Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Γεώργιος Γεωργίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 14 Σεπτεμβρίου 2011. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι στην Κύπρο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση νηογνωμόνων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την Εμπορική Ναυτιλία (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) με νέα νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης αυτής με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2009/15/ΕΚ καταργεί την Οδηγία 94/57/ΕΚ που ρύθμιζε το ίδιο θέμα και μέρος των διατάξεών της περιλήφθηκαν στη νέα Οδηγία 2009/15/ΕΚ και άλλο μέρος των διατάξεών της που ρυθμίζουν κανόνες και πρότυπα που ακολουθούν οι οργανισμοί ενσωματώθηκαν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, ο οποίος έχει άμεση ισχύ και οι διατάξεις του δεσμεύουν πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίζεται η εξουσία της αρμόδιας αρχής να εξουσιοδοτεί τους οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (νηογνώμονες) να πιστοποιούν εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τη συμμόρφωση των πλοίων που φέρουν τη σημαία της με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, το τελευταίο διαφοροποιείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, κυρίως στα ακόλουθα:

1. Παύει να υφίσταται η Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία είχε την ευθύνη να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή, γιατί με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Δεν προβλέπεται πρόνοια για ποινικό αδίκημα σε σχέση με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται πλέον να επιβάλλει τέτοιες κυρώσεις στους εν λόγω οργανισμούς όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009.

3. Προβλέπεται πρόνοια για διοικητικό πρόστιμο, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πλοιοκτήτης ή ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένου οργανισμού .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, σήμερα υπάρχουν περίπου πενήντα αναγνωρισμένοι οργανισμοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας προχώρησε σε σύναψη γραπτών συμφωνιών με έντεκα αναγνωρισμένους οργανισμούς βάσει του προτύπου συμφωνίας που είχε εκδοθεί με γνωστοποίηση του διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για σκοπούς νομικής βεβαιότητας περιλαμβάνονται πρόνοιες για διαφύλαξη της συνέχισης της ισχύος αυτής της εξουσιοδότησης, ώστε οι εν λόγω αναγνωρισμένοι οργανισμοί να ενεργούν εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό αναφορά Οδηγίας, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011, αλλά η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 30 Ιουνίου 2011. Λόγω αυτής της καθυστέρησης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί το ενωρίτερον, ώστε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω διαδικασία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων