Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 24ης Ιουνίου 2010 και της 7ης Απριλίου 2011. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η ΟΕΒ, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (“Terra Cypria”) και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 44 του περί Βιοκτόνων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση των υφιστάμενων κενών του εθνικού δικαίου στον τομέα της εφαρμογής βιοκτόνων επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης.

Ειδικότερα, οι υπό αναφορά κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία υποβολής στην αρμόδια αρχή, που σύμφωνα με τον περί Βιοκτόνων Νόμο είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, αιτήσεων για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας συνεργείου και άδειας εξουσιοδοτημένου χρήστη εφαρμογής βιοκτόνων επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, καθώς επίσης τον καθορισμό των σχετικών τελών, τη διάρκεια της ισχύος των εν λόγω αδειών και τις προϋποθέσεις έκδοσης και ανάκλησής τους.

2. Τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτητών, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι πιο πάνω άδειες και να καταχωριστούν σε μητρώο ανάλογα με το είδος των βιοκτόνων που αδειοδοτήθηκαν να εφαρμόζουν, καθώς και τη διαδικασία των μετά την αδειοδότηση περιοδικών ελέγχων των συνεργείων από την αρμόδια αρχή.

3. Την υποχρεωτική τοποθέτηση πινακίδων επισήμανσης από τα συνεργεία αναφορικά με τη χρήση βιοκτόνων, καθώς επίσης την υποχρεωτική έκδοση έκθεσης εργασίας, που πρέπει να εκδίδεται από το συνεργείο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του, και τον καθορισμό των ελάχιστων στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει.

4. Την υποχρεωτική εργοδότηση σε κάθε συνεργείο, ως υπεύθυνου συνεργείου, ατόμου κατάλληλα εκπαιδευμένου σε θέματα αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, χρήσης υποκαπνιστικών, διενέργειας απολυμάνσεων και χρήσης βιοκτόνων, σύμφωνα με κριτήρια που θα καθοριστούν από τον αρχιεπιθεωρητή, και την εισαγωγή σχετικής μεταβατικής διάταξης, σύμφωνα με την οποία παρέχεται χρονικό διάστημα διάρκειας δύο ετών, ώστε οι υφιστάμενοι υπεύθυνοι συνεργείων να εξασφαλίσουν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα.

5. Τις υποχρεώσεις των εργοδοτών να τηρούν μητρώο εργοδοτουμένων για όλο το προσωπικό που καλείται να ασκήσει τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στους υπό εξέταση κανονισμούς και να παρέχουν δωρεάν και συνεχή εκπαίδευση σε όλους τους εργοδοτούμενους που μεταφέρουν, χρησιμοποιούν, εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε βιοκτόνα, με σκοπό την πιστοποίησή τους. Η εν λόγω πιστοποίηση γίνεται βάσει προγράμματος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποιητικού επιτυχίας, που υποβάλλονται από τον εργοδότη στην αρμόδια αρχή για αξιολόγηση και έγκριση.

6. Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και την υποχρεωτική σήμανση που πρέπει να φέρουν τα οχήματα που μεταφέρουν βιοκτόνα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και αρχικά έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή οι υπό εξέταση κανονισμοί έπρεπε να τύχουν εκτενέστερης μελέτης από την επιτροπή, κρίθηκε αναγκαίο όπως το εν λόγω νομοσχέδιο προωθηθεί νωρίτερα στην ολομέλεια του σώματος και ως εκ τούτου έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή σε νόμο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, η θέσπισή τους βασίζεται σε σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία πραγματεύεται τη χρήση βιοκτόνων επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να θεσπίσουν κανονιστικές διατάξεις για τη ρύθμιση της χρήσης των εν λόγω βιοκτόνων. Περαιτέρω, στα ίδια στοιχεία επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην προστασία των καταναλωτών, των χρηστών βιοκτόνων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε επικίνδυνα χημικά προϊόντα.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι η θέσπιση των υπό συζήτηση κανονισμών κρίνεται αναγκαία λόγω της παρατηρούμενης αλόγιστης χρήσης βιοκτόνων προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία ερασιτεχνικής χρήσης και που σε ορισμένες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και την εμφάνιση υπολειμμάτων των εν λόγω προϊόντων σε τρόφιμα.

Ο εκπρόσωπος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, αφού έθεσε αριθμό ζητημάτων, τα οποία περιλαμβάνονται και στο γραπτό υπόμνημα που υπέβαλε στην επιτροπή ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, αιτήθηκε την εξαίρεση των Υγειονομικών Υπηρεσιών από τις πρόνοιες των κανονισμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω της εβδομηντάχρονης πείρας των Υγειονομικών Υπηρεσιών στη χρήση εντομοκτόνων, απολυμαντικών και δολωμάτων τρωκτικών, καθώς και του κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού που τις στελεχώνει, δεν πρέπει να απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος διαφώνησε με την προτεινόμενη πρόνοια σύμφωνα με την οποία τα απαιτούμενα προσόντα του υπεύθυνου συνεργείου θα καθορίζονται από τον αρχιεπιθεωρητή. Όπως κατέληξε, κρίνεται αναγκαίο όπως περιληφθεί στους κανονισμούς ακριβής περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι εργοδοτούμενοι σε συνεργεία εφαρμογής βιοκτόνων.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, τόσο γραπτώς, με υπόμνημά του ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2011, όσο και προφορικώς ενώπιον της επιτροπής, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης των συνεργείων των δήμων από την καταβολή των τελών που προνοούν οι κανονισμοί, καθώς, όπως υποστήριξε, οι δήμοι αποτελούν δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των δημοτών τους, τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, καθώς, όπως ανέφεραν, η εφαρμογή των υπό συζήτηση κανονισμών θα αποτελέσει κώλυμα στην έγκαιρη και αποδοτική διεκπεραίωση των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών, ενώ επιπρόσθετα θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, υπογράμμισε την ανάγκη για νοικοκύρεμα του τομέα, λόγω των σοβαρών κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στην υγεία των καταναλωτών, των ίδιων των χρηστών και του περιβάλλοντος.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων, αφού κατέθεσε γραπτό υπόμνημα, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2009, στο οποίο περιλαμβάνεται αριθμός εισηγήσεων του συνδέσμου για διευκρίνιση ή και συμπλήρωση ορισμένων προνοιών των κανονισμών, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με τη γενικότερη φιλοσοφία των κανονισμών.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησαν το δικαίωμα του διοικούμενου να προσβάλει απόφαση που λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή βάσει των υπό συζήτηση κανονισμών και το ζήτημα της έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις εργασίες των υφιστάμενων συνεργείων εφαρμογής βιοκτόνων για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι και την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, καθώς και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων για αδειοδότησή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς μελετήσει περαιτέρω τα εγερθέντα ζητήματα με σκοπό τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Συνεπώς, το Τμήμα Γεωργίας και το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, ανταποκρινόμενα στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσαν ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, με το οποίο εισηγήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών συγκεκριμένων εργασιών που εκτελούνται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εκπαίδευση του προσωπικού των Υγειονομικών Υπηρεσιών θα είναι συνεχής και θα κοινοποιείται σε ετήσια βάση στο Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων.

2. Την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τελών των κυβερνητικών τμημάτων και των συνεργείων των δήμων, καθώς επίσης του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά.

3. Την εισαγωγή νέας πρόνοιας στους υπό συζήτηση κανονισμούς σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης σε κτηνοτροφικές μονάδες επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξασφάλισης πιστοποιητικού ικανότητας ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων από τον υπεύθυνο της μονάδας και από τα πρόσωπα που προβαίνουν σε τέτοιες χρήσεις, το οποίο θα εξασφαλίζεται μετά από εκπαίδευση που θα τους παρέχεται δωρεάν από την αρμόδια αρχή.

4. Την τροποποίηση της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος συνεργείου πρέπει να κατέχει εκπαίδευση που να πληρεί τα κριτήρια που καθορίζονται από τον αρχιεπιθεωρητή, ώστε τα εν λόγω κριτήρια να αποφασίζονται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρχιεπιθεωρητή, εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών και ένα μέλος της αρμόδιας αρχής.

5. Την προσθήκη νέου κανονισμού, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή απορρίψει αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των παρόντων κανονισμών ή ανακαλέσει άδεια εκδοθείσα δυνάμει αυτών, το επηρεαζόμενο πρόσωπο να δικαιούται να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον υπουργό.

6. Την προσθήκη νέας μεταβατικής διάταξης, ώστε για τα υφιστάμενα συνεργεία εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων η ισχύς των κανονισμών να αρχίσει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις της εκτελεστικής εξουσίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

 

11 Απριλίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων