Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011» και «Oι περί Μέτρων και Σταθμών (Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών Μέσων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011.

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2011. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των πρώτων προς έγκριση κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμών για την εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με το άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των προνοιών της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ έχει μεταφερθεί στην κυπριακή έννομη τάξη με την ψήφιση του περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου [Ν. 76(I)/2010] στις 8 Ιουλίου 2010. Σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 16 του πιο πάνω νόμου, οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, επιβάλλοντας την υποχρέωση στον πάροχο να εξασφαλίζει άδεια από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σε μητρώο ή επαγγελματικό φορέα ή σύλλογο που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε μαζί με τους εν λόγω κανονισμούς, οι τροποποιήσεις αφορούν την εισαγωγή προνοιών στους υφιστάμενους κανονισμούς, έτσι ώστε να περιληφθούν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτίθενται να απασχοληθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία ως ιδιοκτήτες εργασίας επιδιορθώσεων μέτρων και σταθμών που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για χρήση στο εμπόριο θα εξαιρούνται από την υποχρέωση για εγγραφή τους ως τέτοιων, με την προϋπόθεση όμως ότι είναι αδειοδοτημένοι για την παροχή τέτοιας υπηρεσίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών προσαρμόζεται η υφιστάμενη κυπριακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στον τομέα των επιδιορθώσεων μέτρων και σταθμών που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για χρήση στο εμπόριο παρόχων εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται περαιτέρω στην ίδια εισηγητική έκθεση, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες, Αρχές, οργανώσεις ή οποιεσδήποτε ομάδες συμφερόντων της χώρας ούτε οποιεσδήποτε κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις. Επίσης, αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο ότι δεν κρίθηκαν σκόπιμες οποιεσδήποτε επαφές με πιθανές ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή άλλες ομάδες επηρεαζομένων, αφού η συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ είναι υποχρεωτική.

Σκοπός των δεύτερων προς έγκριση κανονισμών είναι η κατάργηση των περί Μέτρων και Σταθμών (Διακρίβωση των Δεξαμενών Πλωτών Μέσων) Κανονισμών του 2001, με ημερομηνία έναρξης κατάργησης την 1η Ιουλίου 2011, με στόχο την περαιτέρω εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με ορισμένα άρθρα της Οδηγίας 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις. Όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, δεν κρίθηκαν σκόπιμες οποιεσδήποτε επαφές με πιθανές ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή άλλες ομάδες επηρεαζομένων, αφού από την 1η Ιανουαρίου 2003, ημερομηνία έναρξης ισχύος των υφιστάμενων κανονισμών, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση προς τον Κλάδο Μετρολογίας, την αρμόδια αρχή για διακρίβωση δεξαμενών πλωτών μέσων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου εισηγήθηκαν τη διαγραφή της ημερομηνίας κατάργησης, αφού η 1η Ιουλίου 2011 έχει ήδη παρέλθει.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω δεύτεροι κανονισμοί έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011, ενώ κατατέθηκαν στη Βουλή στις 23 Ιουνίου 2011.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των πιο πάνω κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων