Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2011. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια του περιβάλλοντος και του πληθυσμού της Κύπρου από τη ραδιενέργεια. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να συμμορφωθούν με την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 22 Ιουλίου 2011, ενώ το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 30 Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο ισχύων περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμος του 2002, όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας, παρʼ όλʼ αυτά, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση του βασικού νόμου τόσο για σκοπούς σαφήνειας στο κείμενο του νόμου όσο και για σκοπούς πλήρους ταύτισης του λεκτικού του με εκείνου της Οδηγίας.

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η εύρυθμη, αποδοτική και ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια και ως εκ τούτου, προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνονται:

1. η κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν διαδικασίες διαβούλευσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ανάλογα με την περίπτωση, πριν από την παραχώρηση άδειας μεταξύ άλλων για χρήση, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, μεταφορά ραδιενεργών ουσιών ή αποβλήτων ή συσκευών ακτινοβόλησης. Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος εξήγησε, η προβλεπόμενη στον υφιστάμενο νόμο προηγούμενη διαβούλευση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους προαναφερόμενους υπουργούς κρίνεται αχρείαστη, καθώς ήδη με βάση σχετική διάταξη του νόμου εκπρόσωποι των δύο υπουργείων μετέχουν στην Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης, η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα χορήγησης αδειών.

2. η χορήγηση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων άδειας για εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά ή προμήθεια πηγών ακτινοβόλησης χωρίς την προηγούμενη παραπομπή της αίτησης στην Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης, όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος, καθώς οι ίδιες οι πρακτικές για τις οποίες οι πηγές ακτινοβόλησης εισάγονται παραπέμπονται ήδη στην Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης, προτού εξασφαλισθεί η σχετική άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. η αντικατάσταση της προβλεπόμενης στο βασικό νόμο Επιτροπής Ακτινοπροστασίας από το Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, το οποίο θα συμβουλεύει τον Υπουργό για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για θέματα ακτινοβολιών, καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν τις ακτινοβολίες και την πυρηνική ενέργεια.

Ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε περαιτέρω ότι, παρʼ όλο που η Κύπρος δε διαθέτει πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποχρεούται να εφαρμόζει τις πρόνοιες της Οδηγίας αυτής και να λειτουργεί σύστημα για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που μπορεί να συμβούν στο εξωτερικό. Συναφώς, ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Τουρκία υπολογίζεται να λειτουργήσει μέχρι το 2018 πυρηνικό σταθμό στο Άκιουγιου, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο.

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, η αρμόδια αρχή, που είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει μέχρι τις 22 Ιουλίου 2014 και στη συνέχεια ανά τριετία να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας, αξιοποιώντας τους κύκλους επανεξέτασης και υποβολής εκθέσεων βάσει της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση για το βαθμό χρήσης και τους τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται ραδιενεργά στοιχεία στην Κύπρο. Επίσης ηγέρθη το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης και κατάρτισης του προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο έκτακτο περιστατικό ή ατύχημα.

Απαντώντας στα πιο πάνω εγερθέντα ζητήματα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε ότι η χρήση ραδιενεργών στοιχείων στην Κύπρο είναι πολύ μικρή και γίνεται στα πλαίσια της ιατρικής επιστήμης για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και στα πλαίσια του ελέγχου της ανθεκτικότητας των μετάλλων με τις ραδιογραφίες μετάλλων. Ο ίδιος τόνισε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει σχέδιο ετοιμότητας για αντιμετώπιση έκτακτου πυρηνικού περιστατικού και ότι υπάρχει η βασική υποδομή και η επιστημονική κατάρτιση για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι λειτουργοί του τμήματός του, καθώς και της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια για το σκοπό αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων