινόμενου νόμου, την 31η Ιανουαρίου 2013, θα αναληφθούν από τις υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε η πιθανότητα διατήρησης του προτεινόμενου με το νομοσχέδιο θεσμού και μετά τη λήξη της κυπριακής προεδρίας, με γενικότερη αρμοδιότητα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ευρωπαϊκά όργανα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη δημιουργία μόνιμου θεσμού, σημειώνοντας ότι σε άλλα κράτη μέλη όπου έγιναν ανάλογες προσπάθειες αποτέλεσμα ήταν η ενσωμάτωσή του στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι το σύνταγμα επιτρέπει τη δημιουργία τέτοιου θεσμού για περιορισμένο σκοπό μόνο, όπως προτείνεται με το παρόν νομοσχέδιο. Επιπλέον ενημέρωσε την επιτροπή για σχετικές γνωματεύσεις προκατόχων του στις οποίες συμπεραίνεται ότι δεν είναι συνταγματικά δυνατή η δημιουργία υφυπουργείων σε υπουργεία. Όσον αφορά τη δημιουργία υφυπουργείων στην προεδρία, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε την άποψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιο υφυπουργείο κατ’ εξαίρεση και εφόσον αυτό δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

27 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων