Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Ιουνίου 2010 και 5 Ιουλίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑIΠ) και των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών και να διευκολύνεται το κοινό.

Ειδικότερα, με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο και σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κρίνει ότι με τον προτεινόμενο νόμο θα παρέχεται η δυνατότητα στο ΚΥΣΑΤΣ να ασκεί τη διακριτική του εξουσία και να παραπέμπει, όπου κρίνει σκόπιμο, την αίτηση για αναγνώριση τίτλων σπουδών στην οικεία Επιτροπή Κρίσεως Τίτλων Σπουδών αντί να παραπέμπει όλες τις σχετικές αιτήσεις σε αυτήν. Ειδικότερα, με την απλοποίηση της διαδικασίας το ΚΥΣΑΤΣ θα μπορεί στις περιπτώσεις όπου όλες οι πληροφορίες είναι σε γνώση του ή εμπίπτουν στις περιπτώσεις γενικών αποφάσεών του να λαμβάνει άμεσα απόφαση χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλει την αίτηση για κρίση στις οικείες επιτροπές.

2. Η πιο πάνω προτεινόμενη διαδικασία αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει στην άμεση αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Επισημαίνεται ότι για το υπό αναφορά νομοσχέδιο είχε ετοιμαστεί σχετική έκθεση της επιτροπής η οποία κυκλοφόρησε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος της προηγούμενης Βουλής και περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξή της για συζήτηση στις 8 Ιουλίου 2010. Στα πλαίσια όμως της πιο πάνω ολομέλειας του σώματος αποφασίστηκε η συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου να αναβληθεί, ώστε αυτό να τύχει περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή. Γι’ αυτό το λόγο η επιτροπή πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών για την περαιτέρω μελέτη του νομοσχεδίου.

Με βάση τα πιο πάνω, στα πλαίσια της εξέτασης που επακολούθησε ενώπιον της επιτροπής διαπιστώθηκε η ανάγκη όπως επέλθουν ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενο του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία να προβούν στη σχετική διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου. Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο, με επιστολή του ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2010, απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, οι βελτιώσεις που επήλθαν μεταξύ άλλων αφορούσαν τα ακόλουθα:

1. Την προσθήκη και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην ερμηνεία του όρου “δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα”, επειδή η ίδρυση του ΤΕΠΑΚ είναι μεταγενέστερη της θέσπισης της νομοθεσίας για το ΚΥΣΑΤΣ.

2. Τη βελτίωση της διατύπωσης υφιστάμενης πρόνοιας στο βασικό νόμο, έτσι ώστε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το ΚΥΣΑΤΣ να αποφαίνεται για οποιοδήποτε θέμα λαμβάνοντας, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, την τεκμηριωμένη εισήγηση της σχετικής Επιτροπής Κρίσεως Τίτλων Σπουδών.

3. Την παροχή της επιπρόσθετης δυνατότητας στο ΚΥΣΑΤΣ να αποφασίζει για την αναγνώριση της ισοτιμίας ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών και με βάση τη δική του τεκμηριωμένη γνώση και όχι μόνο με βάση τη μελέτη παρόμοιας προηγούμενης περίπτωσης ή με βάση τη γνώμη της σχετικής επιτροπής κρίσεως, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Στα πλαίσια της μελέτης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων διαφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 12, σύμφωνα με την οποία το ΚΥΣΑΤΣ αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που απονέμονται και από ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο έχει λάβει την τελική άδεια λειτουργίας. Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπρόσωποι διαφώνησαν έντονα με τη λέξη “τελική” και ζήτησαν τη διαγραφή της. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο εκείνο όπου εξέφρασαν τη διαφωνία τους στη συνεδρία της επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2010, κατείχαν μόνο αρχική άδεια λειτουργίας. Ειδικότερα, για τη χορήγηση της τελικής άδειας λειτουργίας, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, απαιτείται να παρέλθει περίπου μια τετραετία από την περίοδο χορήγησης αρχικής άδειας λειτουργίας, γι’ αυτό και οι πιο πάνω εκπρόσωποι δήλωσαν ότι, εφόσον συγκεκριμένο πρόγραμμα και κλάδος σπουδών έχει ήδη αξιολογηθεί από την ΕΑΙΠ, αυτό επαρκεί για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΚΥΣΑΤΣ.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι επίσης ανέφεραν ότι η προτεινόμενη διατύπωση θα επιφέρει άνιση μεταχείριση και αδικία μεταξύ των φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και διάκριση σε βάρος των νέων πανεπιστημίων, διότι όσα ιδιωτικά πανεπιστήμια έλαβαν την αρχική άδεια λειτουργίας το 2007 θα αποκτήσουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, την τελική άδειά τους εντός του 2011, ενώ για τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυτό δε θα ισχύει, εφόσον λόγω της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας θα έχουν στο στάδιο αυτό μόνο την αρχική άδεια λειτουργίας τους. Περαιτέρω, όπως επισημάνθηκε από εκπροσώπους των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση θα αποτελέσει διάκριση εις βάρος των αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι οποίοι δε θα έχουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά από την αποφοίτησή τους, μέχρι δηλαδή να παρέλθει η τετραετία που απαιτείται για τη χορήγηση της τελικής άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου ιδιωτικού πανεπιστημίου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, δε συμφώνησε αρχικά με τη διαγραφή της λέξης “τελική” από το επίμαχο σημείο του νομοσχεδίου, διότι, όπως επισήμανε, η διατήρησή της αποτελεί μια ασφαλιστική δικλίδα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην επιστολή του υπουργείου, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2010, η διαγραφή της λέξης αυτής θα αποδυναμώσει εντελώς το ρόλο της ΕΑΙΠ στην εκπαιδευτική αξιολόγηση των προγραμμάτων που προσφέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά και στο ενδεχόμενο νέας βελτιωμένης διατύπωσης του επίμαχου σημείου στο νομοσχέδιο, η οποία όμως να θέτει τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες, διότι, όπως υπέδειξε η Νομική Υπηρεσία, η λέξη “τελική” ενδέχεται να εγείρει θέμα αντισυνταγματικότητας.

Ειδικότερα, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στην επιτροπή, η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση του άρθρου 12 πρέπει να τύχει εκ νέου μελέτης και αναθεώρησης, διότι ενδέχεται να εγείρει θέμα αντισυνταγματικότητας. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, πρέπει να εξευρεθεί μια τέτοια διατύπωση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν μετά από πλήρη φοίτηση του κατόχου σε εγκεκριμένο από την ΕΑΙΠ πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού πανεπιστημίου και μετά από εκπαιδευτική αξιολόγηση, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πρέπει, όπως επίσης τόνισε η ίδια, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο φοιτητές τριτοβάθμιων σχολών που μετενεγράφησαν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και με ελλιπή φοίτηση σε αυτά να εξασφαλίζουν τίτλους σπουδών οι οποίοι θα αναγνωρίζονται από το ΚΥΣΑΤΣ, με βάση τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η επιτροπή, με βάση όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να καλέσει σε σύσκεψη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη διατύπωση με την οποία θα συμφωνήσουν όλα τα μέρη.

Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο με επιστολή του, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2010, απέστειλε σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία στην επιτροπή νέα προτεινόμενη διατύπωση του επίμαχου σημείου του νομοσχεδίου, για την οποία όμως στα πλαίσια της συνεδρίας που πραγματοποίησε η επιτροπή της απελθούσας Βουλής στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών εκφράστηκαν και πάλι διαφωνίες από πλευράς των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γι’ αυτό το λόγο η επιτροπή κάλεσε εκ νέου το αρμόδιο υπουργείο να πραγματοποιήσει σύσκεψη στην παρουσία όλων των εμπλεκομένων μερών, ώστε να καταβληθεί προσπάθεια για ομοφωνία αναφορικά με τη διατύπωση του συγκεκριμένου σημείου του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της παρούσας Βουλής πραγματοποίησε δύο συνεδρίες, την 21η Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2011, για το πιο πάνω νομοσχέδιο. Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή της απελθούσας Βουλής γύρω από το θέμα αυτό, καθώς και για τις θέσεις που εξέφρασαν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές σε σχέση με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Η επιτροπή σε ό,τι αφορά ειδικότερα την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 12 του νομοσχεδίου έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί μετά από ανταλλαγή απόψεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετική αναδιατύπωση, σύμφωνα με την οποία: «To Συμβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου μετά από πλήρη φοίτηση του κατόχου τους στο Πανεπιστήμιο αυτό.»

Με την πιο πάνω διατύπωση συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημειώνεται επίσης ότι το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο ενημερώθηκε για την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής, διεμήνυσε προς αυτήν τη σύμφωνη γνώμη του για την πιο πάνω διατύπωση.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι συμφωνούν με το κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, καθώς και με την προτεινόμενη διατύπωση της τροποποίησης του άρθρου 12.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής θέσης επί του αναθεωρημένου με βάση τα πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου.

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων