Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουλίου και στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2011. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2011 για την κατάργηση διακόσιων δεκαοκτώ (218) κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, με απώτερο στόχο τη μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τροποποίηση στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 καταργήθηκαν ήδη τετρακόσιες πέντε (405) μόνιμες οργανικές θέσεις σε ανεξάρτητες υπηρεσίες/υπουργεία/τμήματα. Συναφώς, το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίδια απόφασή του, ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2010, αποφάσισε όπως βάσει της ίδιας προσέγγισης, ανάλογη πρόταση για κατάργηση μόνιμων κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία να επαναλαμβανόταν σε διάστημα έξι μηνών ή και ενωρίτερα, αφού προηγουμένως εξετάζετο η διαμόρφωση της κατάστασης μετά την κατάργηση του πιο πάνω αριθμού των τετρακόσιων πέντε κενών θέσεων.

Υπό το φως της πιο πάνω απόφασης και μετά από εισηγήσεις που υπέβαλαν προς το Υπουργείο Οικονομικών όλες οι επηρεαζόμενες υπηρεσίες σε σχέση με τον αριθμό και τις κατηγορίες θέσεων που θα μπορούσαν να καταργηθούν για επίτευξη του στόχου της μείωσης της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, διαπιστώθηκε ότι μόνο εκ μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έγινε εισήγηση για κατάργηση αριθμού θέσεων, δηλαδή δύο και μίας θέσης αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο συνολικός αριθμός των μόνιμων εγκεκριμένων θέσεων στο δημόσιο τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι θέσεις της Δικαστικής Υπηρεσίας, του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ανέρχεται σήμερα σε 38 898 από τις οποίες οι 4 945 είναι κενές. Πρόσθετα, υπηρετούν συνολικά 4 245 έκτακτοι υπάλληλοι, από τους οποίους 2 660 είναι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, 1 115 έκτακτοι με συμβόλαια ορισμένου χρόνου και 470 με δεκαπενθήμερα συμβόλαια [316 απασχολούνται στο Υπουργείο Υγείας λόγω εξάντλησης σχετικών καταλόγων για κάλυψη αναγκών των κρατικών νοσηλευτηρίων, 129 για αντικαταστάσεις υπαλλήλων οι οποίοι απουσιάζουν με μακρόχρονη άδεια απουσίας όπως άδεια μητρότητας, άδεια ασθενείας κ.λπ. (108 εκ των οποίων έκτακτοι για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων) και οι υπόλοιποι 25 λόγω ακύρωσης του μόνιμου διορισμού τους από το Ανώτατο Δικαστήριο].

Όπως έχει κατατεθεί στην επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομικών, αφού έλαβε υπόψη διάφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο αριθμός των κενών μόνιμων θέσεων πρώτου διορισμού, ο αριθμός των υπηρετούντων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και των έκτακτων υπαλλήλων με συμβόλαια ορισμένου χρόνου σε κάθε υπηρεσία/υπουργείο/τμήμα, όπως επίσης το στάδιο διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), τις ανάγκες σε ευαίσθητες υπηρεσίες όπου δεν ενδείκνυται η μείωση της αριθμητικής δύναμής τους, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Φυλακών κ.ά., και τις απαγορευτικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, προχώρησε σε εισήγηση για κατάργηση αριθμού διακόσιων δεκαοκτώ (218) μόνιμων κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Η κατάργηση αυτή συνεπάγεται μείωση του κρατικού μισθολογίου κατά €8.145.197 (μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη).

Όπως συναφώς έχει κατατεθεί, με την κατάργηση των υπό αναφορά θέσεων δεν αναμένεται να επηρεαστεί η σημερινή στελέχωση κατά υπηρεσία/υπουργείο/τμήμα και κατʼ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία τους, δεδομένου του γεγονότος ότι έναντι των θέσεων που προτείνεται να καταργηθούν, υπηρετεί σήμερα μεγάλος αριθμός εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου (2.660), οι υπηρεσίες των οποίων δεν τερματίζονται βάσει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας που αφορά τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου που ισχύει από τις 4 Μαρτίου 2011.

Σημειώνεται ότι, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή στις 13 Απριλίου 2011, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2011, ότι στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έναρξη της συζήτησής του, σημειώθηκαν εξελίξεις στη διαδικασία πλήρωσης ορισμένων κενών μόνιμων θέσεων, οι οποίες όμως έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο για κατάργηση. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν την πλήρωση ήδη από την ΕΔΥ ορισμένων κενών θέσεων ή την υποβολή εκ μέρους των οικείων συμβουλευτικών επιτροπών ή από την ΕΔΥ υποψηφίων σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε την επιτροπή ότι ορισμένες θέσεις, των οποίων προτείνεται η κατάργηση με το νομοσχέδιο, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα οι νεοδιορισθέντες να υπηρετούν ως υπεραρίθμοι, δεδομένης της κατάργησης των θέσεών τους. Συνεπακόλουθα αριθμός δώδεκα (12) θέσεων οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να καταργηθούν, καθώς οι διαδικασίες πλήρωσής τους έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον προτεινόμενο για κατάργηση αριθμό θέσεων, έτσι που ο τελικός προτεινόμενος αριθμός θέσεων για κατάργηση να διαμορφωθεί σε διακόσιες έξι (206) κενές μόνιμες θέσεις.

Συναφώς, το θέμα τέθηκε ενώπιον της επιτροπής κατά τη συνεδρία της, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, όπου ζητήθηκε από τους αρμόδιους εκπροσώπους όπως αποσταλεί νέο διαμορφωμένο κείμενο στο οποίο να ενσωματώνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Το αρμόδιο υπουργείο ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, απέστειλε νέο διαμορφωμένο κείμενο με το οποίο προτείνεται η κατάργηση διακοσίων έξι (206) κενών μόνιμων θέσεων, αντί διακόσιων δέκα οκτώ (218) που προβλέπονταν στο αρχικά κατατεθέν νομοσχέδιο.

Περαιτέρω, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν τα ακόλουθα:

1. Οι υπό κατάργηση θέσεις αφορούν υφιστάμενες κενές θέσεις.

2. Το κριτήριο που ίσχυε για την προώθηση κατάργησης μίας θέσης στη δημόσια υπηρεσία και που αφορούσε το κατά πόσο ο υποψήφιος έλαβε ή όχι ειδοποίηση, για να προσέλθει σε εξέταση έχει καταργηθεί και συναφώς με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 θα προταθεί η απευθείας κατάργηση αριθμού θέσεων.

3. Η πρακτική της πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων έχει σταματήσει.

4. Όσον αφορά τους σχεδιασμούς του αρμόδιου υπουργείου για το όλο θέμα, αυτός βασίζεται στην αρχή “όπου υπηρετούν έκτακτοι υπάλληλοι και υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές να καταργούνται”, ώστε να μην προκύπτουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων.

5. Σε όλους προγραμματισμούς λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε ευαίσθητους τομείς, όπως της παιδείας, υγείας, και των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.

Όλες οι πλευρές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιόν τους κατατεθέντα στοιχεία, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής και ουσιαστικής πλευράς σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2011 Νόμος του 2010 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011».

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων