Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ώστε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης να διαφοροποιηθεί το ωράριο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων.

Ειδικότερα, με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση, η τελευταία περίοδος του ωραρίου λειτουργίας των δημοτικών σχολείων μειώνεται από σαράντα λεπτά σε τριάντα πέντε λεπτά και το δεύτερο διάλειμμα αυξάνεται από δέκα σε δεκαπέντε λεπτά. Συγκεκριμένα, ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του δημοτικού σχολείου θα είναι έξι σαραντάλεπτες διδακτικές περίοδοι και μία τριανταπεντάλεπτη, με τρία διαλείμματα συνολικής διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών, ενώ του νηπιαγωγείου θα είναι επτά σαραντάλεπτες διδακτικές περίοδοι με δύο διαλείμματα συνολικής διάρκειας σαράντα λεπτών, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση δεν αφορά τα σχολεία εκείνα που με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λειτουργούν με επέκταση ωραρίου.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών διαπιστώθηκε η ανάγκη για προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία οι εν λόγω κανονισμοί θα έχουν αναδρομική έναρξη ισχύος από την 8η Σεπτεμβρίου 2011, αφού τα σχολεία ξεκίνησαν ήδη τη λειτουργία τους και οι μαθητές προσήλθαν κανονικά σε αυτά από τις 8 Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί υποβλήθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2011 και κατατέθηκαν επίσημα στην ολομέλεια της Βουλής, στα πλαίσια της νέας συνόδου της, στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, καθώς και με την προσθήκη της πιο πάνω πρόνοιας για αναδρομική έναρξη της ισχύος των κανονισμών.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης επισήμαναν ότι θα παρακολουθούν την εφαρμογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία θα δοκιμαστεί στην πράξη και, αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει το αρμόδιο υπουργείο μέσα από διάλογο να προωθήσει τις αναγκαίες βελτιωτικές ρυθμίσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, οι κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικής διαμόρφωσης, ώστε να προστεθεί στο κείμενό τους και η πρόνοια για αναδρομική έναρξη της ισχύος τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

20 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων