Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Νικόλας Παπαδόπουλος

Γεώργιος Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Τάσος Μητσόπουλος

Νίκος Αναστασιάδης

Άριστος Δαμιανού

Δημήτρης Συλλούρης

Γιώργος Γεωργίου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Σημειώνεται ότι η συζήτηση στην επιτροπή γύρω από τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου άρχισε πριν από την τυπική κατάθεσή της στο σώμα.

Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή μελέτησε εκ των προτέρων δύο σχετικά σχέδια προτάσεων νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά σχεδίων προτάσεων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Συγκεκριμένα, το πρώτο σχέδιο πρότασης νόμου, που προτάθηκε από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκο Αναστασιάδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής του ομάδας, αποσκοπούσε στην τροποποίηση του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, έτσι ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά και αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στις διατάξεις του και να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του.

Ειδικότερα, το εν λόγω σχέδιο πρότασης νόμου περιλάμβανε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η εξουσία διορισμού ερευνητικής επιτροπής, που σήμερα παρέχεται μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, επεκτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όταν στα ζητήματα που διερευνώνται εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργός ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Διευκρινίζεται ότι η ερευνητική επιτροπή αποτελείται από έναν ή και περισσότερους από έναν επιτρόπους και ορίζεται ότι ως επίτροποι διορίζονται νομομαθείς ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου που κατέχουν τα προσόντα να διοριστούν δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή πρόσωπα που διετέλεσαν δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Περαιτέρω, σε περίπτωση που διορίζονται περισσότεροι από ένας επίτροποι, ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

3. Παρέχονται περισσότερες εξουσίες με τις οποίες δύναται να περιβληθεί η ερευνητική επιτροπή. Συγκεκριμένα, της παρέχονται οι ακόλουθες εξουσίες:

α. Να συγκεντρώνει οποτεδήποτε κάθε έγγραφο ή στοιχείο που θεωρεί αναγκαίο ή επιθυμητό να εξασφαλίσει ή εξετάσει, τα οποία διατηρεί υπό την κατοχή και φύλαξή της, έστω και αν δεν έχουν κληθεί οποιαδήποτε πρόσωπα να καταθέσουν ενώπιόν της.

β. Να ενεργεί αυτοψία ή να διατάσσει πραγματογνωμοσύνη με τους όρους και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

γ. Να αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων ειδικά κατονομαζόμενων πράξεων έρευνας σε πρόσωπα που παρακάθηνται ως εκτιμητές ή σε δικαστές ή σε πρώην δικαστές ή, σε περίπτωση που η διενέργεια πράξεων έρευνας διεξάγεται στο εξωτερικό, η επιτροπή να μπορεί να την αναθέτει στην κατά τόπο αρμόδια προξενική αρχή.

δ. Να συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και της μαρτυρίας που συνέλεξε, την οποία να υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και να δημοσιοποιεί το πλήρες κείμενο αυτής, εκτός των αναφορών που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους.

ε. Στις περιπτώσεις που δε δημοσιοποιείται το πλήρες κείμενο της έκθεσης αλλά μέρος αυτής, το πλήρες κείμενο να υποβάλλεται και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το δεύτερο σχέδιο πρότασης νόμου, που προτάθηκε από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, αποσκοπούσε στην τροποποίηση της ίδιας πιο πάνω νομοθεσίας, έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί ελάχιστος αριθμός μελών ερευνητικής επιτροπής, καθώς και να προβλεφθεί ότι το πόρισμα που εκδίδεται από ερευνητική επιτροπή θα παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της παράλληλης μελέτης των πιο πάνω σχεδίων, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και εισηγητής του πρώτου σχεδίου, αφού ανέλυσε διεξοδικά τις πρόνοιές του, διευκρίνισε πως θεωρεί ότι η εισήγηση για ανάθεση εξουσίας διορισμού ερευνητικής επιτροπής στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όταν στα υπό διερεύνηση ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργός ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι η ορθότερη, δεδομένου ότι ο ίδιος έχει και τη δυνατότητα ή/και το συνταγματικό δικαίωμα να προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να αρθεί η ασυλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για αδικήματα που προβλέπει το σύνταγμα.

Περαιτέρω, ο ίδιος διευκρίνισε ότι όλες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορεί να τύχουν τροποποιήσεων, αφού ακουστούν οι εκατέρωθεν απόψεις και εισηγήσεις. Ωστόσο, δήλωσε ότι απώτερος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της υπό συζήτηση νομοθεσίας, χωρίς να επηρεαστούν στο παρόν στάδιο η λειτουργία της ερευνητικής επιτροπής που διερευνά τα τραγικά συμβάντα στο Μαρί και η έρευνα που αυτή διεξάγει, με εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της ερευνητικής επιτροπής, οι οποίες πρέπει να τεθούν άμεσα σε ισχύ.

Ο εισηγητής του δεύτερου σχεδίου πρότασης νόμου βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επισήμανε ότι η εισήγηση για διορισμό ερευνητικής επιτροπής που να αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη στηρίζεται στην άποψη ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται τη διεξαγωγή ερευνών από μονομελή επιτροπή. Περαιτέρω, ο ίδιος επεξήγησε ότι το πόρισμα που εκδίδεται από ερευνητική επιτροπή πρέπει να παραδίδεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να αποτελεί δημόσιο έγγραφο και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με τα δύο σχέδια προτάσεων νόμου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναλύοντας τις απόψεις του επί των νομικών ζητημάτων, αναφέρθηκε στα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με την εισήγηση για ανάθεση της εξουσίας διορισμού ερευνητικής επιτροπής και στον ίδιο, εξέφρασε αρχικά επιφυλάξεις για το κατά πόσο ενδείκνυται να εμπλακεί ο ίδιος σ’ αυτή τη διαδικασία και πως κάτι τέτοιο θα αναγάγει το Γενικό Εισαγγελέα σε διοικητικό όργανο. Ωστόσο, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δε θα ήταν “θανάσιμο σφάλμα”, όπως το χαρακτήρισε, δήλωσε πως δεν αντιτίθεται στο ενδεχόμενο ανάθεσης τέτοιας αρμοδιότητας στον ίδιο.

2. Αναφορικά με την εισήγηση για διεύρυνση των εξουσιών της ερευνητικής επιτροπής, δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα.

3. Καθόσον αφορά την εισήγηση για δημοσιοποίηση της έκθεσης κάθε ερευνητικής επιτροπής, δήλωσε ότι συμφωνεί, όμως εισηγήθηκε ότι θα ήταν ορθότερο, εκτός από τις αναφορές της έκθεσης που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους και οι οποίες θα εξαιρούνται της δημοσιοποίησης, να προβλεφθεί ότι θα εξαιρούνται και θέματα ποινικών ευθυνών που θα κριθούν στο δικαστήριο στα πλαίσια ποινικής υπόθεσης. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε όπως δοθεί το δικαίωμα στην επιτροπή, σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκεί όπου κρίνεται ότι μέρος της έκθεσης ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά θέματα, δηλαδή ποινικά θέματα που θα κριθούν στο δικαστήριο, αυτά να μη δημοσιοποιούνται. Περαιτέρω, συμφώνησε όπως, σε περίπτωση που μέρος της έκθεσης δε θα δημοσιοποιείται για τους πιο πάνω λόγους, η έκθεση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

4. Σε σχέση με τον αριθμό των μελών της ερευνητικής επιτροπής, συμφώνησε με την εισήγηση όπως αυτή αποτελείται από έναν ή περισσότερους από έναν επιτρόπους και εξέφρασε την άποψη ότι μέχρι σήμερα σε όλες τις περιπτώσεις που διορίστηκε μονομελής επιτροπή αυτή λειτούργησε πολύ αποτελεσματικά.

5. Αναφορικά με τα προσόντα των επιτρόπων και την εισήγηση όπως αυτοί είναι νομομαθείς, εξέφρασε επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσχεραίνει το ανακριτικό έργο. Ειδικότερα, ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που συστήνονται ερευνητικές επιτροπές, για να ερευνήσουν τεχνικά και όχι νομικά θέματα. Ο ίδιος εισηγήθηκε να μην εισαχθεί ο πιο πάνω περιορισμός στο διορισμό και εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν ορθότερο στις περιπτώσεις που η ερευνητική επιτροπή αποτελείται από περισσότερους του ενός να μετέχει αυτής ένας νομομαθής, θεωρώντας παράλληλα λογικό στις περιπτώσεις που ανάμεσα στα μέλη μιας επιτροπής συγκαταλέγεται ένας πρώην δικαστής αυτός να ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής.

6. Όσον αφορά την εισήγηση για τον καθορισμό τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της έκθεσης της επιτροπής στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με το ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της επιτροπής, ο ίδιος θεώρησε ότι είναι αχρείαστη.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε στην επιτροπή ότι υιοθετεί όσα δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σημείωσε ότι μια ερευνητική επιτροπή δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για κανένα γεγονός, δεν μπορεί να αποδώσει ευθύνες ούτε να καθορίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα όργανο που συλλέγει μαρτυρία, η οποία θα βοηθήσει μετέπειτα το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη σύνταξη κατηγορητηρίου.

Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισμού της υπό συζήτηση νομοθεσίας και ότι συμφωνεί και θεωρεί απόλυτα αναγκαία τη δημοσιοποίηση της έκθεσης κάθε ερευνητικής επιτροπής, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει τα γεγονότα που διερευνήθηκαν. Διαφώνησε όμως με την εισήγηση για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γιατί αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, ισοδυναμεί με υιοθέτηση του περιεχομένου της. Επιπλέον, συμφώνησε με την εισήγηση για μη δημοσιοποίηση μέρους της έκθεσης το περιεχόμενου του οποίου θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους ή ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου.

Πρόσθετα, εξέφρασε σοβαρότατες επιφυλάξεις αναφορικά με την εισήγηση για ανάθεση της εξουσίας διορισμού ερευνητικής επιτροπής στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο τον μετατρέπει σε διοικητικό όργανο.

Τέλος, ο ίδιος δήλωσε ότι, όταν μια ερευνητική επιτροπή είναι μονομελής, είναι πιο ευέλικτη και συμφώνησε με την εισήγηση όπως ορίζεται κάποιος νομομαθής, για να προεδρεύει της επιτροπής.

Στη βάση των πιο πάνω προβληματισμών και εισηγήσεων ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Αναστασιάδης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής του ομάδας και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 στην ολομέλεια του σώματος την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η οποία στη μορφή που κατατέθηκε μεταξύ άλλων διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Η εξουσία διορισμού ερευνητικής επιτροπής, που σήμερα παρέχεται μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, επεκτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όταν στα προς διερεύνηση ζητήματα διαφαίνεται ότι εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται δυνάμει του συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Καθορίζεται ότι η ερευνητική επιτροπή αποτελείται από τρεις ή περισσότερους επιτρόπους.

3. Ορίζεται ότι ως επίτροποι διορίζονται πρόσωπα επιλεγέντα μεταξύ προσώπων ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, εκ των οποίων ο ένας είναι νομομαθής που κατέχει τα προσόντα να διοριστεί ως δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

4. Παρέχονται περισσότερες εξουσίες με τις οποίες δύναται να περιβληθεί η ερευνητική επιτροπή. Συγκεκριμένα, της παρέχονται οι ακόλουθες εξουσίες:

α. Να συγκεντρώνει οποτεδήποτε κάθε έγγραφο ή στοιχείο που θεωρεί αναγκαίο ή επιθυμητό να εξασφαλίσει ή εξετάσει, τα οποία διατηρεί υπό την κατοχή και φύλαξή της, έστω και αν δεν έχουν κληθεί οποιαδήποτε πρόσωπα να καταθέσουν ενώπιόν της.

β. Να ενεργεί αυτοψία ή να διατάσσει πραγματογνωμοσύνη με τους όρους και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

γ. Να αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων ειδικά κατονομαζόμενων πράξεων έρευνας σε πρόσωπα που παρακάθηνται ως εκτιμητές ή σε δικαστές ή σε πρώην δικαστές ή, σε περίπτωση που η διενέργεια πράξεων έρευνας θα διεξαχθεί στο εξωτερικό, η επιτροπή να μπορεί να την αναθέτει στην κατά τόπο αρμόδια προξενική αρχή.

δ. Να συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και της μαρτυρίας που συνέλεξε, την οποία να υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και να δημοσιοποιεί το πλήρες κείμενο αυτής, εκτός των αναφορών που, σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαπιστώνεται ότι θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια του κράτους.

ε. Στις περιπτώσεις που δε δημοσιοποιείται το πλήρες κείμενο της έκθεσης αλλά μέρος αυτής, το πλήρες κείμενο να υποβάλλεται και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής μετά την κατάθεση της πρότασης νόμου, την επιτροπή απασχόλησαν τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η προτεινόμενη εκ του νόμου ανάθεση της εξουσίας διορισμού ερευνητικών επιτροπών στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στις περιπτώσεις που στα προς διερεύνηση ζητήματα διαφαίνεται ότι εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζονται δυνάμει του συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και το ενδεχόμενο στις περιπτώσεις αυτές, αντί της εκ του νόμου ανάθεσης, να προβλεφθεί η δυνατότητα εκχώρησης τέτοιας εξουσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

2. Η εξουσία της ερευνητικής επιτροπής να δημοσιοποιεί μέρος του κειμένου της έκθεσης, σε περίπτωση που, σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαπιστώνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια του κράτους.

3. Η εισήγηση για προσθήκη μεταβατικής διάταξης στο νόμο για αναδρομική ισχύ των προνοιών που αφορούν τη δημοσιοποίηση, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοσιοποίηση εκθέσεων προηγούμενων ερευνητικών επιτροπών.

Σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά την ανάθεση της εξουσίας διορισμού ερευνητικών επιτροπών και στον ίδιο, υπογράμμισε ότι ο ίδιος δε ζήτησε την ανάθεση τέτοιας εξουσίας, αλλά δεν αντιτίθεται, αν τελικά του ανατεθεί, επισημαίνοντας ότι ήδη του έχουν παραχωρηθεί πολλές και εκτεταμένες εξουσίες. Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο είναι θεσμικά ορθή μια τέτοια ανάθεση, δεδομένου ότι και ο ίδιος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι ο νομικός του σύμβουλος, επισήμανε ότι ο ίδιος έχει και το δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας.

2. Σε σχέση με το ζήτημα της δημοσιοποίησης της έκθεσης της επιτροπής, σε συνάρτηση και με την εισήγηση να τεθεί αναδρομική ισχύς στη δημοσιοποίηση εκθέσεων που συντάχθηκαν στο παρελθόν, ανέφερε ότι μόνο σε μία περίπτωση δε δημοσιοποιήθηκε ολόκληρη η έκθεση, αλλά μόνο το μέρος της που αφορούσε τον καταλογισμό αστικών ευθυνών. Σύμφωνα με τον ίδιο σε εκείνη την περίπτωση κρίθηκε αναγκαίο όπως μη δημοσιοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος της εν λόγω έκθεσης, γιατί σε αυτό αποδίδονταν ποινικές ευθύνες. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι ισχύουν και σήμερα οι ίδιοι λόγοι για μη δημοσιοποίηση του εν λόγω μέρους στο παρόν στάδιο και δη σε αυξημένο βαθμό, αφού ακόμα εκκρεμεί η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικαστήριο. Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο θα ήταν ορθότερο να προβλεφθεί στον προτεινόμενο νόμο δικαίωμα στην επιτροπή, σε συνεννόηση πάντα με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να μη δημοσιοποιεί μέρος της έκθεσης, όταν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ποινικά θέματα που θα κριθούν στο δικαστήριο, επισήμανε ότι το μαρτυρικό υλικό που συλλέγει μια ερευνητική επιτροπή δεν είναι επαρκές για να οδηγήσει κάποιον σε καταδίκη.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα ζητήματα που αφορούσαν τη διασαφήνιση και ορθότερη απόδοση των διατάξεων της προτεινόμενης νομοθεσίας και για το σκοπό αυτό διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δηλώνουν ότι διαφωνούν με τη φιλοσοφία της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία παρέχεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η εξουσία διορισμού ερευνητικής επιτροπής, όταν στα ζητήματα που διερευνώνται εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζονται δυνάμει του συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, θεωρώντας ότι η πρόνοια αυτή είναι θεσμικά λανθασμένη. Περαιτέρω, διαφωνούν με την πρόνοια με βάση την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα αποφασίζει εκ προοιμίου ότι εμπλέκονται οποιαδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του συνόλου των προνοιών της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του συνόλου των προνοιών της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων