Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση της διαδικασίας διαχείρισης και λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος της περιοχής Κοκκινοχωρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τη λειτουργία στην υπό αναφορά περιοχή συστημάτων διάθεσης λυμάτων, την κατασκευή οχετών και υπονόμων οικοδομών και τις σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, την αποχέτευση βιομηχανικών απορριμμάτων, την επιβολή τελών στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή αποχετεύσεων, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων καλύπτει το δήμο Δερύνειας και τα κοινοτικά συμβούλια Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνας, Λιοπετρίου, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμίδειας, Σωτήρας και Φρεννάρους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κατάθεση των προτεινόμενων κανονισμών στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, για να καταστεί εφικτή και ευχερέστερη η ενάσκηση των καθηκόντων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, και ειδικότερα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη από το συμβούλιο αυτό τελών και δικαιωμάτων, με τη σύναψη δανείων, με απαλλοτριώσεις και γενικά με τη ρύθμιση και τον έλεγχο της κατασκευής και λειτουργίας του υπό αναφορά αποχετευτικού συστήματος.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δήλωσε στην επιτροπή πως το κόστος κατασκευής του συστήματος αποχετεύσεων αυτού καταβάλλεται από το κράτος σε ποσοστό 80% και από τις κοινότητες σε ποσοστό 20%. Περαιτέρω, η ίδια πρόσθεσε ότι το ύψος των τελών που θα δύναται να επιβάλλει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή αποχετεύσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς, καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τους όρους χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ειδικότερα, όπως δήλωσε περαιτέρω η ίδια εκπρόσωπος, σύμφωνα με τους εν λόγω όρους, το ύψος των τελών πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα συμβούλια αποχετεύσεων να ανακτούν το συνολικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας των έργων στα οποία θα προβούν, ώστε να καταστούν βιώσιμα, ενώ παράλληλα να είναι αποτέλεσμα οικονομικής μελέτης που γίνεται για το σκοπό αυτό. Όμως, όπως επεσήμανε η ίδια εκπρόσωπος, επειδή το ύψος των τελών που επιβάλλονται από τα συμβούλια αποχετεύσεων υπολογίζεται με βάση τις εκτιμημένες αξίες των ακινήτων εντός της περιοχής των συμβουλίων αποχετεύσεων, όπως αυτές είναι καταχωρισμένες από το 1980, τα ετήσια τέλη που εισπράττονται είναι τόσο χαμηλά που σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτουν το κόστος χρηματοδότησης των έργων στα οποία προβαίνουν τα συμβούλια αυτά.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών και παράλληλα τόνισαν την ανάγκη άμεσης επανεκτίμησης των αξιών των επηρεαζόμενων ακινήτων, ώστε τα τέλη που θα επιβάλλονται να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεκτίμησης των αξιών των ακινήτων εντός των ορίων του συμβουλίου αυτού μπορεί να επιταχυνθεί με την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο είναι νομικά επιτρεπτό.

Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με το προτεινόμενο σ’ αυτούς ύψος του δικαιώματος σύνδεσης υποστατικού με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ, καθώς και με το προτεινόμενο ύψος του τέλους που επιβάλλεται σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του συμβουλίου και εξυπηρετείται από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του συμβουλίου με βάση την κατανάλωση νερού, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται, αφού, όπως επισήμαναν, το ύψος των εν λόγω τελών είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη που επιβάλλονται από άλλα συμβούλια αποχετεύσεων. Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων την ετοιμασία συγκριτικού πίνακα με πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με το ύψος των διαφόρων τελών που δύνανται να επιβάλλουν άλλα παρόμοια συμβούλια αποχετεύσεων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών αυτών, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωριών επισήμαναν στην επιτροπή την ανάγκη άμεσης προώθησης των κανονισμών για έγκριση, ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη κατασκευή και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος Κοκκινοχωρίων. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ανταποκρινόμενα στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, κατέθεσαν τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το ύψος των τελών που δύνανται να επιβάλλουν άλλα παρόμοια συμβούλια αποχετεύσεων.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

12 Ιουλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων