Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να υπάρξει πρόνοια για την ατελή μεταβίβαση καλυπτικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία εξασφαλίζονται επί ακίνητης ιδιοκτησίας και περιλαμβάνονται στο κάλυμμα από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, νοουμένου ότι έχει αρχίσει η διαδικασία διάλυσης του πρώτου πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα καλυμμένα αξιόγραφα.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε στην εν λόγω νομοθεσία να εισαχθεί η ερμηνεία του όρου «διαχειριστής καλυμμένων αξιογράφων» για τη νομιμοποίηση των μεταβιβάσεων των περιουσιακών στοιχείων που είναι στο κάλυμμα, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων που καθορίζονται για τον εν λόγω διαχειριστή στη νομοθεσία για τα καλυμμένα αξιόγραφα.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στα πλαίσια της προσπάθειας για παροχή πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με παράλληλη μείωση του επενδυτικού ρίσκου, είναι γνωστό ότι έχει πρόσφατα ψηφισθεί νομοθεσία για τα καλυμμένα αξιόγραφα. Με τη νομοθεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτικά ιδρύματα να εκδίδουν αξιόγραφα, οι απαιτήσεις επί των οποίων εξασφαλίζονται από τα περιουσιακά στοιχεία του εκδίδοντος ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για την ορθή εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία η ανάλογη τροποποίηση αριθμού ισχύοντων νόμων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι υπό τροποποίηση νομοθεσίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, ως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

13 Σεπτεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων