Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2011. Στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπόρων Ζώων και Κρεάτων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και “Αγροτική”. Το Γραφείο Προγραμματισμού, η ΟΕΒ, η ΠΟΒΕΚ, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, η Κυπριακή Εταιρεία Προστασίας Ζώων, η “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου” και οι αγροτικές οργανώσεις “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων νόμων είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, με τα νομοσχέδια προτείνονται ρυθμίσεις, ώστε να καθοριστεί ότι οι αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή με σκοπό τη χορήγηση αδειών που απαιτούνται δυνάμει των βασικών νομοθεσιών πρέπει να εξετάζονται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ας σημειωθεί ότι σχετικές με τις προτεινόμενες πρόνοιες είναι και οι διατάξεις του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, ο οποίος αποτελεί οριζόντια νομοθεσία και ο οποίος επίσης θεσπίστηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης εναρμόνισης του κυπριακού νομοθετικού πλαισίου με την πιο πάνω αναφερθείσα Οδηγία. Περαιτέρω, στον υπό αναφορά νόμο, προνοείται ότι, σε περίπτωση που αίτηση δεν απαντηθεί εντός του πιο πάνω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί αυτόματα στον αιτητή. Ωστόσο, στον ίδιο νόμο και σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο παρέχεται δυνατότητα στις ειδικότερες νομοθεσίες να παρεκκλίνουν από την πιο πάνω ρύθμιση και να προβλέπουν διαφορετικό καθεστώς, όταν αυτό δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος.

Συναφώς, στη βάση της εν λόγω δυνατότητας παρέκκλισης που παρέχεται από τις διατάξεις του πιο πάνω οριζόντιου νόμου, στα προτεινόμενα νομοσχέδια περιλαμβάνεται πρόνοια, ώστε, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις εν λόγω αιτήσεις δεν απαντηθεί εντός του χρονικού διαστήματος των τριών μηνών, να μη θεωρείται ότι η σχετική άδεια έχει παραχωρηθεί αυτόματα. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τα νομοσχέδια, η πιο πάνω πρόνοια κρίνεται αναγκαία για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοσχεδίων από την επιτροπή ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αφού ανέλυσε τις κυριότερες πρόνοιές τους, δήλωσε ότι και με το υφιστάμενο καθεστώς ο χρόνος που απαιτείται συνήθως για την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων από τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι των υπ’ αριθμόν 1 και 2 νομοσχεδίων, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011», αντίστοιχα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων